Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

LIZDA aicina respektēt Liepājas Universitātes pieņemtos lēmumus

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība vērsusies pie Izglītības un zinātnes ministres, Ministru prezidenta, Saeimas Augstakās izglitibas, zinātnes un cilvēkkapitala apakškomisijas par Liepājas Universitātes konsolidāciju ar Latvijas Universitāti.

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) aicina Izglītītibas un zinātnes ministriju pieņemt lēmumu saskaņoti un atbilstoši, pamatojoties uz Liepājas Universitātes (LiepU) augstāko koleģiālo lēmējinstitūciju – LiepU padomes un senāta, kā arī satversmes sapulces pieņemtajiem lēmumiem par LiepU konsolidāciju ar Latvijas Universitāti (turpmāk – LU).

Augstskolu likuma 14. pants nosaka – valsts augstskolas padome ir koleģiāla valsts augstskolas augstākā lēmējinstitūcija, kas ir atbildīga par augstskolas ilgtspējīgu attīstību, stratēģisko un finanšu uzraudzību, kā arī nodrošina valsts augstskolas darbību atbilstoši tās attīstības stratēģijā noteiktajiem mērķiem. Padome aizsargā valsts augstskolas autonomiju. LiepU viedoklis un argumenti pamato universitātes attīstības perspektīvas LU kā zinātnes universitātes ekosistēmā. LiepU studiju un zinātniskā darbība jau vēsturiski koncentrēta humanitāro, sociālo, mākslas, izglītības zinātņu jomās, kas parāda LiepU un LU kopējo sadarbības un attīstības perspektīvu, lietderīgi un vienoti izmantojot resursus.

LIZDA aicina IZM respektēt augstskolas pieņemto lēmumu, atbalstot Augstskolu likumā noteikto, ka augstskolas ir autonomas augstākās izglītības un zinātnes institūcijas, ar savām lēmējvaras pārstāvniecībām, kuras ir tiesīgas lemt par augstskolas stratēģiju. Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.pants. “Valsts pārvaldes principi” nosaka, ka valsts pārvalde savā darbībā ievēro labas pārvaldības principus, tā ir pakļauta likumam un tiesībām, darbojoties normatīvajos aktos noteiktās kompetences ietvaros. Valsts pārvalde savas pilnvaras var izmantot tikai atbilstoši pilnvarojuma jēgai un mērķim, un  īstenojot valsts pārvaldes funkcijas, tai nav savu interešu.

Arī LR tiesībsarga paustais labas pārvaldības principu kopums nosaka, ka vispārējie tiesību principi pastāv ar vienotu mērķi – realizēt tiesisko interešu aizsardzību publiskās varas tiesiskajās attiecībās. Labas pārvaldības principa realizācija ir nozīmīga, lai valsts ikvienam garantētu iespēju realizēt tiesības un tiesiskās intereses attiecībās ar valsts institūciju, ierobežojot valsts pārvaldes patvaļu un ļaunprātīgu varas izmantošanu (https://www.tiesibsargs.lv/tiesibu-jomas/labas-parvaldibas-princips/).

LiepU stratēģiskajos mērķos noteikts – stiprināt un attīstīt humanitāro zinātņu, tostarp mākslas, inženierzinātņu, sociālo zinātņu studiju, jo īpaši pedagoģijas, kā arī veselības zinātņu programmas Latvijas un primāri Kurzemes reģiona vajadzību nodrošināšanai, kas iespējams konsolidējoties ar LU kā zinātnes universitāti.

LIZDA cer uz atsaucīgu un izprotošu rīcību no IZM un Ministru kabineta puses, pieņemot lēmumu par LiepU un LU konsolidāciju.