Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

LIZDA noslēdz sadarbības līgumu ar Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) nosūtījusi vēstuli sešām Latvijas augstskolām, kuras īsteno pedagoģijas studiju programmas.  Latvijas Universitātei, Daugavpils Universitātei, Liepājas Universitātei,  Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijai, Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijai, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijai adresētajā vēstulē arodbiedrība aicina valsts augstskolas aktivizēt un stiprināt savstarpējo sadarbību ar LIZDA. Arodbiedrības aicinājumam uz ciešāku sadarbību jau atsaukusies Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija (RTA).

 

Vēstulē augstākās izglītības iestādēm LIZDA uzsver nepieciešamību kopīgiem spēkiem  risināt nozarei aktuālos jautājumus. Arodbiedrības eksperti ir gatavi lasīt vieslekcijas pedagoģijas programmu studentiem darba tiesību, pedagogu tiesību, darba samaksas, aktīvas pilsoniskās sabiedrības veidošanas, sociālā dialoga un citu izglītības nozares tematu jomā, atbilstoši katras pedagoģijas studiju programmas vajadzībām.

LIZDA iesaistītos arī kopēju pētījumu veikšanā ar pedagoģijas programmu docētajiem un studējošajiem par pedagoģijas zinātnei aktuāliem jautājumiem. Arodbiedrībai šajā jomā ir liela pieredze, jo līdz šim LIZDA izstrādājusi vairākus pētījumus, kas saistīti ar izglītībā nodarbināto darba prestižu, tiesībām, profesionālo pilnveidi, darba slodzēm un līgumu stabilitāti, darba samaksu. 

Sadarbības līgumā iekļauti šādi LIZDA un augstskolu kopīgi risināmie jautājumi:

  • informācija par augstākās izglītības un zinātnes aktualitātēm fakultātes sēdēs;
  • jautājumi par skolotāja profesijas standartu, ko īsteno augstskolas;
  • Ministru kabineta prasības pedagogu izglītošanā, lai augstskolas var piedāvāt profesionālo pilnveidi, studiju programmu pilnveidi;
  • grozījumi normatīvajos aktos, kas skar pedagoģijas programmu īstenošanu;
  • profesionālā pilnveide izmantojot augstskolu resursus – tālākizglītības maksas kursi LIZDA biedriem ar atlaidi;
  • pētījumu veikšana;
  • studējošo dalība LIZDA organizētajā ikgadējā konkursā „Atspēriens”;
  • studējošo izglītošana (LIZDA vieslekcijas);
  • studējošo prakses skolās, izmantojot LIZDA dalīborganizāciju kontaktus.

LIZDA aicinājumam uz ciešāku sadarbību jau atsaukusies Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija (RTA). Starp arodbiedrību un RTA noslēgts sadarbības līgums.  “LIZDA augstu novērtē šāda sadarbības līguma noslēgšanu, jo tas apliecina, ka abām pusēm ir vienota izpratne par aktuālajiem jautājumiem un abas puses ir gatavas aktīvi sadarboties. Būtiski savstarpējā sadarbībā apzināt un risināt šodien strādājošajiem un nākamajiem pedagogiem aktuālos jautājumus.”

LIZDA_vēstule augstskolām PDF