Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

Lūdz konkrētus lēmumus par finansējumu PII pedagogu darba samaksas nevienlīdzības novēršanai, finansējumu zinātnei un pedagogu algu kāpumam

Vēršoties pie valsts augstākajām amatpersonām, nozares ministrijas un sadarbības partneriem, Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) lūdz sniegt atbildes par Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes jautājumiem:

1. Vai likumprojektā “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2022., 2023. un 2024. gadam” ir paredzēts algu paaugstinājums pedagogiem, atbilstoši 2021.gada 22.jūnija Ministru kabineta rīkojumā Nr. 436 “Par Izglītības attīstības pamatnostādnēm 2021.-2027. gadam” noteiktajam”?

2. Cik lielu finansējumu katra nozares ministrija piešķīrusi Zinātniskās darbības likuma normas izpildei par Valsts pētījumu programmu finansēšanu?

3. Vai un kādā apmērā tiks novērsta pirmsskolas izglītības pedagogu nevienlīdzība, ja likumprojektā “Par valsts budžetu 2022. gadam” šim nolūkam nav paredzēts finansējums, kā arī Izglītības un zinātnes ministrija 2021.gada 5.oktobra Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas, Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju apakškomisijas kopsēdē prezentēja, ka pirmsskolas izglītības pedagogu minimālā mēneša darba alga tiek plānota 924.00 EUR apmērā, kas nosaka nevienlīdzību 1,61 eiro stundas tarifa likmē, salīdzinot ar citiem pedagogiem?

4. Atsaucoties uz to, ka Informatīvajā ziņojumā “Par priekšlikumiem pedagogu darba samaksas finansēšanas modeļa pilnveidei” paredzēts, ka no 2022. gada 1.septembra stāsies spēkā pedagogu darba samaksas jaunais finansēšanas modelis, tad vai un cik ir paredzēts piešķirt finansējumu jaunās darba slodzes noteikšanas principu maiņai?

5. Vai likumprojektos “Par valsts budžetu 2022. gadam” un “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2022., 2023. un 2024. gadam” ir paredzēts papildus finansējums elektroenerģijas un apkures izmaksu pieauguma segšanai, ja augstākajai izglītībai un zinātnei netiek plānots bāzes finansējuma palielinājums?

6. Vai likumprojektos “Par valsts budžetu 2022. gadam” un “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2022., 2023. un 2024. gadam” ir paredzēts papildus finansējums jaunā doktorantūras finansēšanas modeļa ieviešanai augstākajā izglītībā un zinātnē?

LIZDA lūdz Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sēdē lemt, ka:

1. Tiek piešķirts finansējums pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu darba samaksas nevienlīdzības novēršanai;

2. 2023.gadā tiek paredzēts finansējums pedagogu darba samaksas paaugstināšanai saskaņā ar 2021.gada 22.jūnija Ministru kabineta rīkojumu Nr. 436 “Par Izglītības attīstības pamatnostādnēm 2021.-2027. gadam”;

3. Ievērot Ministru kabinetam Izglītības likumu, kurā noteikts: ”53.pants Pedagoga darba samaksa (3) Pedagoga mēnešalga par vienu slodzi nav zemāka par Ministru kabineta apstiprināto pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafikā noteikto mēnešalgu attiecīgajā laikposmā.” Izstrādāt līdz 2022.gada beigām un Ministru kabinetā pieņemt pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafiku periodam 2023.-2027.gads, paredzot tam atbilstošu finansējumu;

4. Nozaru ministrijām ievērot Zinātniskās darbības likumu, kurā noteikts “5.pants. Valsts pētījumu programmas (2) Valsts pētījumu programmu mērķus un uzdevumus nosaka attiecīgās nozaru ministrijas, konsultējoties ar Latvijas Zinātņu akadēmiju un Latvijas Zinātnes padomi. Izglītības un zinātnes ministrija vai citas nozaru ministrijas valsts pētījumu programmu projektu konkursa kārtībā var piešķirt valsts pētījumu programmu projektiem finansējumu no zinātnes finansēšanai piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem. Valsts pētījumu programmu projektu konkursu organizē un īsteno Latvijas Zinātnes padome.”;

5. Tiek piešķirts atbilstošs bāzes finansējums augstākajai izglītībai un zinātnei, lai varētu nodrošināt papildus izmaksu segšanu, kuras veido elektroenerģijas, apkures pieaugošās izmaksas un jaunā doktorantūras modeļa ieviešana.