Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

LIZDA aicina nodrošināt pedagogus ar savlaicīgi pieejamiem mācību un metodiskajiem līdzekļiem, kā arī piešķirt papildus finansējumu digitālo mācību līdzekļu platformu abonēšanai

2020./2021. mācību gadā Latvijā vispārējās izglītības procesā tika uzsākta jaunā kompetencēs balstītā mācību satura īstenošana 1.,4.,7. un 10. klasēs. Pirmsskolas izglītības pakāpē šis process tika uzsākts 2019./2020.mācību gadā. Kā atbalsts šajā procesā tika izveidota digitālā mācību materiālu un metodisko līdzekļu krātuve mape.skola2030.lv, kurā būtu pieejami mācību līdzekļu un mācību programmu paraugi, metodiskās norādes un cita pedagogu ikdienas darbā vajadzīga informācija, lai pedagogi varētu nodrošināt pilnvērtīgu un kvalitatīvu jaunā mācību satura ieviešanu.

Gatavojoties jaunajam mācību gadam, veidojot tematiskos plānus, pedagogi atzina, ka nav pieejami pietiekamā apjomā ne metodiskie līdzekļi, ne mācību materiāli kvalitatīvam jaunā mācību satura ieviešanas procesam. Izveidojusies situācija radīja papildus slodzi un spriedzi pedagogiem, ko pastiprināja arī Covid-19 pandēmijas izplatība un attālināto mācību īstenošana Latvijas skolās.

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) sekoja līdzi nepieciešamo materiālu pieejamībai mācību resursu krātuvē mape.skola2030.lv, kas, kā atzina arī pedagogi, tika papildināta ļoti lēni un nesavlaicīgi. LIZDA jau 2019.gada 19.augustā vērsās ar lūgumu Izglītības un zinātnes ministrijā nodrošināt pedagogus ar mācību un metodiskajiem līdzekļiem digitālajā mācību resursu krātuvē.

Atskatoties uz iepriekš minēto informāciju par nesavlaicīgu, nepietiekamu un nekvalitatīvu mācību un metodisko materiālu nodrošinājumu jaunā kompetencēs balstītā mācību satura ieviešanai 2019./2020. mācību gadā pirmsskolas izglītības pakāpē un 2020./2021. mācību gada sākumā, 1.,4.,7. un 10.klasēs, LIZDA vērš uzmanību un aicina nodrošināt pedagogus ar savlaicīgi pieejamiem, kavalitatīviem mācību un metodiskajiem līdzekļiem krātuvē mape.skola2030.lv gan pirmsskolas izglītības pakāpei, gan 2.,5.,8. un 11.klasēm, kurās turpināsies jaunā kompetencēs balstītā mācību satura ieviešana. Svarīgi, lai būtu nodrošināti digitāla formāta materiāli, situācijām, ja mācības tiks organizētas attālināti vai jaukti, kā to paredz ieteikumi mācību procesa īstenošanai, ievērojot epidemioloģisko situāciju Covid-19 laikā.

Kā arī LIZDA izsaka priekšlikumu piešķirt papildus finansējumu digitālo mācību līdzekļu platformu soma.lv un uzdevumi.lv abonēšanai, lai pedagogiem būtu pieejami daudzveidīgāki resursi kvalitatīva izglītības procesa īstenošanai, jo pašvaldību iespējas ir atšķirīgas šo platformu abonēšanas nodrošināšanai izglītības iestādēs.

Savlaicīgi pieejamu materiālu nodrošinājums ir nepieciešams, lai pedagogi varētu īstenot kvalitatīvu, radošu un motivējošu mācību procesu, un turpināt kompetencēs balstītā mācību satura ieviešanu jaunajā 2021./2022. mācību gadā.