Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

Arodbiedrība aktualizē jautājumu par atvaļinājuma naudas izmaksu pedagogiem

Vēršoties pie 119 Latvijas pašvaldībām, Latvijas Izglītības un zinātnes arodbiedrība (LIZDA) aktualizējusi jautājumu par atvaļinājuma naudas izmaksu. LIZDA izsaka pateicību pašvaldībām, kas pievērš pastiprinātu uzmanību, lai netiktu pasliktināts darbinieku tiesiskais stāvoklis un tiktu ievērotas Darba likuma normas, kā arī aicina novērst nepilnības, ja tādas, īstenojot administratīvi teritoriālo reformu, ir radušās.

LIZDA rīcībā ir nonākusi informācija, ka atsevišķās pašvaldībās izglītības iestāžu darbiniekiem pirms atvaļinājuma, kurš sākas jūnijā un turpinās jūlijā, augustā, netiek izmaksāta atvaļinājuma nauda pilnā apmērā, bet tās izmaksa tiek dalīta, pirms atvaļinājuma izmaksājot atvaļinājuma naudas daļu, kas pienākas par atvaļinājumu līdz 30.jūnijam un jūlijā izmaksājot atvaļinājuma daļu, kas pienākas sākot no 1.jūlija, pamatojot šādu rīcību ar administratīvi teritoriālo reformu.

LIZDA vērš uzmanību, ka Darba likuma 69.panta ceturtā daļa nosaka, ka samaksu par atvaļinājuma laiku un darba samaksu par līdz atvaļinājumam nostrādāto laiku izmaksā ne vēlāk kā vienu dienu pirms atvaļinājuma. Tikai pēc darbinieka rakstveida pieprasījuma samaksu par atvaļinājuma laiku un darba samaksu par laiku, kas nostrādāts līdz atvaļinājumam, var izmaksāt citā laikā, bet ne vēlāk kā nākamajā darba samaksas izmaksas dienā.

Normatīvajos aktos, kuros iekļauts regulējums par administratīvi teritoriālo reformu un tās īstenošanu, nav paredzēts, ka pašvaldībām kā darba devējiem administratīvi teritoriālās reformas īstenošanas procesā ir tiesības atkāpties no kādas Darba likuma normas vai ar saviem lēmumiem un rīcību pasliktināt darbinieka tiesisko stāvokli. Jebkuram darbiniekam ir tiesības paļauties uz to, ka tiesiskā valstī personai tiek garantēta paredzama tiesiskā vide un nodrošināts, ka persona var paļauties uz to, ka tiesības, kas iegūtas saskaņā ar spēkā esošu normatīvo aktu, tiks īstenotas. Attiecīgi šajā gadījumā, pamatojoties uz Darba likuma 69.panta ceturto daļu, darbiniekam ir tiesības saņemt un darba devējam ir pienākums izmaksāt pilnu atvaļinājuma naudu ne vēlāk kā vienu dienu pirms atvaļinājuma.

Darba likuma 6.panta pirmā daļa nosaka, ka nav spēkā darba koplīguma, darba kārtības noteikumu, kā arī darba līguma un darba devēja rīkojumu noteikumi, kas pretēji normatīvajiem aktiem pasliktina darbinieka tiesisko stāvokli, tādejādi, ja darba devējs pieņem lēmumu (izdod rīkojumu) neizmaksāt pilnu atvaļinājuma naudu ne vēlāk kā vienu dienu pirms atvaļinājuma, tad šāds rīkojums nav spēkā, jo ar to tiek pasliktināts darbinieka tiesiskais stāvoklis attiecībā pret Darba likumā noteikto.