Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

LIZDA lūdz Izglītības un zinātnes ministriju sniegt aktuālo informāciju par streika sarunu rezultātā panākto kompromisu īstenošanas gaitu normatīvo aktu grozījumu projektos

2022.gada 17.oktobrī Ministru kabinets ar protokolu Nr.471 pieņēma zināšanai informatīvo ziņojumu “Par pedagogu darba slodzes līdzsvarošanu un likmes paaugstināšanu”. MK protokola 1.§ Izglītības un zinātnes ministrijai uzdots līdz 2022.gada 1.decembrim izstrādāt grozījumus normatīvajos aktos, kas saistīti ar skolotāju slodzes izmaiņām un iesniegt tos izskatīšanai Ministru kabinetā (6.punkts), kā arī iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā atjaunotu fiskālās ietekmes aprēķinu, ievērojot 2022./2023. mācību gada izglītojamo skaita izmaiņas (7.punkts).

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) atgādina, ka, lai nodrošinātu informatīvajā ziņojumā atrunātos risinājumus pedagogu darba slodzes sabalansēšanai, darba samaksas pieaugumam, kā arī mērķdotācijas palielinājumam, ir nepieciešams veikt grozījumus gan Ministru kabineta 01.09.2016. noteikumos Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”, gan Ministru kabineta 21.06.2022. noteikumos Nr.376 “Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs”.

LIZDA vērš uzmanību, ka MK protokols ir LIZDA 2022.gada 12.septembrī pieteiktā streika sarunu rezultātā noslēgtā vienošanās par kolektīvā interešu strīda atrisināšanu, kura neizpildes gadījumā arodbiedrībai ir tiesības atsākt streiku.

Saskaņā ar Arodbiedrību likuma 12.panta otro daļu arodbiedrībām ir tiesības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā piedalīties normatīvo aktu projektu un politikas plānošanas dokumentu projektu izstrādē un sniegt atzinumus par šiem projektiem, ja tie skar vai var skart strādājošo darba, ekonomiskās, sociālās un profesionālās tiesības un intereses.

Pamatojoties uz augstāk minēto, LIZDA lūdz Izglītības un zinātnes ministriju sniegt aktuālo informāciju par MK protokola 1.§ 6. un 7.punktu izpildes un normatīvo aktu grozījumu projektu izstrādes gaitu.

Papildus vēršam uzmanību, ka līdz ar 2022.gada 20.oktobrī pieņemto grozījumu Izglītības likumā spēkā stāšanos 2022.gada 14.novembrī spēku zaudējuši šādi noteikumi:

1) MK 23.03.2010. noteikumi Nr.277 “Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe un pirmās palīdzības pieejamība izglītības iestādēs”3;

2) MK 24.11.2009. noteikumi Nr.1338 “Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos”4.

Ņemot vērā, ka Izglītības likuma 14.panta 21.punkts uzliek Ministru kabinetam pienākumu noteikt kārtību, kādā nodrošināma izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe, pirmā palīdzība, kā arī izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos, un LIZDA jau ir saņēmusi jautājumus no izglītības iestādēm, kā turpmāk organizēt šos ikdienas darbību regulējošos procesus, kas būtiski ietekmē izglītojamo drošību un veselību, lūdzam sniegt informāciju, kad tiks izstrādāti šie noteikumi un kādi normatīvie akti ir piemērojami šo procesu organizēšanai līdz jaunu noteikumu pieņemšanai.