Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

Iebilst pret ierosinājumu papildu mācību pasākumus un pēcpārbaudījumus organizēt tradicionālajā pedagogu atvaļinājumu periodā

Arodbiedrība vērsusies pie Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības ar iebildumiem par ierosmi papildu mācību pasākumus un pēcpārbaudījumus organizēt tradicionālajā pedagogu atvaļinājumu periodā.

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība iepazinās ar Ministru kabineta noteikumu projektu „Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības programmās, speciālajās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi” un izsaka šādu iebildumu:

izteikt noteikumu projekta punktu 33.3. šādā redakcijā: “papildu mācību pasākumi un pēcpārbaudījumi ir īstenojami saskaņā ar izglītības iestādes noteikto grafiku, nepārsniedzot divas nedēļas, bet ne ilgāk kā līdz attiecīgā gada 31. augustam;”.

Pamatojums: LIZDA aptaujātie pedagogi nesaskata pamatojumu un nepieciešamību mainīt šobrīd spēkā esošo kārtību papildu mācību pasākumu un pēcpārbaudījumu īstenošanas procesā. Nav saprotams noteikumu projektā noteiktais termiņš 10.augusts. Lielākoties pedagogi dodas ikgadējā apmaksātā atvaļinājumā jūnija divdesmitajos datumos, jo līdz tam iesaistīti eksāmenu sesijas organizēšanā, īstenošanā, darbu labošanā, savas profesionālās un izglītības iestādes darbības vērtēšanā un analīzē, mācību materiālu sagatavošanā, gatavošanās jaunā satura īstenošanai u.c. pasākumos. Pedagogi lielākoties atgriežas no atvaļinājuma ap 20.augustu. Nosakot mācību pasākumu un pēcpārbaudījumu īstenošanas termiņu 10.augustu, pastāv risks, ka izglītojamie, kuriem ir nepieciešams ilgāks laiks mācību vielas apguvei, to nevarēs apgūt 2 nedēļu laikā jūnijā un mācību pasākumus nevarēs dalīt, piemēram, nosakot vienu nedēļu jūnijā un otru nedēļu augustā, tādā veidā paredzot laiku izglītojamā patstāvīgajam mācību darbam vasarā.