Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv
LIZDA > Biedriem > Biedru iespējas > Streiku fonds

Streiku fonds

Kas ir streiks?

Arodbiedrība iestājas par savu biedru interešu aizstāvību un kritiskās situācijās rīko dažādas protesta akcijas – mītiņus, demonstrācijas, piketus, streikus. Streiks ir darbinieku protesta akcija pret darba devēju par labākiem darba apstākļiem un nodarbinātības nosacījumiem, it sevišķi par darba samaksas paaugstināšanu. Darbinieku tiesības uz streiku Latvijā garantē Satversmes108.pants,  23.04.1998. pieņemtais Streiku likums un 13.12.1990. pieņemtais likums Par arodbiedrībām. Tiesības streikot ir arī vienas no svarīgākajām ekonomisko un sociālo tiesību jomā, kas paredzētas ANO 1966.gada starptautiskā pakta „Par ekonomiskajām, sociālajām un kultūras tiesībām” 8.pantā un Eiropas Sociālās hartas 6.pantā. Latvijas Streiku likums nosaka – streiks ir likumīgs kolektīvā interešu strīda risināšanas veids, kas izpaužas tādējādi, ka uzņēmuma, nozares darbinieki vai darbinieku grupa brīvprātīgi pilnībā vai daļēji pārtrauc darbu nolūkā panākt prasību izpildi.
Aicinām Tevi atbalstīt un piedalīties LIZDA rīkotās protesta akcijās, iestājoties par izglītības un zinātnes darbinieku interesēm un tiesībām!

Kas ir LIZDA streiku fonds?

LIZDA Streiku fondu izveidoja 1995. gadā, lai sniegtu atbalstu arodbiedrības biedriem, kuri, piedaloties streikā, cieš materiālos zaudējumus.

Kas veido LIZDA streiku fonda līdzekļus?

LIZDA Streiku fondu veido atskaitījumi 3% apmēra no arodbiedrības biedru naudas un līdzekļi no bankas noguldījumu procentiem. LIZDA Padome katru gadu, apstiprinot budžetu, nosaka biedru naudas atskaitījumu procentu Streika fondā, kurš ir saistošs visām LIZDA dalīborganizācijām. Streika fonda centralizētos līdzekļus LIZDA Padome glabā bankā atsevišķā Streika fonda kontā.

Kad tiek izlietoti LIZDA streiku fonda līdzekļi?

1. Ja kolektīvais darba strīds radies starp nozares arodbiedrību un attiecīgo nozares pārvaldes institūciju.
2. Ja kolektīvais darba strīds radies starp teritoriālo arodorganizāciju un attiecīgās teritoriālās pārvaldes institūciju vai pašvaldību un, ja LIZDA Padome tam ir devusi savu apstiprinājumu.
3. Ja kolektīvais darba strīds radies starp arodbiedrības pirmorganizāciju un darba devēju vai pašvaldību un, ja LIZDA Padome tam ir devusi savu apstiprinājumu.
4. Ja LIZDA Padome organizē masu akcijas – mītiņus, demonstrācijas un piketus.

Kad netiek izmaksāti LIZDA streiku fonda līdzekļi?

1. Ja pirmorganizācija izziņo un uzsāk streiku bez augstākstāvošas organizācijas Padomes lēmuma.
2. Ja LIZDA dalīborganizācija uzsāk streiku bez LIZDA Padomes lēmuma.
3. Ja LIZDA biedri, pirmorganizācija, dalīborganizācija piedalās LIZDA Padomes nesankcionētās akcijās.

Kas lemj un kontrolē LIZDA streiku fonda līdzekļu izlietojumu?

Par naudas līdzekļu izmaksāšanu no LIZDA streiku fonda un pabalsta lielumu lemj LIZDA Padome.
LIZDA streiku fonda veidošanu un izlietošanu kontrolē LIZDA Revīzijas komisija.