Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Noderīga informācija

Darba tiesiskās attiecības
- Darba likums ar komentāriem
- VDI informatīvais materiāls par darba līgumiem
-
VDI informatīvais materiāls par darba un atpūtas laiku
- VDI informatīvais materiāls par vienlīdzīgu attieksmi
- VDI informācija par darba tiesisko attiecību pārtraukšanu
- VDI informācija par darba samaksas noteikšanas principiem
-
VDI informācija par tiesībām uz atpūtu un darba laika noteikumiem
-
Latvijas Darba devēju konfederācijas rokasgrāmata darba devējiem

- Jurista komentārs par pulciņa skolotāja nodarbinātību
- Jurista komentārs par skolotāja darba slodzi divās darba vietās
-
Jurista atbildes par darbinieku atvaļinājumiem

Darba samaksa
- Informatīvais ziņojums „Par pedagogu darba samaksas sistēmas pilnveidi”
- Pedagogu darba samaksa Latvijā, Lietuvā, Igaunijā
- Pedagoga darba algas aprēķināšanas piemērs
- Pedagoga mēnešalgas aprēķins 2010./2011.gadam
-
IZM skaidrojums naudas līdzekļu sadalei pašvaldībām valsts budžeta mērķdotācijām pedagogu darba samaksai
(IZM informatīvā izdevuma Nr. 34 8.lappusē)

-
Pedagogu atalgojums Igaunijā 2005-2010

Darba koplīgumi

- LBAS metodiskais izdevums "Darba koplīguma loma darba tiesiskajās attiecībās"
- LBAS metodiskais izdevums "Darba koplīgums katrā uzņēmumā"
- LBAS koplīguma sadaļas par drošiem un nekaitīgiem darba apstākļiem paraugs

Darba tiesības Eiropas Savienībā
- Eiropas Komisijas Nodarbinātības, sociālo lietu un iespēju vienlīdzības ģenerāldirektorāts

Bezdarbnieka statuss
- Bezdarbnieka statusa iegūšana, tiesības un pienākumi, pabalsts, darba meklētāja statuss, darba izvēles iespējas, apmācības
- Pabalstu un nodokļu kalkulatori

Citi
- Valsts pakalpojumi, neizejot no mājas
- Sapnis par izdienas pensijām?