Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

LIZDA gatavo Pedagogu Ētikas kodeksu

Latvijas Izglītības uz zinātnes darbinieku arodbiedrība jau šī gada sākumā nāca klajā ar iniciatīvu sagatavot pedagogu profesionālo ikdienu reglamentējošu Ētikas kodeksu, kas, izdiskutēts ar arodbiedrības biedriem, tiktu virzīts pieņemšanai nacionālā līmenī. Jau mēnesi pie šī jautājuma strādā īpaši izveidota darba grupa, šodien Ētikas kodeksa projektu analizēja arī LIZDA Padome, bet turpmākās divas nedēļas ar sagatavoto dokumentu iepazīsies arī LIZDA Pirmorganizāciju biedri, izsakot viedokli un priekšlikumus par nepieciešamajiem jautājumiem. LIZDA priekšsēdētāja Inga Vanaga uzsver, ka profesionālās ētikas un uzvedības jautājumi, savstarpējā saskarsme un attiecības ar skolēniem, viņu vecākiem, ar kolēģiem ar katru gadu kļūst arvien aktuālāki. To pierāda arvien pieaugošie morālās, ētiskās, fiziskās un arī seksuālās vardarbības gadījumi izglītības iestādēs. Tādēļ LIZDA uzsāktais darbs pie nacionālā līmenī akceptējama Ētikas kodeksa, kas regulētu pedagogu uzvedības kultūru, ir ļoti būtisks.

 

Augsta profesionālā ētika ir viens no svarīgākajiem pedagogu resursiem. Pedagogi pārstāv to profesiju, kas ir sabiedrībā pastāvošo vērtību uzturētāji un vēstneši. Mūsu profesija pieprasa augstus ētikas un morāles standartus, jo pedagogi bauda ļoti augstu uzticēšanos no sabiedrības puses. Mainīgajā sabiedrībā pedagogi ir pakļauti ētiskas uzvedības izaicinājumiem, tāpēc viņiem jo īpaši jābūt paraugiem, veidojot savas profesijas, darba vietas uzvedības kultūru. Tāpat pedagogi ar savu piemēru sekmē jaunās paaudzes pilsonisko līdzdalību, kas mūsdienu reālijās ir jo īpaši būtiski. “Ētikas kodeksa mērķis ir veicināt pedagogu darba pienākumu likumīgu, godprātīgu un kvalitatīvu izpildi un pilnveidot pedagogu darba kultūru. Šī kodeksa uzdevums ir noteikt pedagogu ētikas principus un ētiskas uzvedības standartus, kā arī ar tiem saistītās tiesības, pienākumus un uzdevumus. Savstarpējām attiecībām darba vidē un sadarbībā ar citiem jābalstās uz cieņu, patiesumu, godīgumu, atbildību un brīvību,” pauž I. Vanaga, uzsverot, ka pedagogs neapšaubāmi ir piemērs sabiedrībai kopumā un jo īpaši jauniešiem.

Šobrīd topošajā Ētikas kodeksā ir iekļauti tādi jautājumi kā profesionālās ētikas vērtības un pamatprincipi (profesionalitāte un efektivitāte; godprātība, taisnīgums; atbildība; darbs sabiedrības labā, valsts ilgtspēja un sabiedrības labklājība; sadarbība, cieņa un koleģialitāte). Tāpat kodeksā tiek runāts par ētiskas uzvedības principiem, par koleģialitāti, par sadarbību ar vecākiem un bērniem. Ētikas kodeksā tiek apskatīti arī mūsdienu reālijām pietuvināti jautājumi. Tā, piemēram, pedagogs, apzinoties savas profesijas pārstāvju atrašanos pastiprinātas sabiedrības uzmanības lokā, gan darbā, gan ārpus darba rīkojas tā, lai nekaitētu sev, pedagoga profesijas prestižam, izglītības iestādei, pašvaldībai, valstij un sabiedrībai kopumā. Pedagogs tiešsaistes sociālajos tīklos neievieto un nepublicē komentārus, informāciju, attēlus, fotogrāfijas vai video, kas ir pretrunā ar pedagoga profesijas un vispārējām ētikas vērtībām un pamatprincipiem.

Topošajā dokumentā tiek runāts arī par vadības ētiku, t.i., par jautājumiem, ko sekmē vai nepieļauj izglītības iestādes dibinātāja pārstāvji un izglītības iestādes vadība. Par to, ka nedrīkst izmantot amata stāvokli savās interesēs, nevar pieļaut augstprātīgu, autoritatīvu vadības stilu, nepamatotu, rupju iejaukšanos pedagoga profesionālajā darbībā, kā arī nodrošina vienlīdzīgu pieeju visu pedagogu profesionālās izaugsmes veicināšanā, atbalsta pedagogu iniciatīvu, priekšlikumus darba procesa un darba vides uzlabošanā, stiprina pedagoga autoritāti utml. Tāpat Ētikas kodeksa projektā ir iekļauts punkts par interešu konflikta situācijām un to risināšanas kārtību.

 Kad topošais dokuments tiks izdiskutēts, LIZDA ir gatava to virzīt nozares ministrijai, kā arī pieņemšanai Ministru kabinetā, lai tas iegūtu nacionālu mērogu. Lai gan jau šobrīd dažām pašvaldībās ir katrai savs Ētikas kodekss, kas regulē pašvaldības darbinieku uzvedību, kā arī atsevišķām skolām ir savi kodeksi, tomēr nacionālā līmeņa dokuments būs attiecināms uz visu pedagogu saimi kopumā un noteiktu kopīgus principus visā nozarē.