Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

Arodbiedrība norāda uz nepietiekamu papildu atlīdzību par ilgstošu darbu palielinātas slodzes un paaugstināta riska apstākļos

Saskaņā ar informatīvajā ziņojumā par piemaksas piešķiršanu par izglītības pakalpojuma nepārtrauktības nodrošināšanu augsta epidemioloģiskā riska apstākļos 2021./2022.mācību gada otrajā semestrī norādīto informāciju vienreizējas piemaksas ir paredzētas par papildu darbu 2021./2022.mācību gada otrajā semestrī, tādējādi nenovērtējot pedagogu darbu pirmajā semestrī. LIZDA norāda, ka tieši pirmajā semestrī bija gan lielāka fiziskā un psihoemocionālā slodze, gan zemāka epidemioloģiskā drošība darba vidē (nebija tik augsta vakcinācijas aptvere ne darbiniekiem, ne izglītojamiem). Katram pedagogam būs iespēja saņemt vienreizēju piemaksu vidēji 10%, 15% vai 20% (atkarībā no izglītības iestādes) apmērā tikai vienu mēnesi.

Informatīvajā ziņojumā ir uzsvērts, ka pedagoģiskajam personālam ir aktuāli saņemt papildu atbalstu, lai tas var turpināt nodrošināt izglītības pakalpojuma nepārtrauktību, jo pedagogu pārslodze, emocionālais un psiholoģiskais sagurums, entuziasma un motivācijas trūkums šajos paaugstināta epidemioloģiska riska apstākļos ietver arī nozīmīgi palielinātu pedagoģiskā darba apjomu. LIZDA uzsver, ka šis palielinātais pedagoģiskā darba apjoms jau ilgstoši ir pedagogu ikdiena un uzskata, ka vienreizējs piemaksas apmērs 10%, 15% vai 20% apmērā ir nepietiekama papildu atlīdzība par ilgstošu darbu palielinātas slodzes un paaugstināta riska apstākļos, vēl jo vairāk, ja citu nozaru speciālistiem par darbu palielinātas slodzes un paaugstināta riska apstākļos tiek nodrošinātas regulāras ikmēneša piemaksas.

Tā kā tiek plānots nodrošināt vienreizēju piemaksu, tad LIZDA turpina lūgt šādu piemaksu apmēru no valsts budžeta līdzekļiem:
– pirmsskolas un speciālās izglītības (gan speciālās izglītības iestādēs, gan vispārējās izglītības iestādēs speciālās izglītības programmās) pedagogiem, skolotāju palīgiem, pedagogu palīgiem un asistentiem ne mazāk kā 75% apmērā no attiecīgajam darbiniekam noteiktās mēnešalgas;
– vispārējo izglītības iestāžu, profesionālo izglītības iestāžu, profesionālās ievirzes un interešu izglītības pedagogiem, pedagogu palīgiem ne mazāk kā 20% apmērā no attiecīgajam darbiniekam noteiktās mēnešalgas;
augstākās izglītības iestādēs piemaksu izmaksai akadēmiskajam personālam (gan vēlētajiem, gan nevēlētajiem) piešķirt finansējumu 300 EUR apmērā uz katru vēlēto amata slodzi.

 

Informatīvajā ziņojumā norādīts, ka pirmsskolas izglītības iestāžu darbiniekiem, kas nav pedagogi, t.i., skolotāju palīgiem un personām, kas sniedz bērnu uzraudzības (aukles) pakalpojumus, atbalsts būtu jāsniedz PII dibinātājam (4.lpp). LIZDA lūdz nodrošināt no valsts budžeta līdzekļiem arī piemaksas skolotāju palīgiem, pedagogu palīgiem un asistentiem, jo arī šo profesiju pārstāvji sniedz būtisku ieguldījumu izglītības procesa nodrošināšanā paaugstinātas darba intensitātes un augsta epidemioloģiskā riska apstākļos.

 

Atgādinām, ka 2021.gadā, pamatojoties uz 28.01.2021. Ministru kabineta rīkojumu Nr.56 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem””, no valsts budžeta tika piešķirts finansējums piemaksām par darbu Covid-19 pandēmijas laikā ne tikai pedagogiem un pedagogu palīgiem, bet arī personām, kas sniedz aukles pakalpojumus (auklēm, skolotāju palīgiem) pirmsskolas izglītības iestādēs un specialās izglītības iestādēs, tādēļ nav saprotams, kādēļ 2022.gadā šīs profesiju grupas plānots izslēgt no to izglītības iestāžu darbinieku loka, kam tiek nodrošinātas piemaksas par darbu pandēmijas apstākļos.

Informatīvajā ziņojumā norādīts, ka valsts budžeta finansējums piemaksām tiek piešķirts 10%, 15% vai 20% apmērā no tarifikācijās uzrādītā finansējuma apmēra vienam mēnesim, tajā skaitā privātajām izglītības iestādēm arī no privātā dibinātāja tarificētā papildu finansējuma. LIZDA neiebilst, ka finansējums piemaksām tiek piešķirts privātajām izglītības iestādēm, bet uzskata, ka tas būtu piešķirams, balstoties tikai uz to finansējuma daļu, kas tiek nodrošināta no valsts vai pašvaldības budžeta arī ikdienā.

Privātās izglītības iestādes ir vecāku, izglītojamo izvēle nevis nepieciešamība un mācību process šajās izglītības iestādēs netiek piedāvāts bez maksas (bez vecāku līdzfinansējuma), papildus tās ikdienā tiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem (nodrošinot minimālo darba samaksas fondu), gan no pašvaldības līdzekļiem (nodrošinot daļēju uzturēšanas izmaksu segšanu, ja tiek izpildītas normatīvo aktu prasības).

LIZDA aicina izrādīt labo gribu un pienācīgi novērtēt pedagogu ieguldījumu izglītības procesa nodrošināšanā augsta epidemioloģiskā riska un paaugstinātas psihoemocionālās slodzes apstākļos, pārvērtējot piemaksu apmērus un piemaksu saņēmēju loku atbilstoši LIZDA sniegtajiem priekšlikumiem.