Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

LIZDA brīdina par riskiem, ko rada valdības akceptētajos noteikumos ietvertie mērķdotācijas aprēķināšanas un sadales principi

2022.gada 21.jūnija Ministru kabineta sēdē tika pieņemti noteikumi Nr.376 “Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs”, kas stāsies spēkā 2022.gada 1.septembrī. LIZDA aicina pašvaldības sadarboties un atbalstīt LIZDA, izvērtēt MK noteikumu Nr.376 ietekmi uz pašvaldības funkciju nodrošināšanu un rosināt valdībai pārskatīt un pilnveidot šos noteikumus. Tāpat lūdzam informēt LIZDA par iespējamiem riskiem, ko rada MK noteikumos Nr.376 ietvertie mērķdotācijas aprēķināšanas un sadales principi.

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) MK noteikumu Nr.376 izstrādes procesā vairākkārtīgi ir vērsusies pie Izglītības un zinātnes ministrijas un valdības ar lūgumu neiekļaut MK noteikumos principus, kas būtiski pasliktina nodarbinātības situāciju lielai daļai pedagogu. Gan sniegtajos atzinumos, gan saskaņošanas sanāksmē LIZDA aktualizējusi vairākus būtiskus priekšlikumus un iebildumus un lūdz pašvaldības rūpīgi izvērtēt MK noteikumu Nr.376 ietekmi uz pašvaldības finanšu iespējām nodrošināt pedagogiem cienīgu darba samaksu, sabalansētu slodzi, kā arī, balstoties uz normatīvajiem aktiem, pieejamu un kvalitatīvu izglītību savas pašvaldības iedzīvotājiem. Papildus lūdzam vērst uzmanību, vai kopējā izglītojamo skaitā, kas tiek ņemts par pamatu mērķdotācijas aprēķinam, ir iekļauts pirmsskolas izglītojamo skaits (5-6 gadīgie), kuriem ir jānodrošina obligātā izglītība, kā arī vai plānotais mērķdotācijas uz vienu pirmsskolas izglītojamo (5-6 gadīgie) palielinājums 2 euro apmērā ir pietiekams lai nodrošinātu pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem zemāko mēnešalgas likmi vismaz 970 euro apmērā no 2022.gada 1.septembra.

LIZDA informē, ka 2022.gada 20.jūnija LIZDA padomes sēdē ir pieņemts lēmums 2022.gada septembrī aicināt pedagogus uz beztermiņa streiku, ja valdība neņems vērā LIZDA izvirzītās prasības attiecībā uz pedagogu darba samaksas grafika izstrādi, slodzes sabalansēšanu un LIZDA iebildumus par MK noteikumos Nr.376 nostiprinātajiem mērķdotācijas aprēķina un sadales principiem.

MK noteikumu Nr.376 13.5.apakšpunkts nosaka, ka pašvaldības, sadalot mērķdotāciju izglītības iestādēm pedagogu darba samaksai, ievēro pašvaldībā izstrādāto un apstiprināto mērķdotācijas sadales kārtību, kas pamatota pašvaldības izglītības attīstības stratēģijā. Lai nodrošinātu pedagogu, izglītojamo un pašvaldības mērķu, interešu un vajadzību sabalansēšanu, LIZDA aicina iesaistīt LIZDA teritoriālo arodorganizāciju vadītājus MK noteikumu Nr.376 mērķdotācijas sadales kārtību un izglītības attīstības stratēģiju izstrādē.