Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

LIZDA: Amatpersonu neierašanās gadījumā LIZDA Padomē tiks izvērtēts amatpersonu demisijas pieprasījums

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība ir vērsusies pie Latvijas Republikas Saeimas priekšsēdētāja, LR Ministru prezidenta, izglītības un zinātnes ministres, finanšu ministra, kā arī pie Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšsēdētājas, informējot par LIZDA organizēto streiku un gājienu, tā iemesliem un sekām. Uzsveram, ka gājiens tiks organizēts arī gadījumā, ja streika sarunu vienošanās tiks pilnībā izpildīta, jo gājiena mērķis ir prasīt cieņpilnu un atbildīgu attieksmi pret izglītības un zinātnes nozari, tajā skaitā, amatpersonu atbildību par spēkā esošu tiesību aktu ievērošanu. LIZDA amatpersonām ir arī lūgusi 24.aprīlī ierasties gājiena galapunktā  – Doma laukumā, lai uzklausītu arodbiedrības un nozares organizāciju pārstāvjus, kā arī  uzrunātu gājiena dalībniekus par gājiena mērķi. Amatpersonu neierašanās gadījumā LIZDA Padomē tiks izvērtēts amatpersonu demisijas pieprasījums.

 

Kā jau ziņots, tad 2023.gada 15.marta LIZDA Padomes sēdē tika lemts atsākt izglītības un zinātnes nozares darbinieku streiku, kas tika pieteikts 2022.gada 12.septembrī un atsaukts 2022.gada 17.septembrī, jo tika panākta vienošanās par streika prasību izpildi noteiktos termiņos un apjomā, kas pilnā apmērā nav izpildīta. Vienlaikus ar streika atsākšanu 2023.gada 24.aprīlī tiks organizēts arī nozares darbinieku un atbalstītāju gājiens.

LIZDA atgādina, ka 2022.gada augustā tika izvirzītas šādas streika prasības:

 • Izglītības likuma 53. panta trešās daļas izpilde, kas nosaka, ka pedagoga mēnešalga par vienu slodzi nav zemāka par Ministru kabineta apstiprināto pedagogu darba samaksas grafikā noteikto mēnešalgu attiecīgajā laikposmā. Pedagogu darba samaksas grafiks jāizstrādā saskaņā ar Izglītības attīstības pamatnostādnēs 2021. -2027. gadam noteiktajiem pedagogu darba samaksas palielinājuma principiem un plānotajiem rezultatīvajiem rādītājiem un jāapstiprina nākamo piecu gadu periodam sākot no 2023. gada;
 • darba slodzes sabalansēšana visiem pedagogiem no 2023. gada.

Streika sarunu ar Ministru kabineta (MK) un Saeimas pārstāvjiem rezultātā tika rasts kompromiss streika prasību izpildē un panākta vienošanās, kas atspoguļojās informatīvajā ziņojumā “Par pedagogu darba slodzes līdzsvarošanu un likmes paaugstināšanu” un MK sēdes protokolā/lēmumā.

2. Izglītības un zinātnes ministrijai līdz 2022. gada 1. decembrim sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojuma projektu “Par pedagogu zemākās mēneša darba samaksas likmes   pieauguma grafiku laikposmam no 2023. gada 1. septembra līdz 2025. gada 31. decembrim”, ievērojot  Izglītības attīstības pamatnostādnēs 2021.-2027. gadam noteiktos darba samaksas pieauguma principus.
3Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par pedagogu zemākās mēneša darba samaksas likmes pieauguma grafiku laikposmam no 2023. gada 1. septembra līdz 2025. gada 31. decembrim” skatīt Ministru kabinetā likumprojekta par vidēja termiņa budžeta ietvaru un likumprojekta par valsts budžetu kārtējam gadam sagatavošanas un izskatīšanas procesā, ņemot vērā valsts budžeta finansiālās iespējas un aktuālo sociālekonomisko situāciju valstī.
4.Noteikt Izglītības un zinātnes ministriju par atbildīgo institūciju pedagogu darba samaksas pieauguma grafika īstenošanā un Iekšlietu ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Tieslietu ministriju, Veselības ministriju un Zemkopības ministriju par līdzatbildīgajām institūcijām. Iesaistītajām institūcijām atbilstoši kompetencei sadarboties ar pašvaldībām un veikt nepieciešamās darbības grafika īstenošanai.
5.Lai nodrošinātu papildu nepieciešamo finansējumu pedagogu darba samaksas palielināšanai un slodžu sabalansēšanai, Finanšu ministrijai, sagatavojot likumprojektu “Par valsts budžetu 2023. gadam” un likumprojektu “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam”, samazināt budžeta resorā “74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” plānoto finansējumu 2023. gadam par 59 176 924 euro, 2024. gadam un 2025. gadam – 60 256 516 euro, tajā skaitā  papildu prasību izpildei attiecībā uz pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu slodžu sabalansēšanu un interešu izglītības pedagogu darba samaksas palielināšanu  izmantot resora  budžeta programmā 11.00. “Demogrāfijas pasākumi” plānoto finansējumu.
6.Izglītības un zinātnes ministrijai līdz 2022. gada 1. decembrim izstrādāt grozījumus normatīvajos aktos, kas ir saistīti ar skolotāju slodzes izmaiņām, un noteiktā kārtībā iesniegt tos izskatīšanai Ministru kabinetā.
7.Izglītības un zinātnes ministrijai līdz 2022. gada 1. decembrim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā atjaunotu fiskālās ietekmes aprēķinu, ievērojot 2022./2023. mācību gada izglītojamo skaita izmaiņas.
8.Izglītības un zinātnes ministrijai līdz 2022. gada 1. decembrim sadarbībā ar Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrību, Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Izglītības vadītāju asociāciju izstrādāt vadlīnijas par pedagogu darba slodzes līdzsvarošanu.

2022.gada 29.novembrī MK sēdē (protokols Nr.61, 41.§), ņemot vērā to, ka valdība vēl nebija izveidota, līdz 2023. gada 1. februārim tika pagarināts 2. un 8.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņš.

LIZDA vērš uzmanību, ka daļēji streika vienošanās ir izpildīta:

 • gada 1.februārī Tiesību aktu projektu publiskajā portālā iesniegts rīkojuma projektu “Par pedagogu zemākās mēneša darba samaksas likmes   pieauguma grafiku laikposmam no 2023. gada 1. septembra līdz 2025. gada 31. decembrim” (MK protokola 2.punkts). LIZDA par rīkojuma projektu 2023.gada 6.februārī sniedza atzinumu ar iebildumiem, bet līdz šim brīdim rīkojums nav apstiprināts MK;
 • gada budžetā ir paredzēts finansējums slodžu sabalansēšanai un pirmsskolas pedagogu darba samaksas palielināšanai no 2023.gada 1.janvāra (MK protokola 5.punkts);
 • gada decembrī ir izstrādāti un apstiprināti grozījumi MK 2016.gada 5.jūlija noteikumos Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi” (MK protokola 6.punkts), kas paredz pirmsskolas pedagogu darba samaksas pieaugumu no 2023.gada 1.janvāra (no 970 euro uz 1070 euro), pirmsskolas izglītības pedagogu darba slodzes sabalansēšanas pirmo soli no 2023.gada 1.septembra (nosakot 34 stundas ar izglītojamiem un 6 stundas citiem pienākumiem), vispārējās izglītības pedagogu slodzes sabalansēšanas pirmo soli no 2023.gada 1.septembra (nosakot slodzes proporciju ne vairāk kā  65% mācību stundām un vismaz 35% citiem pienākumiem), kā arī profesionālās ievirzes pedagogu darba slodzes sabalansēšanas uzsākšanu (nosakot 26 mācību stundas un 4 stundas citiem pienākumiem). Pārējām pedagogu grupām slodzes balansēšana nav iekļauta nevienā normatīvajā aktā;
 • MK protokola 7.punkts “Izglītības un zinātnes ministrijai līdz 2022. gada 1. decembrim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā atjaunotu fiskālās ietekmes aprēķinu, ievērojot 2022./2023. mācību gada izglītojamo skaita izmaiņas”.

Attiecīgi MK protokola 3., 4. un 8.punkts nav izpildīti.

Vēršam, uzmanību, ka šobrīd  NETIEK PILDĪTI jau pieci  spēkā esoši tiesību akti par pedagogu darba samaksas un slodzes jautājumu risināšanu:

 1. Izglītības likuma 53.panta trešā daļa;
 2. Ministru kabineta iekārtas likuma 22.pants un 23.pants;
 3. Latvijas Nacionālā attīstības plāna 2021.–2027. gadam uzdevums Nr.146 un Nr.154;
 4. Ministru kabineta rīkojums Nr. 436 “Par izglītības attīstības pamatnostādnēm 2021.-2027.gadam”;
 5. Ministru kabineta 2022.gada 17.septembra sēdē pieņemtais lēmums (Informatīvais ziņojums “Par pedagogu darba slodzes līdzsvarošanu un likmes paaugstināšanu”).

 

LIZDA 2023.gada 15.februārī atkārtoti lūdza Izglītības un zinātnes ministriju un valdību līdz 2023.gada 15.martam pilnībā izpildīt streika vienošanos un:

 • pieņemt grozījumus MK 05.07.2016. noteikumos Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi” (turpmāk – MK noteikumi Nr.445), nosakot zemākās darba samaksas likmes no 2023.gada 1.septembra, no 2024.gada 1.janvāra un no 2025.gada 1.janvāra, kā arī darba slodzes sabalansēšanas principus no 2023.gada 1.septembra visām pedagogu grupām, par ko LIZDA un IZM vienojās un ko atspoguļoja pedagogu darba samaksas pieauguma grafikā laika periodam no 2023.gada 1.septembra līdz 2025.gada 31.decembrim, kas 2023.gada 1.februārī tika ievietots Tiesību aktu projektu publiskajā portālā;
 • pieņemt grozījumus MK 21.06.2022. noteikumos Nr.376 “Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs” (turpmāk – MK noteikumi Nr.376), atbilstoši pedagogu darba samaksas pieaugumam palielinot 5.punktā noteikto mērķdotācijas apmēru uz vienu izglītojamo;
 • iekļaut likumā “Par valsts budžetu 2023. gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam” pedagogu darba samaksas pieauguma grafika laika periodam no 2023.gada 1.septembra līdz 2025.gada 31.decembrim nodrošināšanai nepieciešamo finansējumu.

Tā kā grozījumi attiecīgajos normatīvajos aktos līdz 2023.gada 15.martam netika veikti un attiecīgi 2022.gada 12.septembrī pieteiktā streika sarunu vienošanās nav izpildīta, LIZDA Padome 2023.gada 15.martā nolēma:

 • no 2023.gada 24.aprīļa atsākt streiku, pamatojoties uz Streiku likuma 6.panta trešo daļu, kas nosaka, ka, ja darba devējs nepilda streika sarunās panākto vienošanos par kolektīvā interešu strīda atrisināšanu, arodbiedrībai vai darbiniekiem ir tiesības atsākt streiku;
 • rīkot gājienu 2023.gada 24.aprīlī no plkst.11.00 līdz plkst.15.00 maršrutā (Bruņinieku iela – Tērbatas iela – Elizabetes iela – Brīvības iela (gar Ministru kabinetu) – Vaļņu iela (gar Izglītības un zinātnes ministriju) – Torņu iela – Jēkaba iela (gar Saeimu) – Doma laukums)), galapunktā organizējot sapulci ar mērķi prasīt valsts amatpersonu cieņpilnu un atbildīgu attieksmi pret izglītības un zinātnes nozari.

 

Izglītības un zinātnes nozares darbinieku streika ilgums ir plānots trīs dienas, un tā laikā darbinieki neveiks savus darba pienākumus, un viņiem ir tiesības neatrasties darba vietā.

Vēršam uzmanību, ka gājiens tiks organizēts arī gadījumā, ja streika sarunu vienošanās tiks pilnībā izpildīta, jo gājiena mērķis ir prasīt cieņpilnu un atbildīgu attieksmi pret izglītības un zinātnes nozari, tajā skaitā, amatpersonu atbildību par spēkā esošu tiesību aktu ievērošanu, savlaicīgu grozījumu veikšanu nozari regulējošajos tiesību aktos, savlaicīgu informācijas sniegšanu par gaidāmajām izmaiņām, resursu nodrošināšanu izglītības un zinātnes darbībai.

Pamatojoties uz iepriekš izklāstīto, pieprasām uzņemties atbildību par lemto, likuma un Ministru kabineta lēmumu izpildi un  izpildīt 2022.gada 12.septembrī pieteiktā streika panākto vienošanos, pieņemot grozījumus attiecīgajos normatīvajos aktos, kas apstiprinātu:

1. pedagogu darba samaksas pieauguma grafiku laika periodam no 2023.gada 1.septembra līdz 2025.gada 31.decembrim un nodrošinātu tam nepieciešamo finansējumu (prasību izklāsts 1.pielikumā);
2. darba slodzes sabalansēšanu visiem pedagogiem no 2023. gada (prasību izklāsts 2. pielikumā).

LIZDA informē, ka tiks nosūtīts vienošanās projekts amatpersonām par atbildības uzņemšanos tiesību aktu neievērošanas gadījumā.

Tāpat lūdzam rast iespēju š.g. 24.aprīlī, ierasties gājiena galapunktā  – Doma laukumā, lai uzklausītu LIZDA un izglītības un zinātnes nozares organizāciju pārstāvjus, kā arī  uzrunātu gājiena dalībniekus par gājiena mērķi.

Vēršam uzmanību, ka amatpersonu neierašanās gadījumā LIZDA Padomē tiks izvērtēts amatpersonu demisijas pieprasījums.