Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

Lai veicinātu kvalitatīvu un izdiskutētu lēmumu pieņemšanu, LIZDA rosina paplašināt Konsultatīvās padomes “Izglītība visiem” funkcijas

Reaģējot uz Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) atteikumu izveidot Izglītības nozares attīstības padomi, kuras mērķis būtu saskaņot un pilnveidot nozares ministrijas, darba ņēmēju un darba devēju pārstāvošo institūciju sadarbību, tādējādi nodrošinot izdiskutētu un kvalitatīvu lēmumu pieņemšanu, Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) rosina stiprināt Konsultatīvās padomes “Izglītība visiem” lomu un paplašināt tās funkcijas. Kvalitatīvāks sociālais dialogs starp sociālajiem un sadarbības partneriem veicinātu organizētāku un demokrātiskāku reformu virzības procesu ilgtermiņā.

LIZDA atbalsta daudzas IZM rosinātās pārmaiņas izglītības nozarē. Tomēr reformas izglītības nozarē bieži ir sasteigtas un nepietiekami izdiskutētas ar visām tajās iesaistītajām pusēm, īpaši akcentējot darba devēju un darba ņēmēju pārstāvošās organizācijas. Nacionālajā līmenī izglītības nozarē nav institucionālas sadarbības platformas. Institūcijās, kuras diskutē par izglītības nozari saistošajiem jautājumiem, piemēram, Nacionālajā trīspusējās sadarbības padomē (NTSP) un Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējā sadarbības apakšpadomē (PINTSA) nav iekļauta izglītības nozares darba devēju pārstāvniecība.

Marta sākumā LIZDA nosūtīja vēstuli IZM ar rosinājumu izveidot koleģiālu koordinējošu institūciju Izglītības nozares attīstības padomi, kuras mērķis būtu saskaņot un pilnveidot nozares ministrijas, darba ņēmēju un darba devēju  pārstāvošo institūciju sadarbību, nodrošinot izglītības nozares ilgtermiņa attīstības plānošanu un novērtēšanu, kā arī rosināt reformas izglītības nozarē, lai veicinātu attīstības plānošanas sasaisti ar finanšu plānošanu un publiskā sektora institūciju pieņemto lēmumu savstarpējo saskaņotību. Vēstulē LIZDA arī pieļāva, ka šādu padomi varētu veidot uz Konsultatīvās padomes “Izglītība visiem” bāzes, ko nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr.529. Šīs padomes mērķis ir veicināt ministriju un citu pārvaldes iestāžu, pašvaldību, privātā sektora, nevalstisko un starptautisko organizāciju sadarbību un saskaņotu rīcību, lai visiem nodrošinātu iekļaujošu, līdztiesīgu un kvalitatīvu izglītību un veicinātu mūžizglītību.

LIZDA priekšlikumam  par Izglītības nozares attīstības padomes izveidi atbalstu izteikusi Latvijas Pašvaldību savienība, Latvijas izglītības vadītāju asociācija, Rektoru padome, Latvijas Lielo pilsētu asociācija, vecāku organizācija “Mammām un Tētiem”, Neatkarīgā izglītības biedrība, un tas neizslēdz  Konsultatīvās padomes “Izglītība visiem” lomas stiprināšanu, nevis pilnīgi jaunas institūcijas veidošanu.

LIZDA priekšsēdētāja Inga Vanaga: “Daudzās nozarēs ir institūcijas, kur pie viena galda sēž ieinteresētās puses, lai katra dotu savu artavu nozarei būtisku jautājuma risināšanā. Izglītības nozarē tādas diemžēl nav un IZM iebilst pret tādas izveidi. Un tas ir viens no iemesliem, kādēļ tik smagnēji izglītības nozarē virzās reformas, jo nav profesionālas, demokrātiskas dialoga platformas, ar pārstāvjiem noteiktām tiesībām, kas var pieņemt saistošus lēmumus. Aicināsim IZM atkārtoti par šo diskutēt, lai veicinātu labas pārvaldības principu ievērošanu, lēmumu pieņemšanas caurspīdīgumu, jo demokrātiskā valstī būtu jāieklausās nozares vadošajās organizācijās, kuras atbalsta šādas institūcijas izveidi.”

Atbildes vēstulē IZM norāda, ka jaunas institūcijas – Izglītības nozares attīstības padomes – izveide nav nepieciešama, uzsverot konsultatīvās padomes “Izglītība visiem” darbības nozīmi ministriju un citu pārvaldes iestāžu, pašvaldību, privātā sektora, nevalstisko un starptautisko organizāciju sadarbībā, lai visiem nodrošinātu iekļaujošu, līdztiesīgu un kvalitatīvu izglītību un veicinātu mūžizglītību.

LIZDA vērš uzmanību, ka patlaban Konsultatīvai padomei “Izglītība visiem” konsultatīvs raksturs. Viena no iespējām būtu – stiprināt Konsultatīvās padomes “Izglītība visiem” lomu, pilnveidot esošās padomes nolikumu, paplašinot tiesības, izmantojot NTSP apakšpadomju darbības principus, kas dotu iespēju iesaistītajām pusēm pieņemt politikas veidotājiem saistošus lēmumus.  Atsaucoties uz IZM sniegto atbildi, lūdzam LIZDA priekšlikumu par Konsultatīvās  padomes “Izglītība visiem” lomas stiprināšanu izskatīt kādā no tuvākajām sēdēm.

LIZDA vēstule Konsultatīvai  padomei “Izglītība visiem” šeit!

Foto: industryweek.com