Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

Aicinām studentus piedalīties studiju noslēguma darbu konkursā “Atspēriens”

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA)  izsludina konkursu “Atspēriens”.  Konkursā Latvijas augstskolu un koledžu studentiem jāizstrādā studiju noslēguma darbs (kvalifikācijas, bakalaura, maģistra, doktora) par LIZDA darbības jomām saistošiem tematiem. Labāko darbu autori saņems naudas balvas. 

LIZDA konkursa „Atspēriens” mērķis ir veicināt Latvijas jauniešu līdzdalību izglītības sistēmas pilnveidē, arodbiedrības darbības popularizēšanā un tās darba kvalitātes uzlabošanā.

Konkursa piedāvātie temati:

 1. pedagogu darba samaksas ietekmējošie faktori vispārējās izglītības iestādēs Eiropā;
 2. akadēmiskā personāla darba samaksa un to ietekmējošie faktori;
 3. zinātniskā personāla cienīga darba apstākļu nodrošināšana;
 4. Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības loma mūsdienu Latvijā;
 5. ārvalstu labās prakses piemēru analīze arodbiedrības biedru piesaistei;
 6. izglītības iestāžu darbinieku un pedagogu motivācija iesaistīties arodbiedrībā un biedru gatavība atbalstīt arodbiedrības aktivitātes;
 7. pedagogu pašizjūta, apmierinātība ar savu darbu;
 8. faktori, kas veicina pedagogus pamest darbu izglītības iestādē un mainīt karjeru;
 9. jauno pedagogu motivācija palikt izglītības sistēmā;
 10. karjeras iespējas izglītības sistēmā;
 11. tiesību un pienākumu sadale starp skolēniem, skolotājiem, vecākiem izglītības un audzināšanas procesā;
 12. birokrātisko prasību ietekme uz pedagogu darba kvalitāti;
 13. pedagogu profesijas prestižs;
 14. sociālais dialogs izglītības nozarē: izpratne par sociālo dialogu, kā arī gatavība tajā iesaistīties; kritēriji efektīva un kvalitatīva sociālā dialoga vērtēšanai;
 15. dažādu valstu sociālā dialoga pieredzes salīdzinājums un labās prakses piemēri;
 16. arodbiedrības tēls Latvijas sabiedrībā;
 17. pedagogu tālākizglītības kursu pieprasījums un piedāvājums;
 18. jauno zinātnieku akadēmiskās un profesionālās karjeras iespējas Latvijā dažādās zinātnes nozarēs;
 19. citi temati, kas saistīti ar arodbiedrības darbu.

LIZDA Valde konkursā noteiks vienu uzvarētāju, iesniegtos darbus vērtējot pēc kritērijiem: darba tēmas atbilstība noteiktajai tematikai, pētījuma praktiskā pielietojamība arodbiedrības darbā, arodbiedrības darbības lomas un nozīmes aktualizēšana darba ietvaros, kopējā darba kvalitāte.  Labākā darba autors saņems naudas balvu – 350 EUR par bakalaura darbu, 450 EUR – maģistra darbu, 550 EUR – doktora darbu.

Konkursam drīkst iesniegt arī iepriekšējā gadā izstrādātus noslēguma darbus (kvalifikācijas, bakalaura, maģistra vai doktora darbus).

Lai pieteiktos, pretendentam līdz 2020. gada 1. augustam (ieskaitot) elektroniski jāizpilda pieteikuma anketa  un studiju noslēguma darbs (kvalifikācijas/ bakalaura/maģistra/doktora darbs) elektroniski jāiesūta LIZDA birojam: lizda@lizda.lv

Konkursa ATSPĒRIENS nolikums