Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

Ieviešot jauno izglītības standartu, pedagogiem jānodrošina samaksa par visiem veiktajiem darbiem

Valdības darba kārtībā nonācis Ministru kabineta noteikumu projekts “Noteikumi par valsts vispārējās izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības programmu paraugiem”, kas paredz ieviest jaunu pieeju mācībām vispārējās izglītības posmā. Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) atbalsta jaunas pieejas ieviešanu mācību procesā un aicina valdību nodrošināt pedagogiem apmaksātu darba laiku visu pienākumu veikšanai. 

LIZDA mudina Izglītības un zinātnes ministriju (IZM) līdz nākamā gada nogalei izstrādāt un iesniegt izskatīšanai nepieciešamos labojumus normatīvajos aktos, kas paredz slodžu pārstrukturēšanu pedagogiem, atbilstoši jaunajam vidējās izglītības standartam, pamatizglītības standartam un pirmsskolas izglītības vadlīnijām.

“Uzsākot īstenot jauno standartu, pedagogiem būs nepieciešams papildus laiks mācību stundu sagatavošanai, jaunu mācību materiālu izveidei, to individualizācijai un diferenciācijai, atbilstoši apguves līmeņiem.  Pārejas posmā visi pedagogi netiks nodrošināti ar nepieciešamajiem mācību līdzekļiem, papildus darbs būs arī ar izglītojamiem, lai veidotu mācību procesu atbilstoši jaunajai pieejai un nodrošinātu ikvienam bērnam pietiekamas zināšanas un prasmes,” uzsver LIZDA eksperte vispārējās izglītības jautājumos Irina Avdejeva, piebilstot, ka jaunā standarta īstenošanai pedagogiem nepieciešams nodrošināt apmaksātu darba laiku visu pienākumu veikšanai.

LIZDA vērš uzmanību uz sekojošiem būtiskiem nosacījumiem kvalitatīvai jaunā satura īstenošanai:

  • LIZDA atbalsta mācību satura pilnveidošanu atbilstoši mūsdienu prasībām, bet norāda, ka plānojot un īstenojot pārmaiņu procesus izglītībā, nepieciešams nodrošināt atbilstošus materiāltehniskos resursus, cilvēkresursus un profesionālu atbalstu pārmaiņu īstenotājiem, citādi pārmaiņu ieviešana var būt apdraudēta.
  • Nepieciešams nodrošināt atbilstoša mācību satura apguves līmeņa valsts pārbaudes darbu pieejamību skolēniem, kuri izvēlēsies apgūt mācību priekšmetus vispārējā vai optimālā līmenī uzreiz pēc kursa apguves.
  • Nepieciešams pārskatīt prasības pedagogu izglītībai un kvalifikācijai, lai varētu īstenot integrētos un specializētos kursus.
  • Jānodrošina vadlīnijas, atbalsta mehānismi izglītības iestāžu vadības komandām jaunā vidējās izglītības standarta īstenošanai, jo ievērojami mainās darba organizācijas formas un saturs.