Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

LIZDA aptaujājusi pašvaldības par pirmsskolas skolotāju palīgu/auklīšu atalgojumu

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) aptaujājusi pašvaldības par pirmsskolas skolotāju palīgu (auklīšu) atalgojumu. Saņemtā informācija parāda vērā ņemamas atšķirības atalgojuma apmērā. Astoņās vietvarās auklītes bērnudārzos saņem vien minimālo algu, vairumā – 65 pašvaldībās – līdz 509 eiro. Lielākais atalgojums ir 709 eiro pirms nodokļu nomaksas, ko saņem skolotāja palīgi pirmsskolā tikai vienā Latvijas novadā. Zemā atalgojuma dēļ draud palielināties pirmsskolas skolotāju palīgu vakanču skaits, tāpēc LIZDA aicina deputātus novados lemt par atalgojuma paaugstinājumu auklītēm bērnudārzos.

 

LIZDA veiktās aptaujas rezultāti

Līdz 2020. gada 5. oktobrim no 119 pašvaldībām informāciju par pirmsskolas skolotāju palīgu/auklīšu vidējo mēneša darba algas likmi sniedza visas 119 pašvaldības, tostarp 9 pilsētas. No vietvarām iegūtā informācija par pirmsskolas skolotāju palīgu/auklīšu vidējo mēneša darba algas likmi uz 2020.gada 1.septembri liecina par to, ka astoņās pašvaldībās tā sasniedz vien valstī noteikto minimālo darba algu – 430 eiro. Divās trešdaļās pašvaldību (71 novados un 7 pilsētās) vidējā mēneša darba algas likme sasniedz 500 eiro un vairāk. Par vidējo mēneša darba algas likmi 600 eiro un vairāk ir lēmuši deputāti 16 novados, tostarp augstāko likmi 705 eiro ir iespēja saņemt pirmsskolas skolotāju palīgiem/auklītēm vienā novadā. Visbiežāk – 29 pašvaldībās pirmsskolas skolotāju palīgu/auklīšu vidējā mēneša darba algas likme ir noteikta robežās no 490-509 eiro (skatīt informāciju attēlā).

Pašvaldību skaits sadalījumā pa pirmsskolas skolotāju palīgu/auklīšu vidējās mēneša darba algas likmes grupām 2020./2021.mācību gada sākumā (n=119)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pašvaldību skaits sadalījumā pa pirmsskolas skolotāju palīgu/auklīšu vidējās mēneša darba algas likmes grupām 2020./2021.mācību gada sākumā (n=119)

 

Skolotāju alīgiem pirmsskolā ir virkne būtisku pienākumu

Skolotāju palīgiem un auklītēm pirmsskolā atbilstoši pamatuzdevumiem (ēdināt, aprūpēt, mazgāt un ģērbt bērnus, ievērot bērnu dienas režīmu, veidot bērnos kulturālas uzvedības un higiēnas iemaņas, sniegt nepieciešamo medicīnisko palīdzību) ir virkne vēl ļoti nozīmīgu pienākumu. Proti, palīdzēt pirmsskolas pedagogiem sagatavoties izglītības programmas īstenošanai, nodrošināt bērna spējām atbilstošas radošās un sporta aktivitātes, saturīgu brīvā laika pavadīšanu, sadarbībā ar izglītības iestādi sniegt atbalstu bērnam izglītības satura apguvē. Arodbiedrība aicina pirmsskolas izglītības iestāžu skolotāju palīgus un auklītes novērtēt kā ļoti nozīmīgu resursu pirmsskolas izglītības pakalpojuma kvalitatīvā nodrošināšanā.

Analizējot publiski pieejamo informāciju par vakancēm, kā arī saņemot informāciju no nozarē strādājošajiem, aktualizējies jautājums par skolotāju palīgu un auklīšu darba samaksu. Pirmsskolas izglītības iestādēs strādājošajiem pedagogiem tā tiek paaugstināta, katru gadu atbilstoši Ministru kabineta (MK) rīkojumam Nr. 17 (2018. gada 15. janvārī) “Par pedagogu darba samaksas pieauguma grafiku laikposmam no 2018. gada 1. septembra līdz 2022. gada 31. decembrim”. MK noteikumi Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi” paredz, ka sākot ar 2020.gada 1.septembri zemākā mēneša darba algas likme pedagogiem, tostarp arī pirmsskolā, no 750 eiro tiek paaugstināta līdz 790 eiro.

LIZDA aicina pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu skolotāju palīgiem un auklītēm nodrošināt cienīgāku darba samaksu, jo arī viņu darbs ir ļoti nozīmīgs pirmsskolas izglītības pakalpojuma kvalitatīvā nodrošināšanā. Pastāv risks, ka pārskatāmā nākotnē varētu strauji palielināties skolotāju palīgu/auklīšu vakanču skaits. Pēc Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) oficiālās statistiskas pirmsskolas skolotāju palīgu amata likmju skaits pašvaldībās kopumā sasniedz 10,105 tūkstošus no kuriem ir 215 vakances (2019./2020.m.g. sākumā). Viens no iemesliem, kāpēc neizvēlas strādāt par pirmsskolas skolotāju palīgiem/auklītēm ir darba slodzei, atbildībai un prasību izpildei neatbilstoša darba samaksa. LIZDA Valde 2020.gada vasarā nolēma nosūtīt visām pašvaldībām vēstuli ar lūgumu, iespēju robežās rast iespēju paaugstināt pirmsskolas skolotāju palīgu/auklīšu zemāko mēneša darba algas likmi no 2020.gada 1.septembra, līdzīgi kā pedagogiem – vismaz par 5.34%.

 

Inga Vanaga, LIZDA priekšsēdētāja:

“Nav iespējams bērnudārzos bez skolotāja palīga/auklītes pilnvērtīgi nodrošināt bērnu pieskatīšanu un izglītošanu atbilstoši pirmsskolas izglītības vadlīnijām un citiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Arī OECD vairākus gadus pēc kārtas iesaka Latvijai investēt vairāk tieši pirmsskolā, jo šim izglītības posmam ir ļoti liela nozīme personības attīstībā, tālākajās izglītības un darba gaitās. Arī vecākiem ir ļoti būtiski, uzticot citam cilvēkam pašu dārgāko, kas viņam ir – savu bērnu, justies drošam, ka bērns saņems visu labāko un ar viņu kopā būs novērtēti, priecīgi pedagogi un skolotāju palīgi/auklītes.”

 

Pēc LIZDA lūguma daudzās pašvaldībās plāno paaugstināt pirmsskolas skolotāju palīgu atalgojumu

Ikvienam vecākam ir būtiski, lai ar viņa bērnu pirmsskolas izglītības iestādē strādā ne tikai profesionāli pedagogi, bet arī skolotāja palīgi/auklītes, kuri jūtas novērtēti atbilstoši paveiktajam darbam un atbildībai par to. LIZDA izsaka pateicību tām 39  no 119 pašvaldībām (viena trešdaļa), kuras atsaucās un savu finansiālo iespēju robežās rada iespēju paaugstināt skolotāju palīgu/auklīšu darba algas likmi no 2020.gada 1.septembra. Ļoti pozitīvi vērtējama 31 pašvaldības sniegtā informācija LIZDA par to, ka pirmsskolas skolotāju palīgu/auklīšu vidējo mēneša darba algas likmi pašvaldība plāno paaugstināt no 2021.gada 1.janvāra. LIZDA ir pārliecināta, ka pirmsskolas skolotāju palīgi/auklītes augstu novērtē pašvaldības attieksmi pret izglītības jomā nodarbinātajiem un to, ka izglītība vairākumā pašvaldību vienmēr ir bijusi prioritāte.

Algu paaugstinājums ir viena no LIZDA prioritātēm. Sekosim arī aktīvi algu izmaiņām, ja valstī minimālā darba samaksa tiks noteikta 500 eiro apmērā, tad risināsim arī lielākas darba samaksas nodrošināšanu skolotāju palīgiem/auklītēm. Mums ir svarīgi, lai nozarē strādājošie justos novērtēti un būti motivēti, veicot savus atbildīgos darba pienākumus.

LIZDA turpina risināt pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu nodarbinātības aktuālos jautājumus, kas saistās gan ar darba slodzes veidošanās principu pārskatīšanu, gan daļēju darba samaksas nodrošināšanu no valsts budžeta, gan atbilstošu profesionālo atbalstu kompetencēs balstīta mācību satura īstenošanā.

 

Apkopotā informācija par pirmsskolas skolotāju palīgu (auklīšu) atalgojumu: ŠEIT.