Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

LIZDA izsaka priekšlikumus Valdības deklarācijai un Valdības rīcības plānam

Partiju apvienībai “Jaunā Vienotība”

Nacionālajai apvienībai “Visu Latvijai!” – “Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”

Politisko partiju apvienībai “APVIENOTAIS SARAKSTS”

Politiskajai partijai “Progresīvie”

 

Ņemot vērā, ka šobrīd notiek aktīvs darbs pie jaunās valdības veidošanas un tiks izstrādāta Valdības deklarācija un Valdības rīcības plāns, Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) nosūtījusi sekojošus priekšlikumus par izglītības un zinātnes nozarē aktuāliem jautājumiem, ko aicinām iekļaut Valdības deklarācijā un Valdības rīcības plānā:

 

  1. Izglītība
  • īstenojot jaunas reformas vai pilnveidojot uzsāktās, visās izglītības pakāpēs nodrošināt atbilstošus resursus to kvalitatīvai un savlaicīgai ieviešanai, kā arī iesaistīt nozares sociālos un sadarbības partnerus;
  • nodrošināt, ka atbilstoši 2022.gada 17.septembra Ministru kabineta lēmumam tiek pieņemts un pildīts pedagogu darba samaksas pieauguma grafiks, kas paredz pedagogu zemākās mēneša darba algas likmes ikgadēju pieaugumu no 2023.gada – 2025.gadam (pielikumā LIZDA un politisko partiju noslēgtais vienošanās protokols par sadarbību un atbalstu izglītības jautājumu risināšanā);
  • ieviest pedagogu darba slodzes sabalansēšanu, nodrošinot vakanču mazināšanas plāna īstenošanu, mācību līdzekļus, jauno pedagogu atbalsta sistēmas izstrādi un ieviešanu, kā arī veicinot Eiropas Parlamenta (EP) 2021. gada 21. janvārī pieņemtās rezolūcijas par tiesībām būt bezsaistē ievērošanu;
  • nodrošināt pedagogiem profesionālā un metodiskā atbalsta sistēmas izstrādi un ieviešanu (no izglītības iestādes līmeņa līdz nacionālam līmenim);
  • pieņemt grozījumus normatīvajos aktos, paredzot obligātu valsts vai pašvaldības apmaksātu veselības apdrošināšanas polišu nodrošināšanu izglītības un zinātnes nozares darbiniekiem;
  • uzdodot veikt skolu tīkla optimizāciju, risināt valsts drošības jautājumus, izvērtēt visu iesaistīto pušu intereses ilgtermiņā, sabalansējot indivīda, sabiedrības un valsts sociālekonomiskās intereses, kā arī veikt detalizētu un visaptverošu ieguvumu un izmaksu analīzi;
  • novērst pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu nevienlīdzību zemākās darba samaksas noteikšanā un darba samaksu nodrošināt no valsts budžeta;
  • veicināt vardarbības novēršanu pret izglītības nozares darbiniekiem, pieņemot atbilstošus grozījumus normatīvajos aktos;
  • nodrošināt iekļaujošas izglītības īstenošanu, panākot individualizētu pieeju katram izglītojamajam, īpaši atbalstot bērnu ar speciālajām vajadzībām kvalitatīvu integrēšanu;
  • pilnveidot profesionālās izglītības programmu finansēšanas modeli, lai pilnvērtīgi var īstenot profesionālās izglītības standartu;
  • veselīga un droša dzīvesveida uzturēšanai, nodrošināt obligātu peldēt apmācību izglītojamajiem profesionālu speciālistu uzraudzībā;
  • nodrošināt izdienas pensiju noteiktām pedagogu grupām (pirmsskolas, speciālās izglītības un sporta pedagogiem) vai sociālā atbalsta programmu pedagogiem, sasniedzot noteiktu vecumu un darba stāžu;
  • izstrādāt un ieviest jauno pedagogu atbalsta programmu, stiprinot mentora institūciju, sedzot studiju maksu pilna un nepilna laika studentiem, vienojoties par nodarbinātības nosacījumiem;
  • veicināt uz izcilību vērstu augstāko izglītību, pakāpeniski palielinot augstākās izglītības bāzes finansējumu, t.sk., studiju vietas bāzes finansējumu;
  • pārskatīt un pilnveidot pedagoģijas studiju programmas, lai stiprinātu izglītības ekosistēmu reģionā, kā arī panāktu nepieciešamo speciālistu pieejamību izglītības nozarē;
  • izstrādāt un apstiprināt normatīvo regulējumu jauna akadēmiskā personāla karjeras modeļa ieviešanai, definējot darba slodzes veidošanās principus;
  • izstrādāt jaunu pedagogu darba samaksas modeli, kas būtu balstīts uz nodarbinātības stabilitāti, izglītības pieejamību un kvalitāti, kā arī nodrošinātu pedagogiem savlaicīgi informāciju par darba slodzi un samaksu;
  • izstrādāt un ieviest izglītības nozarē strādājošo profesijas prestiža paaugstināšanas un profesionālās izdegšanas mazināšanas plānu, kas balstītos uz pētnieciskām atziņām.

   

  1. Zinātne:
  • palielināt zinātnes bāzes finansējumu, lai veicinātu inovācijas un risinātu zinātnē nodarbināto profesionālās darba dzīves kvalitātes paaugstināšanos;
  • panākt Zinātniskās darbības likuma izpildi, paredzot finansējumu Valsts pētījumu programmām visās nozarēs;
  • izstrādāt un ieviest zinātnieku profesijas prestiža palielināšanās, darba samaksas paaugstināšanas plānu;
  • veicināt zinātnisko institūciju un uzņēmēju sadarbību inovatīvu produktu un pakalpojumu komercializēšanai;
  • pilnveidot zinātnes finansēšanas sistēmu, paaugstinot zinātnisko institūciju un uzņēmēju sadarbību, veicinot konkurētspēju, kvalitāti un inovācijas, īpaši atbalstot zinātnes nozares, kas orientētas uz nacionālās identitātes vērtībām.

   

  1. Sociālais dialogs izglītība un zinātnes nozarē:
  • noslēgt nozares ģenerālvienošanos, kas veicinātu nodarbinātības stabilitāti, izglītības un zinātnes nozarē strādājošo profesijas prestiža paaugstināšanos, sociālā dialoga uzlabošanos;
  • atbalstīt sociālo dialogu valsts līmenī, izveidojot sociālā dialoga institucionālo platformu, lai risinātu ekonomiskos, tiesiskos un sociālos jautājumus, kas būtiski skar izglītības un zinātnes iestādēs strādājošos;
  • atbalstīt sociālo dialogu valsts, pašvaldību, izglītības iestāžu līmenī, risinot ekonomiskos, tiesiskos un sociālos jautājumus, kas būtiski skar izglītības un zinātnes iestādēs strādājošos;
  • veicināt pilsonisko līdzdalību, pieņemt grozījumus normatīvajos aktos, kas paredzētu arodbiedrības biedru naudas iekļaušanu attaisnotajos izdevumos;
  • īstenot sociālo partneru kopīgas informatīvās aktivitātes, lai uzlabotu sadarbības kvalitāti un veicinātu pilsonisko līdzdalību, uzticēšanos politikas veidotājiem;

Zemāk: 2022. gadā LIZDA un politisko partiju noslēgtā vienošanās protokola kopija par sadarbību un atbalstu izglītības jautājumu risināšanā.
LIZDA_vienošanās_ar_pol._partijām.