Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

LIZDA aptauja: vairums augstskolu mācībspēku nav apmierināti ar saviem darba apstākļiem

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) un Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju apakškomisijas kopīgi rīkotajā konferencē  paziņoti LIZDA rīkotās aptaujas rezultāti par augstskolu mācībspēku darba apstākļiem Latvijā. 

Pētījuma rezultāti rāda, ka augstākās izglītības iestāžu mācībspēku nodarbinātībā pastāv vairākas problēmas – zemas algas, neapmaksāti darba pienākumi, līgumi tiek slēgti uz īsiem termiņiem, lielā slodze un biežā vērtēšana noved augstskolu mācībspēkus līdz “izdegšanas sindromam”. LIZDA aptauja tomēr iezīmē arī pozitīvas tendences. Proti, mācībspēki pārsvarā ir apmierināti ar resursu pieejamību augstskolās, pasniedzēji pozitīvi vērtē administratīvo atbalstu augstskolās un koledžās. LIZDA priekšsēdētāja Inga Vanaga norāda – pētījuma mērķis bija izpētīt, vai faktori, kas ietekmē augstākās izglītības iestāžu mācībspēku darbu, ir atbilstoši cienīga darba praksei. Rezultāti noderēs,  lai LIZDA varētu efektīvāk pārstāvēt mācībspēku intereses sociālā dialogā ar augstākās izglītības politikas veidotājiem, un panākt, lai tiek uzlaboti mācībspēku darba apstākļi, nosacījumi, vide. LIZDA priekšsēdētāja Inga vanaga norāda – aptaujas rezultāti atspoguļo sekas tam, ka daudzu gadu garumā netiek nodrošināts likumā noteiktais bāzes finansējums augstākajai izglītībai un zinātnei, kā arī netiek risināti mācībspēku slodžu veidošanās problēmjautājumi. “Augstskolu vadībai nemitīgi jādomā, kā nodrošināt uz attīstību vērstu un cienīgu darba vidi veicinošu augstskolas darbību, turklāt ierobežotu finanšu resursu ietvarā. Tas nav pareizi. Un mums kopā jāpalīdz Izglītības un zinātnes ministrijai un citām par augstāko izglītību atbildīgajām ministrijām – jānāk, jāskaidro politikas veidotājiem, cik nozīmīgs ir ieguldījums augstskolu cilvēkresursā”.

Aptaujas galvenie rezultāti

Par augstākās izglītības politikas ietekmi uz mācībspēku darbu

  • 82% uzskata, ka augstākās izglītības politikai raksturīga bieža mainība un nesakārtotība, kas negatīvi ietekmē mācībspēku darbu.

Par mācībspēku atalgojumu

  • 96% respondentu uzskata, ka augstākās izglītības iestāžu mācībspēku atalgojums kopumā ir zems, un tas neatbilst nosacījumiem par cienīgu darbu.

Par mācībspēku darba stabilitāti

  • 82% aptaujāto norāda, ka mācībspēku biežā vērtēšana (studējošo, darba devēju, ārējo akreditētāju u.c.) rada papildus spriedzi, un viņi saskārušies ar “izdegšanas Par komponentēm, kas nav iekļautas darba slodzē.

 

Par mācībspēku profesionālās pilnveides un karjeras  iespējām

  • Lai arī respondentu vairākums norāda, ka augstākās izglītības iestādes nodrošina mācībspēkiem iespējas apgūt jaunas prasmes un dažādot pasniegšanas metodes, lai nodrošinātu savu konkurētspēju, bieži darba devējs neapmaksā/apmaksā tikai daļēji mācībspēku profesionālās pilnveides kursus un citus pasākumus, un mācībspēki profesionālajai pilnveidei izmanto savus finanšu līdzekļus.

Par resursu pieejamību, studiju procesam atbilstošu darba vidi

  • Mācībspēki kopumā ir apmierināti ar resursu pieejamību augstskolās un koledžās – izmantojot elektroniskos resursus, iespējams sekot līdzi nodarbību grafikam (88%), mācībspēka profils tiek regulāri atjaunots (70%), ir pieejama informācija par aktualitātēm studiju procesā (76%), ir pieeja zinātniskajām datubāzēm AII bibliotēkās (81%).

 

Par nākotnes izaicinājumiem darbā ar studējošajiem

  • Respondentu vairākums (51%) uzskata, ka studējošajiem ir nepietiekošas analītiskās un kritiskās domāšanas prasmes, problēmu risināšanas prasmes, studējošie nav pietiekoši radoši, nepietiekoši koncentrējas uz procesu izpratni un informācijas atrašanu

LIZDA eksperti ir saskata vairākus izaicinājumus, lai augstākās izglītības iestāžu mācībspēku darba apstākļi uzlabotos. Proti, stabils augstākās izglītības un zinātnes finansējums, jāievēro konsekvence mācībspēku slodžu aprēķinos, nepieciešami finansiāli risinājumi mācībspēku profesionālai pilnveidei.

LIZDA rīkotā augstākās izglītības iestāžu mācībspēku interneta aptauja notika no šī gada aprīļa līdz septembrim. Kopumā aptaujā piedalījās 451 augstskolu un koledžu mācībspēks.

 

Ar pilniem aptaujas rezultātiem un ieteikumiem var iepazīties  https://www.lizda.lv/projects_and_studies/aptaujas-par-augstakas-izglitibas-iestazu-macibspeku-darba-apstakliem-rezultati/