Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

Par Latvijas Pētniecības un inovācijas stratēģiskās padomes sēdes sasaukšanu

Ministru prezidentam Arturam Krišjānim Kariņam

Informācijai: Izglītības un zinātnes ministrijai, Finanšu ministrijai, Latvijas Zinātņu akadēmijai, Latvijas Zinātņu padomei, Rektoru padomei, Latvijas Universitāšu asociācijai, Latvijas Augstskolu profesoru asociācijai, Latvijas Jauno zinātnieku apvienībai

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) aicina Ministru prezidentu organizēt Latvijas Pētniecības un inovācijas stratēģiskās padomes sēdi, lai kopā ar padomes locekļiem pārrunātu jautājumus, kas saistīti ar finansējuma nepietiekamību pētniecībai un attīstībai Atjaunošanas un noturības plāna ietvaros 2021. – 2027. gadam.

LIZDA vērš uzmanību, ka komponenšu ietvaros izstrādātie priekšlikumi neparāda finansējumu zinātnei, t.sk. fundamentālajiem un lietišķajiem pētījumiem. Pētniecībai ir būtiska loma ekonomikas atveseļošanā un tautsaimniecības attīstībā, kas īpaši atspoguļojas pašlaik, COVID-19 izraisītās krīzes apstākļos.

LIZDA jau iepriekš vērsusi uzmanību, ka likumos “Par valsts budžetu 2021. gadam” un “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2021., 2022. un 2023. gadam” valsts finansējums pētniecībai un attīstībai ir nepietiekošs, un tas apgrūtinās zinātnes, tehnoloģijas attīstības un inovācijas noteikto mērķu un uzdevumu īstenošanu. LIZDA vairākkārt vērsusi uzmanību, ka, saistībā ar nepietiekošu zinātnes bāzes finansējumu, zinātnē nodarbināto atalgojums Latvijā ilgstoši nav konkurētspējīgs ar citām Eiropas Savienības valstīm. Nepieciešams uzlabot zinātnieku atalgojumu no bāzes finansējuma, jo pašlaik zinātnē nodarbinātie jau ilgstoši atrodas sociāli neaizsargātās pozīcijās. Gan augstskolas, gan zinātniskie institūti nespēj nodrošināt zinātnes personālu ar patstāvīgu, konkurētspējīgu atalgojumu, un darba samaksa pamatā ir projektos balstīta.

LIZDA vērš izpildvaras, zinātnes organizāciju un citu sadarbības partneru uzmanību uz to, ka Latvijas plānošanas dokumentos turpmākajiem septiņiem gadiem paredzēti augsti pētniecības un attīstītības rezultatīvie rādītāji, kas saistīti ar zinātnē nodarbināto īpatsvara, zinātnisko darbinieku vidējās slodzes, jauno doktora grādu ieguvēju, kā arī zinātnisko publikāciju un citu rādītāju skaita palielināšana. Zinātnes un pētniecības kapacitāte un izcilība nav iespējama bez adekvāta, konkurētspējīga finanšu resursa. Arī Eiropas Komisijas (turpmāk – EK) rekomendācijās Latvijai norādīts, ka Latvijas investīcijas pētījumiem un attīstībai ir nepietiekošas, tās ir zemākas kā ES valstu vidējie rādītāji (Council recommendations to Latvia, 2020).

LIZDA informē, ka nosūtīta vēstule EK, lai vērstu uzmanību uz ilgstoši realizēto finansējuma nepietiekamību zinātnē.

LIZDA aicina arī pārējās zinātnes organizācijas vērsties pie valsts amatpersonām, lai panāktu zinātnes finansējuma palielinājumu. Iestājoties par zinātnē nodarbināto interešu aizstāvību, ceram uz izpratni un sadarbību kopējo nākotnes mērķu īstenošanā.