Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Biežāk uzdotie jautājumi

Kas ir darba līgums?
Darba līgums ir rakstveidā noslēgta vienošanās starp darbinieku un darba devēju, saskaņā ar kuru darbinieks uzņemas veikt noteiktu darbu, pakļaujoties noteiktai darba kārtībai un darba devēja rīkojumiem; darba devējs apņemas maksāt nolīgto darba samaksu un nodrošināt taisnīgus, drošus un veselībai nekaitīgus darba apstākļus. Šis dokuments nosaka darba tiesiskās attiecības un pušu tiesības, pienākumus. Ikvienam darbiniekam, stājoties darba attiecībās, ir tiesības pieprasīt no darba devēja rakstveida darba līgumu.

Kas ir jāatrunā darba līgumā?
Darba līgumā obligāti jānorāda: ziņas par darba devēju un darbinieku; darba tiesisko attiecību sākuma datumu; darba tiesisko attiecību paredzamo ilgumu; darba vietu; darbinieka profesiju un vispārīgu nolīgtā darba raksturojumu; darba samaksas apmēru un izmaksas laiku; noslēgto dienas vai nedēļas darba laiku; ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma ilgumu; darba līguma uzteikuma termiņu; darba koplīgumu, darba kārtības noteikumus, kas piemērojami darba tiesiskajām attiecībām.

Iepazīsties ar papildus informāciju par darba tiesiskajām attiecībām (darba līgums, darba un atpūtas laiks, vienlīdzīga attieksme, attiecību pārtraukšana, samaksas noteikšana, koplīgumi, u.c.)!

Iepazīsties ar biežāk uzdotajiem jautājumiem par darbinieku atvaļinājumiem!

Pēc kādiem kritērijiem nosaka pedagoga slodzi skolā?

Strādāju par mūzikas skolotāju un veicu savā skolā arī papildu darbu - vadu pulciņu. Man aprēķināja atvaļinājuma naudu tikai no skolotājas algas. Vai tas ir likumīgi?
Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma laiku izmaksājamās samaksas summu aprēķina, dienas vidējo izpeļņu reizinot ar darba dienu skaitu atvaļinājuma laikā. Savukārt, dienas vidējo izpeļņu aprēķina, pēdējo sešu mēnešu darba samaksas kopsummu dalot ar šajā periodā nostrādāto dienu skaitu. Darba samaksas kopsummu veido visa aprēķinātā un izmaksātā darba samaksa (pamatdarbā un papildu darbā) pie darba devēja, no kuras ieturēti nodokļi. Šajā gadījumā atvaļinājuma naudu bija jārēķina no darba samaksas gan par skolotājas, gan pulciņa skolotājas darbu.

Cik liels atlaišanas pabalsts pienākas pedagogam darbinieku skaita samazināšanas gadījumā - vai kā noteikts Darba likumā vai kā noteikts t.s. Atlīdzības likumā?
Kaut arī Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 2.panta trešajā daļā noteikts, ka "... uz pedagogiem atbilstoši pedagogu amatu sarakstam ... attiecas tikai šā likuma 3.panta astotā un devītā daļa", Izglītības likuma pārejas noteikumu 25.punkts nosaka, ka "2010. un 2011.gadā valsts un pašvaldību dibināto izglītības iestāžu pedagogiem ... pabalstus izmaksā saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu".
Šā likuma pārejas noteikumu 8.punkta 5.apakšpunktā noteikts, ka valsts un pašvaldību institūciju amatpersonām (darbiniekiem) atlaišanas pabalsts izmaksājams šādā apmērā:
    a) 95 procenti no mēneša vidējās izpeļņas, ja amtpersona (darbinieks) pie attiecīgā darba devēja bijusi nodarbināta mazāk nekā piecus gadus,
    b) viena mēneša vidējā izpeļņa, ja amatpersona (darbinieks) pie attiecīgā darba devēja bijusi nodarbināta vairāk nekā piecus gadus.

Vai skolotājs ir tiesīgs strādāt blakus darbā citā izglītības iestādē? Vai tas jāsaskaņo ar darba devēju?  Vai darba devējam atteikuma gadījumā obligāti nepieciešams minēt atteikuma iemeslus?
Darba likuma 91.pants nosaka, ka"darbiniekam ir tiesības slēgt darba līgumu ar vairākiem darba devējiem, ja darba līgumā vai darba koplīgumā nav noteikts citādi". Tomēr minētā likuma 92.pants dod tiesības darba devējam ierobežot darbinieka tiesības veikt blakus darbu, "ciktāl tas attaisnojams ar darba devēja pamatotām un aizsargājamām interesēm, it īpaši ja šāds blakus darbs negatīvi ietekmē vai var ietekmēt darbinieka saistību pienācīgu izpildi".
Tātad, ja darbinieks pienācīgi veic savus amata pienākumus, kā arī ar darba devēju saskaņo darba laika grafikus, domājams, ka darba devējam iebildumu nebūs. Pretējā gadījumā darba devējs pamatdarbā var arī nepiekrist, ka darbinieks strādā blakus darbā, protams, minot iemeslus.