Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

KOMENTĀRS: Darbs laikapstākļos, ko atpūtis Covid-19 viesulis

Mēdz teikt, ka nav sliktu laikapstākļu, bet esot nepiemērots apģērbs! Un šoreiz par piemērota “apģērba” atrašanu, kad jāveic attālināti darba pienākumi, jāorganizē konferences un LIZDA VII kongress, jāsniedz palīdzība citiem, jāturpina attālināti iestāties par biedru tiesībām un interesēm, jāatrod iespēja attālināti pateikt paldies.

Mūsu ikdienas sadzīvi un darba dzīvi būtiski ietekmēja šī ārkārtējā situācija, ko atpūta Covid-19 viesulis. Taču pozitīvais tajā ir tas, ka kārtējo reizi pārliecinājāmies par izglītības un zinātnes nozarē strādājošo drosmi,  profesionalitāti, pašaizliedzību, spēju ātri  pielāgoties “laikapstākļiem” un atrast vispiemērotāko apģērbu ne tikai sev, bet arī skolēniem, studentiem, vecākiem un sadarbības partneriem. Arī UNESCO norāda: “Efektivitāte var būt atkarīga no četriem nozīmīgiem faktoriem: tehnoloģiskā gatavība (TV, interneta un citu tehnoloģiju pieejamība), mācību satura gatavība (tiešsaistes materiālu pieejamība, kas atbilst noteiktajam mācību saturam), pedagoģiskā gatavība (skolotāju prasme izstrādāt un vadīt tiešsaistes mācīšanos, kā arī vecāku spēja atbalstīt un palīdzēt mācību procesā), uzraudzības un novērtēšanas sistēmas gatavība (mācīšanās progresa un rezultātu novērtēšana, atbalsts skolēniem, skolotājiem, vecākiem).” Jā, visādi ir gājis – prieks mijies ar dusmām, gandarījums par paveikto mijies ar nogurumu, visām pusēm ir bijuši grūti brīži, taču tajā pat laikā darbs tika darīts – esam realizējuši mācību procesu, turpinājuši veikt zinātnisko darbu. Latvijā ir nodrošināts efektīvs attālināto mācību process, pateicoties UNESCO norādītajiem  un citiem nozīmīgiem faktoriem, no kuriem pats būtiskākais ir profesionāla un izpratnē balstīta sadarbība starp nozarē strādājošajiem, skolēniem, vecākiem un pašvaldībām. Paldies visiem par to!

Paralēli tiešajiem darba pienākumiem, LIZDA biedriem ļoti īsā laikā bija jāatrod “piemērots apģērbs”, lai varētu notikt LIZDA arodorganizāciju atskaišu un pārvēlēšanu konferences, kas bija ļoti svarīgas un kā priekšnosacījums tālākai LIZDA VII kongresa rīkošanai. Arī šo mēs kopā paveicām, praktiski visas konferences un kongresa pirmā daļa notika attālināti, kas bija jauna pieredze gan biedriem, gan arodorganizāciju vadītājiem, gan biroja komandai. LIZDA Padome lēma, ka kongresa otrā daļa notiks klātienē, kad tas būs iespējams, lai diskutētu un kopā lemtu par LIZDA tālākās darbības prioritātēm, rezolūcijām, kā arī klātienē varētu pateikt viens otram paldies un laba vēlējumus!

Pateikts paldies, redzētais smaids, atbalsts ikdienā, klātienē satikti skolēni, studenti, kolēģi, vecāki  – pēc tā daudzi izglītības un zinātnes nozarē strādājošie ilgojamies. Covid-19 viesuļa laikā tik mīļa un silta ir šalle, kuru sagādāja skolēni un studenti! Tik daudz pateicības vārdus pedagogiem sarūpēja skolēni un vecāki, atsūtot zīmējumus, dzejoļus un pat dziesmas, ko joprojām var aplūkot LIZDA mājas lapā un Facebook kontā. Ja kādam paliek auksti viesuļa laikā, aicinu spēku un iedvesmu smelties šajos patiesajos un sirsnīgajos PALDIES! Arī pedagoģijas programmu studenti atsaucās mūsu aicinājumam, lai attālināti palīdzētu skolēniem, vecākiem un pedagogiem! Priecē, ka brīvprātīgo studentu pulciņš palielinās,  tāpēc aicinu ieskatīties LIZDA mājas lapā, Facebook kontā, ja joprojām nepieciešama palīdzīga roka! Mēs kopā atradām veidu, kā izmantojot tehnoloģijas, esot viens no otra diezgan tālu, mākam saglabāt un paust emocijas, pateikt paldies un palīdzēt!

Atbilstošu tehnoloģiju pieejamība un digitālās prasmes Covid-19 viesuļa laikā ir labs aizsargtērps, kas noder ikvienam, lai varētu ikdienā veikt tiešos darba pienākumus, lai darba process nepārtrauktos. Kādam šis aizsargtērps bija jau pirms viesuļa uzvilkts, bet kādam tas bija jāiemācās pašam vai ar kāda palīdzību ātri jo ātri uzvilkt. Pateicoties tam, mēs varējām un varēsim piedalīties Saeimas komisiju un Ministru kabineta sēdēs, Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) darba grupu sanāksmēs, citu organizāciju rīkotajās konferencēs, lai pārstāvētu LIZDA biedru tiesības un intereses. Šajā laika posmā, kopš ārkārtējās situācijas izsludināšanas, attālināti risināti vairāki jautājumi:

 • veicām trīs pētījumus par darba apstākļiem pirmsskolas izglītības iestādēs, skolās, augstskolās, zinātniskajos institūtos. Pamatojoties uz tiem, iesniegti priekšlikumi Saeimā un IZM par papildus atbalstu izglītības un zinātnes nozarē strādājošajiem;
 • apturēta grozījumu apstiprināšana profesijas standartam Skolotājs. Uzskatījām, ka tas nav kvalitatīvi izstrādāts un pazeminās izglītības prasības pedagogiem, tādējādi apdraudot pilnvērtīgu pienākumu veikšanu un darba samaksu tieši pirmsskolas izglītības iestādēs strādājošajiem;
 • sniedzām atzinumus par augstskolu pārvaldības principu pilnveidi, iestājoties par pārmaiņām, taču demokrātiski virzītām, par labu nozarē strādājošajiem un ar pietiekamiem resursiem jaunajām pārmaiņām. Netikām sadzirdēti IZM līdzīgi kā daudzas izglītības nozares organizācijas, tāpēc turpināsim aizstāvēt mūsu biedru intereses Saeimā;
 • kopā ar vairākām nozares organizācijām un Saeimas deputātiem atbalstījām finansējuma 5 milj. eiro apmērā piešķiršanu Valsts pētījuma programmai Covid-19 seku mazināšanas izpētei;
 • sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas izglītības vadītāju asociāciju, Kultūras ministriju, dažiem Saeimas deputātiem panācām, ka IZM sadzird priekšlikumu par eksāmenu atcelšanu 9.klasēm;
 • panācām, lai pirmsskolas izglītības iestādēs strādājošajiem veiktu atvieglotākā kārtībā (pamatojoties uz darba devēja lūgumu) valsts apmaksātas Covid-19 analīzes;
 • esam uzsākuši Norvēģu granta projekta realizāciju par sociālā dialoga pilnveidošanu, kā arī kļuvuši par sadarbības partneriem divos projektos.
 • apstiprinājām LIZDA Valdē un Padomē nolikumu biedru piesaistes akcijai “1+1=stiprāks kā 1”, lai varētu vēl aktīvāk nodrošināt pārstāvniecību un uzlabot profesionālās dzīves kvalitāti mūsu biedriem. Covid-19 sekas vēl ilgi izjutīsim, tāpēc svarīgi, lai nozarē strādājošie pievienojas LIZDA un lai varam laicīgi palīdzēt jautājumos, kas attiecas uz darba tiesiskajām attiecībām, profesionālo interešu pārstāvēšanu darba vietā, pašvaldībā, nacionālā un starptautiskā līmenī;
 • nodrošinājām pārstāvniecību darba grupā par pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu darba slodzes un darba samaksas pilnveidi;
 • panācām, ka Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā tiks izskatīti jautājumi par sociālā atbalsta programmas turpināšanu pēc 2020.gada un programmas saņēmēju loka paplašināšanu; pirmsskolas izglītības iestādēs strādājošo daļējas darba samaksas nodrošināšanu no valsts budžeta; saīsinātas darba dienas attiecināšanu uz izglītības iestādē strādājošajiem, lai novērstu Darba likuma normu atšķirīgu interpretāciju un piemērošanu;
 • rosinājām, lai Saeimas Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju apakškomisija izveido darba grupu par augstskolu pedagogu darba slodzes veidošanās principu pilnveidi;
 • saņēmām vairāku organizāciju atbalstu, lai tiktu pilnveidota Konsultatīvās padomes “Izglītība visiem” darbība, palielinot tās funkcijas un tiesības, un nozares organizācijām būtu iespēja profesionāli diskutēt par aktuāliem jautājumiem izglītības nozarē, kā arī pieņemt politikas veidotājiem saistošus lēmumus.

Ārkārtējās situācijas laikā nedrīkstējām pieļaut, ka kāds no biedriem aktuāliem jautājumiem netiek risināts, tāpēc tika izmantota katra iespēja. Ļoti liela nozīme bija sadarbībai ar partneriem, sabiedroto meklēšanai. Nevar noliegt, ka vairākkārt saskārāmies ar situāciju, kad lielākā daļa Saeimas deputāti un IZM galvā uzlika laikapstākļiem neatbilstoši biezu cepuri, turklāt ausīs ieliekot vēl ausu aizbāžņus, jo nesadzirdēja mūs par papildus atbalstu izglītības un zinātnes nozarē strādājošajiem. Nesadzirdēja, piemēram, par piemaksām pirmsskolas izglītības iestāžu dežūrgrupās strādājošajiem, par daļēju telefona, interneta, tehnoloģiju un datorprogrammu iegādes izdevumu kompensēšanu, par laicīgākas un kvalitatīvākas informācijas sniegšanu attālinātā mācību procesa nodrošināšanai, par  psiholoģiskā un metodiskā atbalsta sniegšanu pedagogiem, kuru darba slodze ievērojami palielinājās, par sociālo partneru iesaistīšanu lēmumu, instrukciju, vadlīniju izstrādē.

Covid-19 viesulis ir skāris daudzas nozares, bet mums ir svarīgi, lai īpaši tādā laikā pedagogiem tiek garantēta nodarbinātības stabilitāte, tiesiskās paļāvības principu ievērošana, spēkā esošu normatīvo aktu ievērošana. Drošības sajūtai ir liela nozīme, kas ietekmē arī darba kvalitāti. Pedagogi godprātīgi pilda savus pienākumus ikdienā, turklāt spēja radīt drošības sajūtu attālinātā mācību procesa laikā un spēja atrast atbilstošu apģērbu attiecīgajiem laikapstākļiem, tāpēc politiķiem ir jāpilda arī savi pienākumi. LIZDA atgādināja IZM par pedagogu darba samaksas grafika izpildi, taču nesaņēma atbildi. Diemžēl līdzīgā situācijā ir arī veselības nozarē strādājošie, tāpēc nolēmām solidarizēties un apvienot spēkus, iestājoties par Latvijā spēkā esošu normatīvo aktu ievērošanu un piecu organizāciju vārdā vēršoties pie valsts augstākajām amatpersonām. Tikai pēc kopīgi nosūtītas vēstules saņēmām no IZM apstiprinošu atbildi par pedagogu darba samaksas grafika tālāku īstenošanu. IZM informēja mūs, ka grafiks tiks pildīts, kā arī informēja par iecerētajiem grozījumiem MK noteikumos par pedagogu darba samaksu. Mums kopā jāanalizē piedāvātie grozījumi un jāpārliecinās, lai Covid-19 viesuļa aizsegā kādām nenorauj cepuri, kādam cimdus un kādam jaku, respektīvi, nepasliktina situāciju, mainot normatīvajos aktos koeficientus un procentus. Šī situācija kārtējo reizi apliecina LIZDA spēku, solidaritātes nozīmi, jo politiķi jau zina, ka mēs esam aktīvi, neatlaidīgi, drosmīgi un nepieciešamības gadījumā varam piecelties kājās, lai iestātos par savu biedru tiesībām un interesēm. Sekosim, lai grozījumi attiecīgajos normatīvajos aktos tiek pieņemti jūnija sākumā! Aicinu būt solidāriem ar veselības nozares darbiniekiem un atbalstīsim arī viņus!

Kā prognozē veselības nozares eksperti, Covid-19 viesulis tik ātri nepāries, tāpēc plānojam IZM un Saeimas pārstāvjiem iesniegt priekšlikumus, kāds atbalsts nepieciešams izglītības un zinātnes nozarē strādājošajiem. Plānots ar LIZDA Padomi un Valdi apspriest jautājumus, kā arodbiedrības darbu pilnveidot, lai būtu vairāk Lēmumi Izglītības un Zinātnes Darbinieku Atbalstam. Sirsnīgs paldies ikvienam biedram, pirmorganizāciju vadītājiem, arodorganizāciju vadītājiem, Padomei, Valdei un biroja darbiniekiem par darbu īpaši šādos – ārkārtējās situācija apstākļos! Mums visiem kopā jāparūpējas, lai garderobēs būtu pietiekami plašs apģērbu klāsts, kas ļaus būt gataviem dažādiem laikapstākļiem mūsu darba ikdienā! Mēs kopā to varam!

Citus rakstus elektroniskā žurnāla “LIZDA Vēstnesis” pavasara numurā lasi šeit!