Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Pētījumi

Stress un tā radīto psihosociālo faktoru ietekme uz skolotājiem (ETUCE, 2011)
Skolotājiem, salīdzinājumā ar citām profesijām, ir pats augstākais ar darbu saistītais stresa līmenis, kas aizvien vairāk ietekmē skolotāju veselību un labsajūtu. Savukārt stresa līmenis darba vietā Latvijas, Lietuvas un Igaunijas skolās ir viens no visaugstākajiem visā Eiropā.

(Radošās) domāšanas prasmes Latvijas skolās (Rita Kaša, 2009)
Pētījumā apzināta labākā pasaules prakse radošās domāšanas attīstīšanai skolās, izvērtēta līdzšinējā pieredze un resursi Latvijā. Pētījumā ietverti priekšlikumi par to, kura no pieejām Latvijai būtu vispiemērotākā.

Salīdzinošs pētījums par skolotāju atalgojumu Eiropā
(Béla Galgóczi, Vera Glassner, 2008)
Šajā ziņojumā ir analizēti skolotāju atalgojuma pētījumā 2008.gada vasarā Eiropā iegūtie dati. Pētījumu pasūtīja Education International, ETUCE un veica Eiropas Arodbiedrību institūta pētījumu departaments.

Pedagogu darba pienākumu iekļaušana slodzē
(Oksana Žabko, 2007/2008)
Pētījuma rezultāti rāda, ka skolotāju vidēji nostrādātais darba laiks mācību semestrī šobrīd pārsniedz 40 stundas darba nedēļā. Izglītības iestāžu direktoru un direktoru vietnieku darba pienākumi – administratīvajam darbam patērētais laiks – atbilst 40 stundu darba nedēļai. Direktoru un viņu vietnieku paaugstinātā darba slodze rodas tāpēc, ka viņi veic mācību priekšmeta pedagogu pienākumus līdz 12 kontaktstundām nedēļā. Pētījuma starpposma ziņojums.

Kā pasaules labākās skolas nonākušas sasniegumu virsotnē?
(McKinsey & Company, 2007)
Pētījumā secināts, kādas ir galvenās trīs lietas, kas izglītības sistēmai ļauj kļūt labai. Pirmkārt, ir nepieciešami skolotāji ar motivāciju strādāt, turklāt neatkarīgi no tā, kāds ir atalgojums. Otrkārt, skolotāju atbalsts visa pedagoga karjeras laikā un, treškārt, kvalitatīvas izglītības nodrošinājums jebkuram skolēnam.

Pedagogu profesijas prestižs un iespējas to paaugstināt dažādu mērķauditoriju skatījumā
(Vispārējās izglītības kvalitātes novērtēšanas valsts aģentūra, 2007)
Pētījumā secināts, ka kaitējumu profesijas tēlam vairāk nodara nevis atalgojuma apmērs, bet gan algas jautājuma pārmērīga akcentēšana plašsaziņas līdzekļos, radot priekšstatu par skolotājiem kā upuriem. Vairākums pedagoģijas programmu beidzēju neizvēlas darbu skolā vai ātri no šā darba aiziet, kas skaidrojams ar izglītības nozarē valdošo situāciju un valsts politiku attiecībā uz pedagogiem, nevis šīs profesijas prestižu.