Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

LIZDA aicina atcelt valsts pārbaudes darbus 9. klasēm, bet lēmums par 12. klašu eksāmeniem jāpieņem, izvērtējot drošības riskus

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) aicina Izglītības un zinātnes ministriju (IZM) atcelt valsts pārbaudes darbus 9. klasēm. Valsts pārbaudes darbi 12. klasēm var notikt tikai tad, ja netiek apdraudēta iesaistīto pušu veselība un dzīvība.

IZM paziņojumā masu medijiem (17.04.2020.) norāda, ka Latvija tāpat kā lielākā daļā Eiropas Savienības valstu vēl nav pieņēmušas lēmumu, kā rīkoties attiecībā uz mācību procesa tālāko organizēšanu un valsts pārbaudes darbu norisi. Latvija lēmumu plāno pieņemt tuvāko nedēļu laikā, pamatojoties uz aktuālāko informāciju par Covid-19 izplatību, iezīmējot vairākus attīstības scenārijus.

LIZDA priekšsēdētāja INGA VANAGA:

“Aicinātu izdiskutēt šo jautājumu ar iesaistītajām pusēm un maksimāli ātri pieņemt lēmumu, lai skolēni, pedagogi, vecāki, pašvaldības un augstskolas ir laikus informētas. Šobrīd gala lēmums vēl nav pieņemts, taču publiskajā telpā IZM jau pauž viedokli, ka eksāmeni notiks. LIZDA un IZM pētījumi pierāda, ka noslogotība ir palielinājusies gan pedagogiem, gan skolēniem, vienādas mācīšanas un mācīšanās iespējas ir vēl grūtāk nodrošināt nekā klātienē mācoties, tāpēc jāizvērtē visi PAR un PRET. Ārkārtējās situācijas laikā satraukuma pietiek, tādēļ nevajadzētu to vēl papildus radīt, ja ir leģitīmi veidi kā ielikt vērtējumu, ko var izmantot tālākajos izglītības posmos.”

 

LIZDA aicina IZM, pirms galīgā lēmuma pieņemšanas par 9. klases un 12. klases valsts pārbaudes darbiem, izvērtēt šādus argumentus:

  • Attālinātais mācību process nav līdzvērtīgs klātienes mācību procesam. Šobrīd nav nodrošinātas vienlīdzīgas iespējas visiem dalībniekiem – pieejamie mācību un digitālie resursi attālinātā mācību procesa īstenošanai pedagogiem un izglītojamajiem ir atšķirīgi, kā arī mācību procesā iesaistītajām pusēm ir atšķirīgas digitālās prasmes. Pētījumos par izglītojamo mācību sasniegumiem tiek uzsvērts, ka tie ir atkarīgi arī no ģimenes sociāli ekonomiskā stāvokļa, pieļaujam, ka attālinātajā mācību procesā šī ietekme varētu būt vēl lielāka.
  • Pedagogiem ļoti īsā laikā bija jāapgūst pašmācības ceļā jaunas prasmes un jāpieņem atbildīgi lēmumi, piemēram, kādu mācību saturu un cik lielā apjomā skolēni apgūs attālinātā macību procesa rezultātā. No IZM tika sniegtas rekomendācijas attālinātā mācību procesa īstenošanas laikā neietvert jaunas tēmas, bet lielāku uzmanību pievērst mācību satura atkārtošanai.
  • Ņemot vērā attālinātā mācību procesa organizēšanas specifiku, pašvadītā mācīšanās procesā skolēni mācību saturu apgūst daudz lēnāk, nekā klātienes procesā klasē ar skolotāju skaidrojumu palīdzību. Tādēļ tēmas, kuras pēc programmas bija paredzēts apgūt pieriodā no marta līdz maijam, šobrīd paliek daļēji apgūtas. Līdz ar to rodas jautājums, kas būs atbildīgs par to, ja valsts pārbaudes darbos tiks iekļautas tēmas, kuras šajā laikā netiks apgūtas?
  • Šobrīd pedagogiem nav atbalsta attālinātā mācību procesa nodrošināšanas metodoloģijā. Neviens pedagogs nevienā augstskolā nav apguvis attālinātā mācību procesa organizēšanas metodiku un didaktiku. Katrs pedagogs šobrīd cenšas nodrošināt maksimāli kvalitatīvu mācību procesu atbilstoši savām zināšanām, prasmēm, spējām un pieejamiem resursiem.
  • Valsts Izglītības satura centra (VISC) vadītājs Guntars Catlaks kā argumentu centralizēto eksāmenu nepieciešamībai minēja, ka “Skolēniem ir tiesības saņemt objektīvu apgūto zināšanu un prasmju novērtējumu…”. Vai gada atzīme nav objektīvs novērtējums? Vai šobrīd tiek pausta neuzticēšanās pedagoga vērtējumam? Vai IZM ir pārliecināti, ka gatavotais kombinētais darbs 9. klasei, kura saturu šobrīd, divus mēnešus pirms eksāmeniem, vēl neviens nevar komentēt, sniegs objektīvu rezultātu par pamatskolēnu zināšanām? Kurš var sniegt skaidrojumu, ko nozīmē “atvieglots eksāmena saturs”? Vai tas nozīmē, ka kaut kādi uzdevumi netiks ietverti? Taču eksāmena darba struktūrai ir jāatbilst pārbaudes darbu izveides metodoloģijai: pārbaudes darbā ir jāietvēr reproduktīvie uzdevumi, kuri pārbauda pamatzināšanas, zināšanu pielietošana standarta situācijās, kā arī zināšanu pielietošana nestandarta situācijās. Vai atvieglotajā, kombinētajā eksāmenā plānots kādu no sadaļām neietvert?
  • Nebūtu pieļaujams 9.kalsēm izmantot jaunu pārbaudes formu jeb kombinēto eksāmenu, kam nav gatavojušies ne pedagogi, ne skolēni. Ārkārtējās situācijas laikā pedagogiem un skolēniem ir palielinājusies noslogotība, tāpēc nav pietiekami laika, lai sagatavotos šādam pārbaudes veidam. Inovatīvi risinājumi ārkārtējās situācijas laikā tikai palielinās stresu skolēniem eksāmenu kārtošanas laikā, kas var ietekmēt negatīvi rezultātus.
  • Ņemot vērā šī brīža situāciju darba tirgū, daudzās ģimenēs ekonomiskais stāvoklis ir krasi mainījies, vecāki ir palikuši bez darba. Arī šī situācijas rada papildus stresu skolēniem, kuri brīžiem arī iesaistās darba tirgū, lai palīdzētu uzturēt ģimeni. Paaugstinātā stresa situācijā eksāmenu laikā var rasties vēl lielāka spriedze, apjukums, kas var negatīvi ietekmēt vērtējumus.
  • Kas uzņemsies atbildību par skolēnu, viņu ģimenes locekļu, pedagogu veselību un dzīvību, ja kāds eksāmenu norises laikā tiks inficēts ar Covid-19? Vēršam uzmanību, ka daļa pedagogu un tehnisko darbinieku ir Covid-19 vīrusa vecuma riska grupā, jo Latvijā pedagogu vidējais vecums ir 48 gadi, turklāt 51 % ir vecumā virs 50 gadiem.
  • Nākamajā mācību gadā skolotājiem būs papildus slodze izglītojamo zināšanu un prasmju identificēšanai, individuālā atbalsta nodrošināšanai un jaunā kompetencēs balstītā satura ieviešanas uzsākšanai 1.,4.,7.,10.klasē, bez pietiekama mācību līdzekļu nodrošinājuma. Uzskatām, ka pedagogiem ir nepieciešama pilnvērtīgs atvaļinājums un atbilstošs novērtējums gan emocionāls, gan finansiāls.

Ņemot vērā visus iepriekš uzskaitītos argumentus, LIZDA aicina atcelt  valsts pārbaudes darbus par pamatizglītības satura apguvi un meklēt risinājumus valsts pārbaudes darbiem par vidējās izglītības ieguvi, kas neapdraud visu iesaistīto pušu veselību un dzīvību.

LIZDA aicina ņemt vērā arī Latvijas Pašvaldību savienības, Latvijas izglītības vadītāju asociācijas, Kultūras ministrijas viedokli par 9.klašu eksāmenu atcelšanu.

LIZDA vēstule IZM par eksāmeniem šeit!