Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

Panāktas papildus vienreizējās piemaksas speciālās izglītības klašu pedagogiem

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) iepazinās ar Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) sagatavoto informatīvo ziņojumu “Par piemaksas piešķiršanu pedagogiem, kuri īsteno speciālās pamatizglītības programmas speciālās izglītības klasēs Covid-19 pandēmijas laikā” (turpmāk – informatīvais ziņojums), kā arī no informatīvajā ziņojumā piedāvātā risinājuma izrietošo Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par finansējumu atbalsta sniegšanai pedagogiem, kuri īsteno speciālās pamatizglītības programmas speciālās izglītības klasēs Covid-19 pandēmijas laikā”, tā divus pielikumus, rīkojuma projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojumu (anotāciju), kā arī anotācijas pielikumu un konceptuāli neiebilst pret apstiprināšanu Ministru kabinetā.

LIZDA lūdz veikt precizējumu un korekti norādīt, ka pedagogiem, kuri strādāja klātienē Covid-19 pandēmijas laikā vispārizglītojošo skolu speciālās izglītības klasēs, kurās īsteno attiecīgās speciālās pamatizglītības programmas ar kodu 58 vai 59, vienreizējā piemaksa (bruto) ir 242,74 euro (nevis 300 euro, kā norādīts ziņojumā, anotācijā un rīkojuma projektā), par papildu slodzi un palielinātu darba apjomu obligātā mācību satura apguvei Covid-19 pandēmijas laikā. LIZDA norāda, ka finansējums (izdevumi) piemaksas nodrošināšanai sastāda 300 euro, tai skaitā darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 57,26 euro. LIZDA uzskata, ka pedagogi, kuri strādāja klātienē Covid-19 pandēmijas laikā vispārizglītojošo skolu speciālās izglītības klasēs, kurās īsteno attiecīgās speciālās pamatizglītības programmas ar kodu 58 vai 59 tiks maldināti norādot, ka vienreizējās piemaksas apmērs ir 300 euro.

Izsakām pateicību par to, ka LIZDA priekšlikums par piemaksas piešķiršanu pedagogiem, kuri strādāja klātienē Covid-19 pandēmijas laikā vispārizglītojošo skolu speciālās izglītības klasēs, kurās īsteno attiecīgās speciālās pamatizglītības programmas ar kodu 58 vai 59, par darbu Covid-19 pandēmijas laikā, tiek atbalstīts no IZM un valdības puses.

Informatīvajā ziņojumā noteikts, ka “Attiecīgā piemaksa būs izmaksājama tiem pedagogiem, par kuriem tika apkopoti dati šī informatīvā ziņojuma izstrādes gaitā.”, kā arī ka IZM “…apkopoja datus no pašvaldībām par minēto speciālās izglītības klašu pedagogu skaitu un šo pedagogu tarificēto slodžu skaitu uz 2021.gada 1.janvāri.” un “ Piemaksa attiecināma uz laika periodu no 2021. gada 1. janvāra līdz šī mācību gada beigām.” Izvērtējot iepriekšminēto informatīvā ziņojuma redakciju, LIZDA vērš uzmanību pastāvošajam riskam, ja darba tiesiskās attiecības pedagogi ir uzsākuši pēc 2021.gada 1.janvāra līdz informatīvā ziņojuma apstiprināšanai un darbu veic klātienē Covid-19 pandēmijas laikā vispārizglītojošo skolu speciālās izglītības klasēs, kurās īsteno attiecīgās speciālās pamatizglītības programmas ar kodu 58 vai 59, piemaksas var nesaņemt. LIZDA lūdz precizēt informatīvo ziņojumu un rīkojuma projektu, nosakot piešķirt papildu finansējumu piemaksu nodrošināšanai pilnā MK rīkojumā noteiktajā apmērā pedagogiem, kuri bija darba tiesiskajās attiecībās un veica darbu klātienē pēc likmju skaita uz mācību gada beigām.