Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

Arodbiedrība lūdz pedagogiem valsts apmaksātu apdrošināšanu, kompensācijas par vakcīnu blaknēm un papilddarbu apmaksu

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) lūdz deputātus veikt Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā šādus grozījumus:

1. Papildināt Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumu ar 49.7pantu šādā redakcijā, kas bija iekļauta 2021.gada jūlijā rosinātajā likumprojektā “Grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā” (Nr. 1128/Lp13):

“Zāļu valsts aģentūra nosaka un izmaksā kompensāciju atbilstoši Ārstniecības riska fonda atlīdzības izmaksas principiem un noteiktajiem apmēriem, ja vakcinācijas izraisīto komplikāciju (blakusparādību) rezultātā nodarīts smags kaitējums veselībai vai dzīvībai, kā arī personai ir tiesības saņemt valsts apmaksātu veselības aprūpi komplikāciju novēršanai. Veselības aprūpes pakalpojumus un izdevumus, kuri tiek apmaksāti, kā arī šajā pantā paredzēto kompensācijas piešķiršanas un izmaksas kārtību nosaka Ministru kabinets.”

Pamatojums:

Ņemot vērā, ka ar Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumu Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” jauno redakciju, kuras plānotais spēkā stāšanās datums ir 2021.gada 11.oktobris, ir uzlikts pienākums vakcinēties atsevišķu nozaru darbiniekiem darba vai amata pienākumu veikšanai, valstij būtu pienākums uzņemties atbildību par personai vakcinācijas rezultātā radīto kaitējumu, kā tas ir norādīts 2021.gada jūlijā rosinātā likumprojekta “Grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojumā (anotācijā). Likumprojekta anotācijā norādītais pamatojums: “Šobrīd normatīvajos aktos nav noteikti atlīdzības nosacījumi, ja vakcinācijas izraisīto komplikāciju (blakusparādību) rezultātā tiek nodarīts kaitējums veselībai vai dzīvībai. Ņemot vērā, ka šādu situāciju iespējamība ir ļoti zema un šādu, iespējamo, gadījumu skaits nav nosakāms, bet statistiski iespējamība norāda, ka tie varētu būt ne vairāk kā daži atsevišķi gadījumi uz visu iedzīvotāju skaitu, tad atsevišķa atlīdzības mehānisma izstrāde šādiem gadījumiem nav nepieciešama, bet būtu piemērojami principi un noteiktie atlīdzības apmēri, kas jau normatīvi ir noteikti, t.i. Ārstniecības riska fonda atlīdzības izmaksas principi un noteiktie atlīdzības apmēri. Ņemot vērā, ka vakcinācijas izraisīto komplikāciju (blakusparādību) izvērtēšana ietilpst Zāļu valsts aģentūras kompetencē, tad arī kompensācijas noteikšana būtu piekritīgi šai institūcijai. Šādu kompensāciju izmaksu apmēri nav prognozējami, attiecīgi tiem nav veicami finanšu līdzekļu uzkrājumi, bet izmaksa veicama no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. Kompensācija izmaksājama visām personām, kurām vakcinācijas izraisīto komplikāciju (blakusparādību) rezultātā tiek nodarīts kaitējums veselībai vai dzīvībai. Normā paredzēts deleģējums, ka veselības aprūpes pakalpojumus un izdevumus, kuri tiek apmaksāti, kā arī šajā pantā paredzēto kompensācijas piešķiršanas un izmaksas kārtību nosaka Ministru kabinets.”

2. Papildināt Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumu ar 45.1pantu šādā redakcijā:

“Izglītības jomas darbiniekiem tiek nodrošināta veselības apdrošināšana, kas tiek segta no valsts budžeta līdzekļiem.”

Pamatojums:

Ņemot vērā, ka izglītības jomas darbiniekiem Covid-19 izplatības laikā darbs saistīts ar paaugstinātu risku darbinieku drošībai un veselībai, kā arī paaugstinātu psiholoģisko slodzi, kas ietekmē vispārējo veselības stāvokli, un visās pašvaldībās netiek nodrošināta izglītības jomas darbinieku veselības apdrošināšana, LIZDA lūdz iekļaut un Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā un nodrošināt veselības apdrošināšanu izglītības jomas darbiniekiem no valsts budžeta līdzekļiem, tādejādi uzlabojot izglītības jomas darbiniekiem veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un motivējot darbiniekus preventīvi rūpēties par savu veselību.

3. Papildināt Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumu ar 45.2pantu šādā redakcijā:

“Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā uzskaita un no valsts budžeta kompensē izdevumus, kas saistīti ar izglītības iestāžu darbinieku papildu pienākumu veikšanu, attālinātu mācību nodrošināšanu epidemioloģiski droša izglītības procesa īstenošanā.”

Pamatojums:

Ņemot vērā, ka izglītības jomas darbiniekiem Covid-19 izplatības laikā darbs saistīts ar palielinātu darba apjomu un papildu darba stundām, tajā skaitā, nodrošinot izglītības procesa īstenošanu attālināti vai vienlaicīgi gan attālināti, gan klātienē (gadījumā, ja daļa izglītojamo atrodas karantīnā), nodrošinot papildu komunikāciju ar izglītojamiem un izglītojamo vecākiem gan klātienes, gan attālinātā izglītības procesa īstenošanas laikā, nodrošinot pastiprinātu epidemioloģisko prasību ievērošanas uzraudzību izglītojamiem klātienes izglītības procesa īstenošanas laikā, veicot regulāru dezinfekciju utml., nepieciešams izstādāt noteikt kārtību, kādā tiek uzskaitīta un apmaksāta papildu pienākumu izpilde un nodrošināt papildu finansējumu pašvaldībām, lai būtu iespējams veikt papildu darba un darba stundu apmaksu.