Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

Informācija par darba risku novērtējumu darbam ar datoru no mājām (+materiāls pdf)

Pieaugot saslimstībai ar COVID-19, izglītības iestādes pāriet uz attālināto darbu. Aicinām arodorganizāciju vadītājus vērst darba devēju un kolēģu uzmanību uz nepieciešamību veikt darba risku novērtējumu strādājot no mājām. Informatīvs materiāls darba risku novērtējumam, strādājot no mājām šeit!

Darba devējam ir pienākums nodrošināt darba vides iekšējo uzraudzību, tajā skaitā arī darba vides risku novērtēšanu (Darba aizsardzības likuma 7.pants). Attālinātā darba gadījumā nodarbinātajam jāsadarbojas, ar darba devēju darba vides riska novērtēšanā un jāsniedz darba devējam informācija par attālinātā darba vietas apstākļiem, kas nodarbinātajam veicot darbu, var ietekmēt viņa drošību un veselību (Darba aizsardzības likuma 8.panta pirmā prim daļa). Ņemot vērā, ka darbiniekam ir tiesības uz privātumu un viņš var nepiekrist darba vietas pārbaudei savā dzīvesvietā, savukārt darba devējam šādā gadījumā nav tiesības atteikt attālinātā darba iespējas, izņemot gadījumus, ja darba specifika, nenodrošinot īpašus darba apstākļus, ir tāda, ka tā var būtiski kaitēt darbinieka veselībai vai pat dzīvībai, tad ir būtiski, slēdzot papildus vienošanos, vienoties arī par nosacījumiem, kā tiks novērtēti attālinātā darba  vides riski, ņemot vērā Darba aizsardzības likumā noteiktos darba devēja un darbinieka pienākumus un tiesības.

Atgādinām, ka saskaņā ar normatīvajiem aktiem, darba devējam ir pienākums nodrošināt tādu darba organizāciju un darba apstākļus, lai darbinieks varētu izpildīt viņam noteikto darbu (Darba likuma 51.panta otrā daļa), kas nozīmē to, ka darbiniekam darba pienākumu veikšanai nav pienākums izmantot savus instrumentus un iekārtas, tajā skaitā arī datoru, mobilo telefonu, printeri, interneta un telefona pieslēgumus. Tas nozīmē, ka veicot grozījumus darba līgumā par attālināto darbu, jānosaka, ar kādiem instrumentiem, iekārtām un komunikācijām darbinieks tiks nodrošināts no darba devēja puses un par kādiem darbinieka izmantotajiem personīgajiem instrumentiem, iekārtām un komunikācijām darba devējs izmaksās darbiniekam izdevumu kompensāciju.

LIZDA aicina darba vietās diskutēt par risku novērtējuma nepieciešamību attālināto mācību ietvaros, lai rastu risinājumus un nepieļautu mūsu biedru profesionālās izdegšanas un veselības problēmu palielināšanos.

Informatīvs materiāls darba risku novērtējumam, strādājot no mājām šeit!

 

Būsim aktīvi un sekosim, lai tiktu ievēroti spēkā esošie normatīvie akti!

Aicinājums vērsties LIZDA, lai savlaicīgi iestātos par savām tiesībām un profesionālajām interesēm!