Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv
LIZDA > Biedriem > Biedru iespējas > Labvēlīgāki darba noteikumi

Labvēlīgāki darba noteikumi

Darba koplīgums

Darba koplīgumu tiesiskais regulējums ietverts Latvijas Republikas Satversmē un Darba likumā.

Arodbiedrība slēdz darba koplīgums, kas ir darba devēja un darbinieku rakstiska vienošanās par labvēlīgākiem noteikumiem darbiniekiem, nekā noteikts Darba likumā, darba līgumā un citos normatīvajos dokumentos. Darba koplīguma būtība ir sabalansēt darbinieku vajadzības un vēlmes ar darba devēja iespējām, kas realizējas abpusējā ieguvumā. Koplīguma noteikumi nedrīkst pasliktināt darbinieku tiesisko stāvokli. Koplīgums arī neaizstāj darbinieka noslēgto darba līgumu ar darba devēju.

2019. gada 1. janvārī LIZDA uzskaitē ir reģistrēti 720 darba koplīgumi, ko slēdz arodorganizācijas priekšsēdētājs un iestādes vadītājs.

Koplīguma priekšrocības

Darba koplīguma ietvaros var risināt jautājumus, kas regulē:

  • darba samaksa;
  • darba laika organizācija;
  • pabalstu un citu materiālo labumu piepiešķiršanas gadījumi, kritēriji un apmēri;
  • dāvanu piešķiršanas gadījumi un apmēri;
  • papildatvaļinājumu un apmaksātu brīvdienu piešķiršanas gadījumi un ilgums;
  • ar darba aizsardzību saistītos papildu nosacījumus;
  • darba tiesisko attiecību nodibināšanas un izbeigšanas īpašos nosacījumus;
  • kvalifikācijas paaugstināšanas un citus nosacījumus

Paraugs koplīgumam

Kas un kā var ierosināt darba koplīguma noslēgšanu?

Darba koplīguma noslēgšanu var ierosināt darbinieku arodbiedrība, darba devējs vai darbinieku pilnvaroti pārstāvji. Tā noslēgšanai puses rīko sarunas, kuru laikā vienojas par koplīguma projekta izstrādāšanas un apspriešanas kārtību. Priekšlikumus koplīguma projektam rakstiski var iesniegt ikviens organizācijas darbinieks. Darba koplīgumu ar balsu vairākumu apstiprina darbinieku kopsapulcē, kurā piedalās vismaz puse no organizācijas darbiniekiem. Darba koplīgumu slēdz darba devējs un arodbiedrība vai darbinieku pilnvaroti pārstāvji. To noslēdz uz noteiktu laiku vai uz noteikta darba izpildīšanas laiku.

Nepieciešama palīdzība?

Ja Tavā darba vietā vēl nav noslēgts darba koplīgums, tad uzrunā savu arodorganizāciju un noskaidro, kādas iespējas pastāv darba koplīguma noslēgšanai, lai Tev un kolēģiem tiktu panākti labvēlīgāki darba noteikumi! Sazinies ar savu teriotoriālo arodorganizāciju teritoriālo arodorganizāciju vai LIZDA biroju Rīgā!