Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

Izsludinām ikgadējo konkursu “Atspēriens”

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības izsludina ikgadējo konkursu “Atspēriens”.

 

„ATSPĒRIENS” nolikums

1.Mērķis un temati
1.1. Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) konkursa mērķis ir rosināt Latvijas augstskolu un koledžu studentus izstrādāt studiju noslēguma darbu (kvalifikācijas/ bakalaura/maģistra/doktora darbu) par LIZDA darbības jomai saistošiem tematiem, tādējādi veicinot jauniešu līdzdalību izglītības sistēmas pilnveidē, arodbiedrības darbības popularizēšanā un tās darba kvalitātes uzlabošanā.

1.2. Piedāvātie temati ir:

1.2.1. pedagogu darba samaksas ietekmējošie faktori vispārējās izglītības iestādēs Eiropā;

1.2.2. akadēmiskā personāla darba samaksa un to ietekmējošie faktori;

1.2.3. zinātniskā personāla cienīga darba apstākļu nodrošināšana;

1.2.4. Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības loma mūsdienu Latvijā;

1.2.5. ārvalstu labās prakses piemēru analīze arodbiedrības biedru piesaistei;

1.2.6. izglītības iestāžu darbinieku un pedagogu motivācija iesaistīties arodbiedrībā un biedru gatavība atbalstīt arodbiedrības aktivitātes;

1.2.7. pedagogu pašizjūta, apmierinātība ar savu darbu;

1.2.8. faktori, kas veicina pedagogus pamest darbu izglītības iestādē un mainīt karjeru;

1.2.9. jauno pedagogu motivācija palikt izglītības sistēmā;

1.2.10. karjeras iespējas izglītības sistēmā;

1.2.11. tiesību un pienākumu sadale starp skolēniem, skolotājiem, vecākiem izglītības un audzināšanas procesā;

1.2.12. birokrātisko prasību ietekme uz pedagogu darba kvalitāti;

1.2.13. pedagogu profesijas prestižs;

1.2.14. sociālais dialogs izglītības nozarē: izpratne par sociālo dialogu, kā arī gatavība tajā iesaistīties; kritēriji efektīva un kvalitatīva sociālā dialoga vērtēšanai;

1.2.15. dažādu valstu sociālā dialoga pieredzes salīdzinājums un labās prakses piemēri;

1.2.16. arodbiedrības tēls Latvijas sabiedrībā;

1.2.17. pedagogu tālākizglītības kursu pieprasījums un piedāvājums;

1.2.18. jauno zinātnieku akadēmiskās un profesionālās karjeras iespējas Latvijā dažādās zinātnes nozarēs;

1.2.19. citi temati, kas saistīti ar arodbiedrības darbu.

1.3. Darbā jābūt aktualizētai arodbiedrības darbības lomai un nozīmei.

2.1. Katru gadu piešķir vienu balvu par pilnībā pabeigtu studiju noslēguma darbu (kvalifikācijas/ bakalaura/maģistra/doktora darbu).

 

2. Pretendentu darbu novērtējums un balvas piešķiršana

 

2.2. Balvu piešķir, izvērtējot darba tēmas atbilstību šī nolikuma 1.2. punktā noteiktajai darbu tematikai, darba saturu šī nolikuma 1.3. punktā noteiktajam nosacījumam un izstrādātā darba kvalitāti.

2.3. Uz balvu drīkst pretendēt akreditētas augstākās izglītības iestādes absolventi, kuri izstrādājuši savus noslēguma darbus studijām 1. līmeņa augstākās izglītības (koledžas studiju), bakalaura, maģistra vai doktora programmās Latvijā. Konkursam drīkst iesniegt arī iepriekšējā gadā izstrādātus studiju noslēguma darbus (kvalifikācijas, bakalaura, maģistra vai doktora darbus).

2.4. Lai pieteiktos balvai, pretendentam elektroniski jāaizpilda pieteikuma anketa mājaslapā www.lizda.lv un studiju noslēguma darbs (kvalifikācijas/ bakalaura/maģistra/doktora darbs) elektroniski jāiesūta LIZDA birojam uz e-pastu atsperiens@lizda.lv.

2.5. Pretendentus izvērtē un balvu piešķir komisija (LIZDA Valde).

2.6. LIZDA Valde var pieprasīt papildus dokumentāciju, ja tāda nepieciešama pieteikuma izvērtēšanai.

2.7. LIZDA Valde iesniegtos darbus vērtēs pēc šādiem kritērijiem (maksimāli iegūstami 10 punkti):

2.7.1. LIZDA darbības jomai nozīmīgs/inovatīvs temats (t.sk. pētījuma atbilstība tēmas nosaukumam) – līdz 3 punktiem;

2.7.2. Pētījuma teorētiskās daļas kvalitāte – līdz 1 punktam;

2.7.3. Pētījuma empīriskās daļas kvalitāte – līdz 1 punktam;

2.7.4. LIZDA darbības lomas/nozīmes aktualizācija pētījumā – līdz 1 punktam;

2.7.5. Pētījuma praktiskā pielietojamība LIZDA darbā – līdz 4 punktiem.

 

2.8. Konkursa laureāts tiek aicināts prezentēt izstrādāto darbu LIZDA Padomei. Uz apbalvošanu tiek aicināts ierasties arī konkursa laureāta darba vadītājs.

3. Finansējums

3.1. Balva tiek finansēta no arodbiedrības biedru naudas centralizēti izveidotā LIZDA Balvu fonda.

3.2. Vienas balvas apmērs ir 250 EUR par kvalifikācijas darbu, 350 EUR par bakalaura darbu, 450 EUR par maģistra darbu, 550 EUR par doktora darbu.

3.3. Balva tiek izmaksāta pēc komisijas (LIZDA Valdes) lēmuma.

3.4. LIZDA Valde var lemt par veicināšanas balvu piešķiršanu konkursa dalībniekiem.

 

4. Citi jautājumi

 

4.1. Kvalifikācijas, bakalaura, maģistra, doktora darbu autortiesības pieder stipendiātiem, bet LIZDA ir tiesīga tos publicēt savā mājaslapā, sociālajos medijos un izmantot savās publikācijās.

4.2. Stipendijas komisijas locekļi un viņu ģimenes locekļi nedrīkst kandidēt uz stipendiju. Komisijas (LIZDA Valdes) loceklis nedrīkst piedalīties sava reģiona pieteikumu izvērtēšanā.

4.3. Stipendijas nolikumu un tā grozījumus apstiprina LIZDA Padome.