Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

Arodbiedrība kategoriski iebilst IZM plānam likvidēt LIZDA novērotāja statusu studiju programmu akreditācijā

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) kategoriski iebilst pret Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) ieceri izslēgt LIZDA deleģētos novērotājus no ekspertu darba grupas augstskolu un koledžu studiju virzienu atvēršanas un akreditācijas vizītēs, studiju programmu licencēšanas vizītēs un augstskolu un koledžu akreditācijas vizītēs.

IZM ir sagatavojusi grozījumus attiecīgajos Ministru kabineta noteikumos, kas paredz izslēgt LIZDA un LSA pārstāvjus no  augstskolu un koledžu studiju programmu akreditācijas. LIZDA uzskata šādu rīcību par nepieņemamu, jo darba ņēmēju pārstāvošas organizācijas novērotāju dalība licencēšanas un akreditācijas procesos ir būtiska, tas dod iespēju veikt neatkarīgus novērojumus par procedūras norisi, apzināt augstākās izglītības iestāžu mācībspēku darba tiesiskos, nodarbinātības un citus aspektus no darba ņēmēja pozīcijām.

 

Inga Vanaga, LIZDA priekšsēdētāja:

“IZM kārtējo reizi demonstrē savu izpratni par sadarbību. Izslēdz pat no novērotājiem! Kas īsteno studiju programmas, kas nodrošina augstskolas darbību, no kā darba ir atkarīga augstskolas darbības kvalitāte? Atbilde – tas ir kopīgs augstskolas komandas darbs – vadības, pedagogu, studentu, tehnisko darbinieku. Akreditācijas un licencēšanas procesos ir jābūt iespējai darba ņēmēju organizācijai sekot, ka darba ņēmējiem ir pieejami resursi pilnvērtīgai darba veikšanai. Mums ir svarīgi uzzināt studentu, vadības, darbinieku viedokli, lai varētu palīdzēt risināt aktuālās problēmas. Mums ir svarīgi sekot, lai akreditācijas un licencēšanas procesi būtu korekti. Neviens nekad nav sūdzējies par LIZDA novērotājiem, drīzāk pat ir izteiktas pateicības, bet IZM tas nav pa prātam.”

 

Atbilstoši patreiz spēkā esošajiem MK noteikumiem, LIZDA novērotāji kopš 2019. gada 1. janvāra savu iespēju robežās ir piedalījušies augstskolu un koledžu studiju programmu licencēšanas un akreditācijas vizītēs, tātad  līdzās darba devēju klātbūtnei, pārstāvot darba ņēmēju tiesības un intereses. LIZDA novērotāju klātbūtne licencēšanas un akreditācijas vizītēs ir ļāvusi vērot un izteikt viedokli par augstskolu un koledžu personāla slodzes, atalgojuma, un profesionālās pilnveides jautājumiem, kā arī paplašināt LIZDA biedru – augstākās izglītības pedagogu profesionālo pieredzi. LIZDA novērotāji darbojās saskaņā ar Akadēmiskās informācijas centra izstrādāto kārtību, un izdevumus sedza no saviem līdzekļiem. Sākot ar 2020. gadu, kad ievērojami  palielinājās licencēšanas un akreditācijas vizīšu skaits, LIZDA vairākkārtīgi aicināja IZM piedāvāt risinājumus turpmākai LIZDA dalībai šajā procesā. No IZM izskanēja priekšlikums, ka arodbiedrība varētu turpināt darbu novērotāja statusā izlases kārtībā. Tomēr izstrādātajos  noteikumu grozījumos šis priekšlikums nav ņemts vērā.

Atzinuma vēstule šeit!