Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

LIZDA atbalsta Rektoru padomes pieprasīto ministres Ilgas Šuplinskas demisiju (+ 15 LIZDA prasības ministrei I. Šuplinskai)

Tāpat kā Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) arī Latvijas Rektoru padome pieprasa izglītības un zinātnes ministres Ilgas Šuplinskas demisiju. Vēstuli ar demisijas pieprasījumu Rektoru padome nosūtījusi 23. decembrī valsts augstākajām amatpersonām  – Valsts prezidentam Egilam Levitam, Ministru prezidentam Krišjānim Kariņam, Saeimas priekšsēdētājai Inārai Mūrniecei.  

LIZDA atbalsta Latvijas Rektoru padomes lēmumu pieprasīt ministres I. Šuplinskas demisiju. “LIZDA joprojām uztur spēkā izglītības un zinātnes ministres demisijas prasību. Sākotnēji tika diskutēts ar ministri par 15 aktuāliem jautājumiem, tostarp par augstākās izglītības un zinātnes jomā būtiskiem, taču demisijas pieprasījumā norādījām dažus būtiskākos. No piecām prasībām izpildīta ir tikai viena, par kuras izpildi arī joprojām neesam saņēmuši apstiprinājumu. Mēs gaidām normatīvo aktu grozījumus, kas būtu pierādījums, ka šī prasība ir tiešām līdz galam izpildīta. Pateicamies Rektoru padomei par drosmīgo lēmumu, kas apliecina, ka arī šīs organizācijas, kura apvieno dažādas augstākās izglītības iestādes – gan valsts, gan privātās, gan koledžas, gan reģionālās, pacietības mērs ir izsmelts,” uzsver LIZDA priekšsēdētāja Inga Vanaga.

LIZDA uztur spēkā demisijas pieprasījumu ministrei I. Šuplinskai. LIZDA atgādina, ka demisijas pieprasījuma tika izmantotas būtiskākās 5 prasības, taču plašākās diskusijās ar ministri tika apspriestas 15 prasības:

 

 

 1. Uzlabot sociālo dialogu ar LIZDA un citām nozares organizācijām, veidojot cieņpilnu, profesionālu un konstruktīvu sadarbību. Rīkot starpinstitūciju saskaņošanas sanāksmes par nozares būtiskās reformām, t.sk., normatīvo aktu grozījumiem un iesaistīt sociālos, sadarbības partnerus reformu izstrādē, nodrošinot reformu īstenošanai atbilstošus un daudzveidīgus resursus, to kvalitatīvai un pilnvērtīgai īstenošanai.

IZM atbilde un LIZDA komentārs šeit!

 1. Operatīvi apzināt priekšlikumus un sniegt atgriezenisko saikni par priekšlikumiem Covid-19 ietvaros.

IZM atbilde un LIZDA komentārs šeit!

 1. Atcelt grozījumus MK noteikumos Nr. 583 “Kritēriji un kārtība, kādā valsts piedalās vispārējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksas finansēšanā vidējās izglītības pakāpē”. Neveikt grozījumus par kvalitatīvo un kvantitatīvo kritēriju maiņu, pārskatīt OCE indeksa aprēķina formulu.

IZM atbilde un LIZDA komentārs šeit!

 1. Ja netiek izpildīts iepriekšminētais punkts, tad pārskatīt pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafiku un veikt attiecīgus grozījumus MK noteikumos Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”, kas stātos spēkā no 01.09.2021.

IZM atbilde un LIZDA komentārs šeit!

 1. Veikt grozījumu MK noteikumos Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”, kas paredzētu pirmsskolas izglītības iestāžu un augstskolu asistentu zemākās darba algas likmes paaugstināšanu no 01.09.2020.

IZM atbilde un LIZDA komentārs šeit!

 1. Nodrošināt finansējumu MK noteikumu Nr. 1316 “Kārtība, kādā aprēķina un piešķir bāzes finansējumu zinātniskajām institūcijām” 4. punkta izpildei, kas nosaka: “vienas zinātniskā personāla vienības (pilna darba laika ekvivalenta izteiksmē) bāzes atalgojums mēnesī, kas atbilst 50 procentiem no profesora zemākās mēneša darba algas likmes saskaņā ar normatīviem par pedagogu darba samaksu”.

IZM atbilde un LIZDA komentārs šeit!

 1. Iesniegt Saeimā alternatīvo, apvienoto likumprojektu par augstāko izglītību un zinātni vai veikt grozījumus likumprojektā “Grozījumi Augstskolu likums”; atsaukt grozījumus, kas nosaka minimālo studējošo skaitu; noteikt, ka koledžas ir augstākās izglītības iestādes; pārskatīt augstskolu padomes funkcijas.

IZM atbilde un LIZDA komentārs šeit!

 1. Likumprojektā grozījumi Izglītības likumā atsaukt grozījumus, kas paredz līgumu slēgšanu starp izglītības iestādēm, privātskolu uzturēšanas izdevumu finansēšanu no pašvaldību budžeta, papildus jaunus izdevumus no valsts un pašvaldību budžeta digitalizācijai; attālinātas mācības noteikt kā pagaidu risinājumu Covid-19 ietvaros un turpināt darbu pie normatīvo aktu grozījumiem par attālinātajām mācībām; atsaukt grozījumus par obligātu privātskolu uzturēšanas izdevumu segšanu; atbalstīt/iesniegt grozījumus par pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu daļējas darba samaksas nodrošināšanu no valsts budžeta; atbalstīt/iesniegt grozījumus par sociālās atbalsta programmas turpināšanu, saņēmēju loka paplašināšanu no 01.01.2021.

IZM atbilde un LIZDA komentārs šeit!

 1. Nodrošināt kvalitatīvus un visos mācību priekšmetos mācību līdzekļus 2020./2021. m.g. līdz decembra vidum. Nodrošināt piemaksas no valsts budžeta par papildus pienākumu veikšanu pedagogiem, kuri realizē jauno saturu 1., 4., 7., 10. klasei. Ja tas netiek nodrošināts, pārtraukt jaunā, kompetencēs balstītā mācību satura ieviešanu, paziņojot, ka tagad ir pilotprojekts.

IZM atbilde un LIZDA komentārs šeit!

 1. Attālināto mācību/darba laikā nodrošināt pedagogiem metodisko atbalstu, profesionālās supervīzijas, valsts apmaksātas psihologu konsultācijas, IKT, programmu iegādes izdevumu kompensēšanu, siekalu testu veikšanu Covid-19 izplatībai palielinoties attiecīgajā pašvaldībā. Vai un kad būs kompensācijas, kas tika izskatītas Saeimas Budžeta, finanšu un nodokļu komisijā?

IZM atbilde un LIZDA komentārs šeit!

 1. Nodrošināt piemaksas pedagogiem un tehniskajiem darbiniekiem par darbu paaugstināta riska apstākļos Covid-19 laikā, īpaši pirmsskolas izglītības iestāžu, 1.-6. klases pedagogiem, zinātniekiem un tiem, kuri attālinātās mācības/darbu īsteno no darba vietas. Izstrādāt kārtību, kādā tiek uzskaitīti izdevumi Covid-19 dēļ – kas, kā, par ko fiksē izdevumus, kāda ir apmaksas kārtība, kas sedz izdevumus?

IZM atbilde un LIZDA komentārs šeit!

 1. Iesniegt grozījumus Vispārējās izglītības likumā, kas paredzētu visiem pedagogiem saīsinātu pirms svētku darba dienu un novērstu normatīvo aktu atšķirīgu interpretāciju;

IZM atbilde un LIZDA komentārs šeit!

 1. Augstskolu likuma un Zinātniskās darbības likuma normu izpilde par bāzes finansējuma nodrošināšanu saskaņā ar Valdības rīcības plānu (izpildes termiņš 31.05.2019.)

IZM atbilde un LIZDA komentārs šeit!

 1. Iesniegt precizētu informāciju par mērķdotācijas apmēru valsts ģimnāzijām, ņemot vērā piemērotā koeficienta maiņu no 1,1 uz 1,22. Kāds būtu mērķdotācijas apmērs, ja nebūtu piešķirts finansējums pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafika izpildei no 01.09.2020. Sniegt atbildi par kritērijiem, kas tiek ņemti vērā piešķirot finansējumu metodiskā un tālākizglītības centra funkciju nodrošināšanai.

IZM atbilde un LIZDA komentārs šeit!

 1. Noteikt attiecīgajā pašvaldības teritorijā privātām izglītības iestādēm un pašvaldību dibinātajām izglītības iestādēm vienādu minimālo skolēnu skaitu.

IZM atbilde un LIZDA komentārs šeit!

 KONTEKSTS:

LIZDA attālinātajā Padomes sēdē (25.11.2020.) izvērtēja izglītības un zinātnes ministres Ilgas Šuplinskas sniegtās atbildes uz LIZDA izvirzītajām prasībām. Arodbiedrības biedri no visas Latvijas secināja, ka vairums LIZDA izvirzītām prasības nav sadzirdētas un netiks pildītas. LIZDA biedri lēma pieprasīt izglītības un zinātnes ministres Ilgas Šuplinskas demisiju. Atbalstu LIZDA pieprasījumam pauda arī biedrība “Vecāku alianse”.

LIZDA Padome novembra vidū nosūtīja izglītības un zinātnes ministrei Ilgai Šuplinskai 15 prasības. Būtībā prasības ir LIZDA priekšlikumi Izglītības un zinātnes ministrijai par nepieciešamajām izmaiņām normatīvos aktos, kas jau ilgākā laika posmā tiek adresēti Izglītības un zinātnes ministrijai. Tostarp, par nepieciešamajiem labojumiem Ministru kabineta noteikumos, labojumiem likumprojektos, par mācību līdzekļiem, par finansējumu zinātniskajiem institūtiem, par ministres komunikācijas stilu ar nozari un citas. Izvērtējot atbildes, LIZDA biedri secināja, ka vairums no prasībām nav sadzirdētas un netiks pildītas.

LIZDA vēstule Saeimas deputātiem un Ministru prezidentam Arturam Krišjānim Kariņam ar pamatojumu LIZDA demisijas pieprasījumam izglītības un zinātnes ministrei Ilgai Šuplinskai šeit!