Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Normatīvie akti

"Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības"
/Latvijas Republikas Satversme, 90.pants/

Darba tiesības ir tiesību aktu kopums, kur noteiktas Jūsu tiesības un pienākumi kā darba ņēmējiem un darba devējiem darba vietā. LIZDA piedalās Darba likuma pastāvīgā pilnveidošanā un citu normatīvo aktu izstrādē, sniedz konsultācijas arodbiedrības biedriem aktu piemērošanā, informē biedrus par aktualitātēm un dažādiem materiāliem darba tiesisko attiecību pilnveidošanā.

Regulējums:

Darba tiesības
- ANO Vispārējā cilvēktiesību deklarācija;
- ANO Starptautiskais pakts par ekonomiskajām, sociālajām un kultūras tiesībām;
- Eiropas Sociālā harta;
- Latvijas Republikas Satversme (15.02.1922.);
- Darba likums (20.06.2001.).

Prasības pedagogiem un to darba tiesības
- Ministru kabineta noteikumi Nr. 347 "Par prasībām pedagogiem nepieciešamajai izglītībai un profesionālajai kvalifikācijai" (10.03.2000.);
-  Ministru kabineta noteikumi Nr. 354 "Noteikumi par pedagogu profesiju un amatu sarakstu" (10.05.2011.);
- Ministru kabineta noteikumi Nr. 404 "Kārtība, kādā pedagogam piešķir atvaļinājumu mācību līdzekļa izstrādei" (14.12.1999.);
- Ministru kabineta noteikumi Nr. 152 "Darbnespējas lapu izsniegšanas kārtība" (03.04.2001.);
- Ministru kabineta noteikumi Nr. 353 "Par darbiem jomās, kurās darba līgums parasti netiek slēgts uz nenoteiktu laiku" (06.08.2002.).

Pedagogu darba samaksa
- Likums par valsts budžetu 2011.gadam (20.12.2010.);
- Ministru kabineta noteikumi Nr. 836 "Pedagogu darba samaksas noteikumi" (28.07.2009.);
- Ministru kabineta noteikumi Nr. 1616 "Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību un privātajām izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un pašvaldību vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai" (22.12.2009.);
- Pedagogu (izņemot pirmsskolas izglītības pedagogu, kas nav nodarbināti piecgadīgo un sešgadīgo bērnu sagatavošanā skolai) darba samaksas paaugstināšanas valsts programma 2006. ─ 2010.gadam;
- Ministru kabineta noteikumi Nr. 238 "Kārtība, kādā valsts institūcija darba devējam atlīdzina darbiniekam izmaksājamo atlīdzību" (10.04.2007.);
- Ministru kabineta noteikumi Nr. 565 "Par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku sociālajām garantijām" (21.06.2010.);
- Ministru kabineta noteikumi Nr. 1036 "Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas" (27.12.2011.);
- Ministru kabineta rīkojums Nr. 583 "Par līdzekļu pārdali starp valsts budžeta resoriem un mērķdotāciju pašvaldībām - pašvaldību izglītības iestādēm" (29.09.2010.);
- Ministru kabineta noteikumi Nr. 825 „Speciālās izglītības iestāžu, vispārējās izglītības iestāžu speciālās izglītības klašu (grupu) un internātskolu finansēšanas kārtība”.

Darba samaksa ārstniecības personām izglītības iestādēs
- Ministru kabineta noteikumi Nr. 595 "Par zemāko mēnešalgu un speciālo piemaksu ārstniecības personām" (29.06.2010.).

Darba strīdu risināšana
- Darba strīdu likums (26.09.2002.);
- Likums par sapulcēm, gājieniem un piketiem (16.01.1997.);
- Streiku likums (23.04.1998.).

Tiesības apvienoties arodbiedrībās
- Likums par arodbiedrībām (13.12.1990.).