Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

Līdz 31. maijam pagarina termiņu, līdz kuram izlietojams papildu finansējums par individuālo konsultāciju īstenošanu

Ministru kabinets ir veicis grozījumus rīkojumā “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” ar mērķi līdz 31. maijam pagarināt termiņu, līdz kuram izlietojams piešķirtais papildu finansējums par individuālo konsultāciju īstenošanu.  

 

Ministru kabineta 2020.gada 6.novembra rīkojums paredzēja, ka valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā klātienē nodrošināmas individuālās konsultācijas izglītojamiem, kuri ir pakļauti priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riskam pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē, vispārējās izglītības programmu apguvē 12. klases izglītojamiem un profesionālās izglītības programmu apguvē to grupu vai kursu izglītojamiem, kuriem 2021. gada pirmajā pusgadā paredzēts kārtot valsts pārbaudes darbus un iegūt atbilstošu profesionālo izglītību. Minētā norma paredzēja, ka konsultācijas klātienē notiek tikai pēc pedagoga aicinājuma atbilstoši izglītības iestādē noteiktajai kārtībai, nodrošinot, ka izglītojamais nenonāk saskarsmē ar citiem izglītojamiem. Konsultācijas laiks nepārsniedz 40 minūtes.

Lai nodrošinātu finansējumu samaksai par individuālajām konsultācijām, tika pieņemts Ministru kabineta rīkojums “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem””, uz kura pamata Finanšu ministrija no valsts budžeta piešķīrusi 12 311 876 euro.

Tiesa, ņemot vērā to, ka minētais regulējums bija ietverts tieši rīkojumā Nr. 655, secināms, ka individuālo konsultāciju īstenošana bija attiecināma tikai uz valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laiku.

Saskaņā ar regulējumu pēc ārkārtējās situācijas beigām 2021. gada 1. aprīlī tika pieņemti un 7. aprīlī stājās spēkā grozījumi Ministru kabineta noteikumos, tostarp paredzot, ka arī no 2021. gada 7. aprīļa izglītības iestādēs atļauts īstenot augstāk minētās individuālās konsultācijas. Individuālo konsultāciju īstenošanai nav noteikts gala termiņš, ar to saprotot, ka tās var tikt īstenotas līdz mācību gada beigām, t.i., 2021. gada 31. maijam (kad mācību gads noslēgsies 1.-8. klasei un 10.-11. klasei).

Tāpat pašvaldības un to dibinātās izglītības iestādes, kā arī Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā esošās profesionālās izglītības iestādes ir sniegušas Izglītības un zinātnes ministrijai informāciju, ka vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu skolotājiem un atbalsta personālam individuālo konsultāciju organizēšanai pedagogu un atbalsta personāla lielās noslodzes dēļ izglītības iestādes līdz 2021. gada 30. aprīlim varētu nepagūt izlietot.

Ievērojot minēto, Ministru kabineta pieņemtie grozījumi paredz, ka jau piešķirtais papildu finansējums var tikt izlietots līdz 2021. gada 31. maijam (pēc uzkrāšanas principa), t.i., īstenojot individuālās konsultācijas līdz 31. maijam. Minētais termiņa pagarinājums jau piešķirtā finansējuma izlietojumam attiecināms arī uz attiecīgajām Izglītības un zinātnes ministrijas, Zemkopības ministrijas, Labklājības ministrijas un Kultūras ministrijas padotībā esošajām izglītības iestādēm.

Jāatgādina, ka individuāla atbalsta sniegšana mācību satura apguvei Covid-19 pandēmijas radīto attālināto mācību negatīvās ietekmes mazināšanai, kā arī emocionālajam atbalstam izglītojamiem joprojām ir ļoti svarīga un būtiska –  izglītojamiem, kuri ir pakļauti priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riskam pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē, vispārējās izglītības programmu apguvē 12. klases izglītojamiem (tai skaitā starptautiskās izglītības programmas apguvi attiecīgajām klasēm atbilstošā izglītojamo vecuma grupā) un profesionālās izglītības programmu apguvē to grupu vai kursu izglītojamiem, kuriem 2021. gada pirmajā pusgadā paredzēts kārtot valsts pārbaudes darbus un iegūt atbilstošu profesionālo izglītību (pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē), kā arī attiecībā uz profesionālās ievirzes izglītības programmas tematiskajā jomā “Mākslas” īstenošanu to klašu un grupu izglītojamiem, kuriem 2021. gada pirmajā pusgadā paredzēts kārtot noslēguma pārbaudījumus.