Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

Aicinām izvirzīt kandidatūras uz LIZDA Izglītības iestāžu vadītāju padomes priekšsēdētāja un divu vietnieku amatiem

Līdz 13. jūlijam Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības arodorganizācijas var izvirzīt kandidatūras uz LIZDA Izglītības iestāžu vadītāju padomes priekšsēdētāja un divu vietnieku amatiem. Jāpiebilst, ka šodien LIZDA Izglītības iestāžu vadītāju padomes sēdē tika izvirzīta kandidatūra uz priekšsēdētāja amatu – Ādažu vidusskolas direktors Česlavs Batņa. Jāatgādina, ka starp LIZDA biedriem ir aptuveni 500 izglītības iestāžu vadītāji un mēs arī ikvienu citu interesentu pievienoties arodbiedrībai!

 

Jāatgādina, ka LIZDA Izglītības iestāžu vadītāju padome (IIVP) apvieno no katra reģiona pa vienam pirmsskolas, vispārējās, interešu, speciālās, profesionālās un profesionālās ievirzes izglītības iestādes pārstāvim, kas darbojas brīvprātīgi.
IIVP mērķis ir pārstāvēt izglītības iestāžu vadītāju tiesības un intereses, popularizēt arodbiedrības darbību izglītības iestāžu vadītāju vidū, veicināt izglītības iestāžu vadītāju līdzdalību arodbiedrības lēmumu pieņemšanas procesos un darba kvalitātes uzlabošanā. IIVP uzdevumi ir: apzināt izglītības iestāžu vadītāju kopīgās vajadzības un darba vides problēmas, veicināt to risināšanu; izstrādāt priekšlikumus izglītības attīstībai un pedagogu darba vides uzlabošanai; izvirzīt priekšlikumus LIZDA Valdei un Padomei, piedalīties sēdēs ar padomdevēja tiesībām; pārstāvēt izglītības iestāžu vadītāju intereses valsts, pašvaldību institūcijās un nevalstiskajās organizācijās, starptautiskajās arodbiedrību organizācijās ar LIZDA deleģējumu; veicināt izglītības iestāžu vadītāju sadarbību un rīkot domubiedru pasākumus pieredzes apmaiņai; nodrošināt informāciju un apmācības izglītības iestāžu vadītājiem par darba tiesībām un darba aizsardzību, izglītības iestāžu vadītāju iespējām, arodbiedrību darbību un LIZDA pakalpojumiem biedriem; īstenot kopīgus sadarbības projektus ar izglītības iestāžu vadītāju organizācijām Latvijā un ārvalstīs; veicināt LIZDA mērķu, statūtu, darbības virzienu un lēmējinstitūciju lēmumu īstenošanu.

Priekšsēdētāja, vietnieka amatam var pieteikties vai izvirzīt kandidatūras jebkurš LIZDA biedrs – izglītības iestādes vadītājs, to paziņojot LIZDA birojam ne vēlāk kā mēnesi pirms vēlēšanu sapulces. Sekretārs apkopotos pieteikumus 2 nedēļas pirms sapulces izsūta visiem IIVP pārstāvjiem. Vēlēšanu sapulcē kandidāti iepazīstina ar sevi un redzējumu par JPP darbības programmu (galvenās prioritātes un to īstenošanas uzdevumi). Vēlēšanu sapulcē priekšsēdētāju un divus viņa vietniekus ar vienkāršu balsu vairākumu no deleģēto pārstāvju vidus  ievēl uz 2 gadiem.

Jāpiebilst, ka notikušajā LIZDA Izglītības iestāžu vadītāju padomes sēdē tās dalībnieki tika informēti:
1. Par streika prasībām un atbalstu.
2. Par jauno mērķdotācijas sadales kārtību.
3. Par algas pieaugumu no 01.09.2022.
4. Par IZM ieceri jauno direktoru profesionālajā pilnveidē un stažēšanās.
5. Par savlaicīgu informāciju par darba slodzi un samaksu.
6. Par konkurētspējīgu un motivējošu darba samaksu izglītības iestāžu vadītājiem un vietniekiem.