Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

LIZDA iesniegusi priekšlikumus 2022. gada valsts budžeta izstrādei

Ņemot vērā to, ka valdība ir sākusi darbu pie 2022. gada valsts budžeta un vidēja termiņa valsts budžeta izstrādes, Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) izstrādājusi savus priekšlikumus valsts galvenajam finanšu dokumentam.

 

LIZDA nosūtījusi vēstuli Pārresoru koordinācijas centram, Finanšu ministrijai, Izglītības un zinātnes ministrijai, Saeimas frakcijām un pie frakcijām nepiederošiem deputātiem, aicinot budžeta likumprojektos noteikt šādus prioritāros pasākumus:

 1. pieprasīt finansējumu pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafika nodrošināšanas beidzamajam solim – no 2022.gada 1.septembra;
 2. nodrošināt papildus finansējumu augstskolu asistenta amata zemākās darba algas likmes pielīdzināšanai vispārējās izglītības pedagogu zemākai darba algas likmei;
 3. pieprasīt finansējumu pedagogu, tostarp augstskolu mācībspēku darba samaksas paaugstināšanai, atbilstoši Izglītības attīstības pamatnostādnēs 2021.–2027. gadam „Nākotnes prasmes nākotnes sabiedrībai” 1.3. rezultatīvā rādītāja “Pedagogu un augstākās izglītības institūciju akadēmiskā personāla vidējās bruto darba samaksas sabiedriskajā sektorā attiecība pret vidējo bruto darba samaksu sabiedriskajā sektorā – pedagogiem pret strādājošajiem ar vismaz bakalaura grādu, akadēmiskajam personālam ‒ attiecībā pret strādājošajiem ar doktora grādu” sasniegšanai;
 4. pieprasīt papildus finansējumu kompetencēs balstītā izglītības satura ieviešanai , 6., 9., 12. klasēs un īstenošanai 1., 2., 4., 5., 7., 8., 10., 11. klasēs, jo ir nepieciešams paredzēt pedagoga slodzē apmaksātu darba laiku mācību līdzekļu izveidošanai, mācību procesa plānošanai un pedagogu savstarpējai sadarbībai;
 5. nodrošināt pedagogiem un augstāko izglītības iestāžu mācībspēkiem finansējumu darba samaksai par papildus darba pienākumu veikšanu attālināto mācību nodrošināšanas un organizēšanas procesā, atbilstoši Ministru kabineta noteikumu projektam “Attālināto mācību organizēšanas un īstenošanas kārtība”;
 6. pieprasīt finansējumu, lai pilnībā novērstu nevienlīdzību darba samaksā starp pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksu un pārējo izglītības pakāpju un izglītības veidu pedagogiem;
 7. nodrošināt pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu daļēju darba samaksas finansēšanu no valsts budžeta bērnu no 1,5 gadu vecuma nodarbinātajiem pedagogiem;
 8. nodrošināt finansējumu pirmsskolas un citu izglītības iestāžu pedagogiem, kuri veic skolotāja mentora pienākumus, atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” 5.1 punktam, kurš stājās spēkā 2020.gada 1.decembrī;
 9. pieprasīt papildus finansējumu, lai pilnā apmērā tiktu nodrošināts finansējums valsts akreditēto profesionālās ievirzes izglītības sporta programmu īstenošanai, arī gadījumos, ja profesionālās ievirzes izglītības iestādē izglītojamo skaits ir palielinājies;
 10. pieprasīt finansējumu ikgadējam finansējuma pieaugumam augstākajai izglītībai un zinātniskajai darbībai, jo jau gadā ES dalībvalstis, ieskaitot Latviju, izveidoja vienotu Eiropas pētniecības telpu, kurā vienojās pētniecībā un attīstībā ieguldīt vismaz 3% no IKP;
 11. pieprasīt finansējumu Valsts pētījumu programmām no attiecīgās nozaru ministrijas atbilstoši Zinātniskās darbības likuma panta 2.daļā noteiktajam;
 12. nodrošināt papildus finansējumu pedagogiem darbam ar izglītojamajiem ar speciālajām vajadzībām, atbilstoši MK noteikumiem Nr.556 “Prasības vispārējās izglītības iestādēm, lai to īstenotajās izglītības programmās uzņemtu izglītojamos ar speciālām vajadzībām” un Nr. 543 “Prasības izglītojamo ar speciālām vajadzībām uzņemšanai vispārējās izglītības iestāžu īstenotajās vispārējās izglītības programmās”;
 13. pieprasīt finansējumu, lai katrai izglītības iestādei nepieciešamā apjomā nodrošinātu Valsts mērķdotācijas paredzēto finansējumu digitālo mācību līdzekļu platformu, kurās ir iekļauts izglītības procesa īstenošanai nepieciešamais saturs un tā dažādas apguves iespējas, piemēram, soma.lv un uzdevumi.lv abonēšanai, lai izglītojamajiem un pedagogiem būtu pieejami visi nepieciešamie resursi kvalitatīva un mūsdienīga izglītības procesa īstenošanai, jo pašvaldību iespējas ir atšķirīgas šādu platformu abonēšanas nodrošināšanai izglītības iestādēs;
 14. turpināt īstenot sociālā atbalsta programmu pedagogiem, kuri zaudē darbu skolu tīkla optimizācijas rezultātā, kā arī paplašināt attiecīgās programmas saņēmēju loku.

LIZDA vēstule par priekšlikumiem valsts budžetam 2022