Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

LIZDA lūdz novērst nevienlīdzību un piešķirt piemaksas pedagogiem un auklēm vispārējās izglītības iestādēs, kuras īsteno speciālās izglītības programmas

Arodbiedrībā ir vērsušies vairāki pedagogi no vispārējās izglītības iestādēm, kurās īsteno speciālās izglītības programmu, ar neizpratni un vilšanos, jo arī viņi Covid-19 pandēmijas laikā darbu ir veikuši klātienē paaugstināta riska apstākļos, taču, atšķirībā no kolēģiem, nav saņēmuši piemaksu par darbu pandēmijas apstākļos.

Jāatgādina, ka 2021. gada 30. martā LIZDA vēstulē Izglītības un zinātnes ministrijai lūdza sniegt pamatojumu tam, kāpēc vispārizglītojošo skolu pedagogiem, kuri Covid-19 pandēmijas laikā klātienē nodrošina mācību procesu izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem, netika piešķirta vienreizēja piemaksa, kā arī rosināja rast iespēju veikt šo piemaksu. No Izglītības un zinātnes ministrijas saņemta atbilde, ka netiek plānots paplašināt pedagogu loku, kas saņem minēto piemaksu un ka piemaksa tika noteikta pēc izglītības iestādes tipa nevis pēc izglītības programmas veida, ko pedagogi īsteno, papildus vēršot uzmanību, ka speciālās izglītības iestādēs un pirmsskolas izglītības iestādēs visi pedagogi strādāja klātienē, bet pašvaldību vispārizglītojošo skolu pedagogi pamatā strādā attālināti un tikai speciālo klašu skolotāji klātienē.

LIZDA šobrīd vēršas pie Ministru kabineta un lūdz tomēr novērst nevienlīdzību un piešķirt piemaksas pedagogiem un auklēm vispārējās izglītības iestādēs, kuras īsteno speciālās izglītības programmas.

Jāatgādina, ka Ministru kabinets 2021.gada 28. janvārī izdeva rīkojumu Nr.56 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem””, ar kuru tika piešķirts finansējums:

1) pirmskolas izglītības iestāžu un speciālās izglītības iestāžu pedagogiem (tai skaitā pedagogu palīgiem) piemaksu par darbu Covid-19 pandēmijas laikā 300 euro apmērā (ieskaitot darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas) par vienu likmi izmaksai;

2) personām, kuras sniedz aukles pakalpojumus pirmsskolas izglītības iestādēs un speciālās izglītības iestādēs (auklēm, skolotāja palīgiem), piemaksas par darbu Covid-19 pandēmijas laikā 300 euro apmērā (ieskaitot darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas) par slodzi izmaksai.

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība vērš uzmanību, ka MK rīkojumā un MK rīkojuma projekta anotācijā neskaidri noteiktie kritēriji piemaksu piešķiršanai un izmaksai ir radījuši nevienlīdzīgu MK rīkojuma piemērošanu gan valsts, gan pašvaldību līmenī.

Pirmkārt, MK rīkojumā noteikts, ka finansējums piešķirts pirmsskolas izglītības iestāžu un speciālās izglītības iestāžu pedagogiem un personām, kuras sniedz aukles pakalpojumus, bet nekas nav norādīts par pedagogiem un auklēm vispārējās izglītības iestādēs, kuras īsteno pirmsskolas izglītības programmas, un vispārējās izglītības iestādēs, kuras īsteno speciālās izglītības programmas. Rezultātā finansējums ir piešķirts un piemaksas ir izmaksātas pedagogiem un auklēm vispārējās izglītības iestādēs, kuras īsteno pirmsskolas izglītības programmas, bet finansējums nav piešķirts un attiecīgi nav izmaksātas piemaksas pedagogiem un auklēm vispārējās izglītības iestādēs, kuras īsteno speciālās izglītības programmas.

Pedagogi un aukles vispārējās izglītības iestādēs, kuras īsteno speciālās izglītības programmas, ir nostādīti nevienlīdzīgā stāvoklī, lai gan arī viņi veic tādu pašu darbu kā pedagogi un aukles speciālās izglītības iestādēs un Covid-19 pandēmijas apstākļos nav pārtraukuši klātienes darbu un mācības, kas bija būtiskākais kritērijs, lai piešķirtu MK rīkojumā noteikto piemaksu.

Tādejādi attiecībā uz pedagogiem un auklēm vispārējās izglītības iestādēs, kuras īsteno speciālās izglītības programmas, netiek ievērots Latvijas Republikas Satversmes 91.pantā nostiprinātais tiesiskās vienlīdzības princips, kas nozīmē, ka vienādos faktiskajos un tiesiskajos apstākļos izturēšanās ir jābūt vienādai (Visi cilvēki ir vienlīdzīgi likuma un tiesa priekšā. Cilvēka tiesības tiek īstenotas bez jebkādas diskriminācijas.), kā arī Darba likuma 7.panta pirmā daļa, kas nosaka, ka ikvienam ir vienlīdzīgas tiesības uz darbu, taisnīgiem, drošiem un veselībai nekaitīgiem darba apstākļiem, kā arī uz taisnīgu darba samaksu.

Otrkārt, MK rīkojumā nav noteikts laika ietvars, par kuru ir piešķirama piemaksa.

Ņemot vērā, ka ne MK rīkojumā, ne MK rīkojuma projekta anotācijā nav noteikts periods, par kuru piešķirama piemaksa, var secināt, ka piemaksa piešķirama jebkuram pirmsskolas izglītības iestādes un speciālās izglītības iestādes pedagogam un auklei, ja viņi uz MK rīkojuma izdošanas brīdi ir darba attiecībās ar attiecīgo iestādi un veic darbu klātienē.

MK rīkojuma projekta anotācijā vienīgā netiešā norāde uz laika ietvaru ir teikumā: “Pirmsskolas izglītības iestādes un speciālās izglītības iestādes no 2020.gada 9.novembra, kad valstī izsludināja ārkārtas stāvokli Covid-19 pandēmiju, turpina darbu klātienē atšķirībā no citām izglītības iestādēm, kas nodrošina mācību procesu attālināti.”

MK rīkojuma projekta saskaņošanas procesā LIZDA lūdza precizēt šo anotācijas rindkopu, neakcentējot periodu (“no 2020.gada novembra”), jo pakalpojums klātienē tika nodrošināts arī pavasarī. LIZDA priekšlikums netika ņemts vērā, norādot, ka piemaksa ir paredzēta kā vienreizējs atbalsts periodam no šī gada janvāra līdz maijam3, kas šajā situācijā ir vienīgā norāde uz periodu, par kuru piešķirama piemaksa, bet šī norāde nav iekļauta ne MK rīkojumā, ne MK rīkojuma projekta anotācijā. Katrai pašvaldībai, pamatojoties uz MK rīkojumu tika piešķirta noteikta summa, kas tika rēķināta, ņemot vērā pirmsskolas izglītības iestādēs un speciālās izglītības iestādēs esošo pedagogu likmju un aukļu slodžu skaitu uz noteiktu datumu, kas atsevišķos gadījumos nebija atbilstošs pedagogu likmju un aukļu slodžu skaitam ne MK rīkojuma izdošanas brīdī, ne uz 2021.gada 1.janvāri, kas arī būtu loģisks atskaites punkts, ja pieņem, ka piemaksa paredzēta kā vienreizējs atbalsts periodam no 2021.gada janvāra līdz maijam. Rezultātā katra pašvaldība, lai finansējuma nepietiekamības gadījumā pēc savas izpratnes godīgi sadalītu piešķirto finansējumu, izvēlējās atšķirīgas pieejas un atšķirīgus kritērijus piemaksu piešķiršanai.

LIZDA rīcībā ir informācija par šādām situācijām:

1) pašvaldība par vienu slodzi/likmi piešķīra mazāk nekā 300 euro (ieskaitot darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas), jo piešķirtais finansējums nebija pietiekams, lai piešķirtu piemaksu 300 euro apmērā par pilnu slodzi/likmi visiem pirmsskolas izglītības iestāžu un speciālās izglītības iestāžu pedagogiem un auklēm;

2) pašvaldība noteica, ka piemaksa pienākas tikai tiem pirmsskolas izglītības iestāžu un speciālās izglītības iestāžu pedagogiem un auklēm, kas darba tiesiskās attiecības ir uzsākuši līdz 2020.gada 31.decembrim, kā rezultātā pedagogi un aukles, kas uzsākuši darbu janvārī un veic darbu klātienē, piemaksas nesaņem.

MK rīkojumā nav ievēroti tiesību aktu izstrādes vispārīgie principi, jo šis tiesību akts ir pārprotams un dažādi interpretējams, kā rezultātā pašvaldību līmenī MK rīkojuma izpildes procesā arī netiek ievērots Latvijas Republikas Satversmes 91.pantā nostiprinātais tiesiskās vienlīdzības princips un Darba likuma 7.panta pirmā daļa.

Pamatojoties uz iepriekš aprakstīto, LIZDA aicina Ministru kabinetu novērst nevienlīdzību un izvērtēt iespēju:

1) piešķirt finansējumu piemaksu 300 euro (ieskaitot darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas) apmērā par vienu slodzi/likmi izmaksai pedagogiem un auklēm vispārējās izglītības iestādēs, kuras īsteno speciālās izglītības programmas;

2) piešķirt papildu finansējumu piemaksu nodrošināšanai pilnā MK rīkojumā noteiktajā apmērā (300 euro) pedagogiem un auklēm, kuri bija darba tiesiskajās attiecībās un veica darbu klātienē pēc slodžu un likmju skaita uz 2021.gada 28.janvāri (MK rīkojuma izdošanas brīdi), pirmsskolas izglītības iestādēs (tai skaitā, vispārējās izglītības iestādēs, kuras īsteno pirmsskolas izglītības programmas) un speciālās izglītības iestādēs (tai skaitā, vispārējās izglītības iestādēs, kuras īsteno speciālās izglītības programmas).