Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

LIZDA: jāatsakās no nekorekta 12. klašu centralizēto eksāmenu indeksa, kas ietekmē pedagogu algas

Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) vērš uzmanību uz Ministru kabineta 2018.gada 11.septembra noteikumu Nr.583 “Kritēriji un kārtība, kādā valsts piedalās vispārējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksas finansēšanā vidējās izglītības pakāpē”  3.2.punktā noteikto 12. klases izglītojamo kārtoto obligāto centralizēto eksāmenu rezultātu indeksa aprēķinu. LIZDA uzskata, ka ir jāatsakās no nekorektā 12.klašu centralizēto eksāmenu indeksa, kas ietekmē pedagogu atalgojumu.

 

Ministru kabineta 2019.gada 3.septembra noteikumu par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības programmu paraugiem 21.punkts nosaka, ka valsts noteiktie pārbaudes darbi vidējās izglītības posmā ir jākārto gan optimālajā, gan padziļinātajā mācību satura apguves līmenī, līdz ar to veidojas situācija, kad izglītojamie centralizēto eksāmenu optimālajā līmenī izglītojamie kārto beidzot 11.klasi, padziļinātajā līmenī – beidzot 12.klasi. Tāpat jāņem vērā, ka ne visi 12.klases izglītojamie, kuru dati ievadīti Valsts izglītības informācijas sistēmā uz iepriekšējā gada 1. septembri, mācību gada noslēgumā kārtos noteiktos obligātos centralizētos eksāmenus, jo izglītības iestāde:

– nevar ietekmēt izglītojamo skaita izmaiņas mācību gada laikā;

– nepieņem lēmumus par izglītojamo atbrīvošanu no valsts pārbaudes darbiem un eksāmeniem vai to daļas;

– nevar ietekmēt izglītojamo, viņu ģimeņu pieņemtos lēmumus pārtraukt mācības vai mainīt izglītības iestādi mācību gada laikā;

– nevar ietekmēt 12.klases izglītojamos, ja tie izvēlēsies kārtot centralizētos eksāmenus mācību priekšmetos, kuri nav iekļauti Pielikuma 2.punkta formulā.

 

Ņemot vērā augstākminēto, obligāto centralizēto eksāmenu rezultātu indeksa aprēķina formula nedos objektīvus, atbilstošus reālajai situācijai datus, tāpēc LIZDA rosina atteikties no 12. klases izglītojamo kārtoto obligāto centralizēto eksāmenu rezultātu indeksa kā kvalitātes kritērija pielietošanas, atbilstoši kuram valsts piedalās pašvaldību, valsts augstskolu un privāto vispārējās izglītības iestāžu vispārējās vidējās izglītības programmu īstenošanā iesaistīto pedagogu darba samaksas finansēšanā. Izglītības kvalitātes noteikšanai izglītības iestādēs ir izmantojami gan Noteikumu 3.1.punktā minētie kritēriji, gan Izglītības kvalitātes novērtēšanas monitoringa sistēmas ietvaros izstrādātie monitoringa rīki un iegūtie dati, atbilstoši kompetencēs balstītā mācību satura ieviešanas principiem.