Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

Arodorganizāciju līderi Padomes sēdē spriež par aktuālajiem izaicinājumiem un jaunā mācību gada prioritātēm

LIZDA Padomes sēdē pirms jaunā mācību gada tika lemts par vairākiem būtiskiem jautājumiem, kas tiks risināti aktīvāk šī gada laikā. Sekmēt saliedētu, pozitīvu psiholoģisko vidi savos darba kolektīvos; pašam atbildīgi pildīt un palīdzēt kolēģiem izprast jaunos pienākumus, kas pedagogiem uzticēti saistībā ar epidemioloģiski drošas vides veidošanu mācību iestādēs; darba slodzes un samaksas jaunā modeļa ieviešana; profesionālās pilnveides kursu kvalitāte; individualizēta profesionālā atbalsta veicināšana; zinātnieku darba slodzes veidošanās principu pilnveide; vakanču aktualizēšana; arodorganizācijas ilgtspējas veicināšana; jaunu biedru piesaiste u.c. Šie ir tikai daži no arodbiedrības līderu prioritārajiem darba uzdevumiem nākamajam mācību gadam, kas tika definēti šonedēļ notikušā mūsu Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības  (LIZDA) Padomes sēdē.

 

Uzrunājot arodbiedrības līderus no visas Latvijas, LIZDA vadītāja Inga Vanga uzsvēra, ka pandēmijas apstākļi diktē arvien jaunus izaicinājumus, ar ko jāsaskaras arodorganizāciju un pirmorganizāciju vadītājiem. Kā viens no tādiem ir psiholoģiskās mikrovides monitorings katram savā darba kolektīva, nepieciešamības gadījumā kļūstot par sava veida zibens novedēju un vidutāju. “Apstākļos, kad katrā darba kolektīvā būs dažādi viedokļi par vakcinācijas procesu, kad būs darbinieki un arī skolēni ar dažādiem statusiem – pārslimojis, vakcinēts, nevakcinēts, kad bērni šos dažādos viedokļus no savām ģimenēm atnesīs un pārnesīs arī uz mācību iestādes vidi… Šādos apstākļos ir ļoti būtiski nepieļaut darba kolektīva šķelšanos. Mūsu uzdevums ir veicināt profesionālu, saliedētu, cieņpilnu, psiholoģiski mierīgu atmosfēru mācību iestādē, jo tikai šādos apstākļos ir iespējams kvalitatīvs, racionāls mācību process” sacīja I. Vanaga, atgādinot, ka arodbiedrība vienmēr ir iestājusies par vakcinācijas nepieciešamību, taču pēc brīvprātības principa.

Darbs pandēmijas apstākļos no pedagogiem prasīs daudz lielāku iesaisti skolas dzīvē, jo pieņemtie MK noteikumi par drošu izglītības procesu paredz jaunus darba pienākumus. LIZDA Padomē lēma, ka arodorganizāciju līderi, sadarbībā ar pirmorganizāciju vadītājiem, analizēs aktuālo situāciju un sekos pedagogu, tehnisko darbinieku noslodzei, vai nav nesamērīgi daudz pienākumu, vai visi darbi tiek attiecīgi apmaksāti un vai pedagogiem nedraud izdegšanas riski.

Būtisks aspekts, kam LIZDA priekšsēdētāja aicināja joprojām pievērst pastiprinātu uzmanību, ir jauno pedagogu padomes darbības stimulēšana, jauno pedagogu piesaiste darbam skolās, kā arī visa veida atbalsta sniegšana jaunajiem speciālistiem. Arodbiedrība jau ilgstoši ceļ trauksmi par pedagogu iztrūkumu, ko gadu no gada apliecina nesamērīgi lielais neaizpildīto vakanču skaits visa līmeņa mācību iestādēs. No šī aspekta izriet arī nākamais jautājums, ko LIZDA gatava risināt ilgtermiņā. Proti, jauno biedru piesaiste, arodbiedrības kapacitātes celšana un jaunu līderu paaudzes audzināšana.

LIZDA Padomes sēdē piedalījās arī Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvis, ministres padomnieks juridiskajos jautājumos Jānis Ozols, kurš kopā ar arodbiedrības pārstāvjiem analizēja prioritāros IZM un LIZDA sadarbības jautājumus.

Svarīgākais no apspriestajiem jautājumiem ir darba slodzes un samaksas jaunais modelis. J. Ozols apstiprināja, ka IZM izstrādes stadijā patreiz atrodoties trīs jaunā darba samaksas modeļa varianti un tie visi esot pietiekoši ambiciozi un tajos visos esot uzlikti pat augstāki minimālās samaksas griesti nekā pedagogi līdz šim esot cerējuši.  J. Ozols nevarēja detalizēt šo dokumentu saturu pirms  modeļus ir izdiskutējuši koalīcijas partneri. Taču viņš atzina – pastāv liela varbūtība, ka jaunā sistēma sāks darboties jau no 2022. gada 1. septembra un tajā varētu būt iestrādāta minimālā likme pedagogiem (tostarp pirmsskolas) “1.3 pret vidējo atalgojumu valstī”.

J.Ozols apliecināja, ka jaunais modelis tiks apspriests ar sociālajiem un sadarbības partneriem. Ar IZM pārstāvi tika apspriesti arī citi jautājumi: mācību priekšmetu programmu paraugi, mācību līdzekļu pieejamība un kvalitāte; budžeta prioritārie pasākumi; profesionālās pilnveides kursu kvalitāte; jauno pedagogu atbalsta sistēma; zinātnieku PLE pilnveide; vakanču problēmas risināšana; sadarbības veicināšana, uzsākot sarunas par nozares ģenerālvienošanās slēgšanu.

LIZDA Padome apstiprinājusi daudz jaunus izaicinājumus jaunajā mācību gadā, ko varēs kopā realizēt ar biedru, pirmorganizāciju un arodorganizāciju priekšsēdētāju atbalstu! Kopā mēs veidojam profesionālu organizāciju, kopā mēs LIZDA esam spēks!