Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

LIZDA nosūtīs ministrei I. Šuplinskai papildinātu sarakstu ar prasībām, lēmumu par demisijas iespējamu pieprasīšanu arodbiedrība pieņems novembra beigās

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) 12. novembra LIZDA Padomes ārkārtas sēdē vēl nepieņēma lēmumu par demisijas pieprasījumu izglītības un zinātnes ministrei Ilgai Šuplinskai.  Arodbiedrība sagatavojusi papildus prasības ministrei.

LIZDA Padomes ārkārtas sēdē dalībnieki uzklausīja ministres I. Šuplinskas un ministrijas vadošo amatpersonu sagatavotās atbildes uz iepriekš jau iesniegtajām LIZDA prasībām. Pēc ministres un ministrijas pārstāvju uzstāšanas arodbiedrības biedri nolēma ministrijai nosūtīt papildus prasības, oficiāla atbilde tiek gaidīta līdz 23. novembrim. Atbildes tiks izvērtētas LIZDA Padomes sēdē 25. novembrī, kad arī tiks pieņemts lēmums par iespējamu demisijas pieprasīšanu ministrei I. Šuplinskai. Netiek izslēgts, ka arodbiedrības biedriem būs arī citi priekšlikumi par turpmāko rīcību.

 

 

Inga Vanaga, LIZDA priekšsēdētāja:

“Reformas netiks īstenotas uz pedagogu un zinātnieku privātās naudas, veselības un laika rēķina. Prasības ir saistītas ar ministrijā jau uzsāktajām un jaunajām reformām. Tās ir prasības, par kurām izklāstījām LIZDA pozīciju un riskus. Tie ir jautājumi, par kuriem neesam sadzirdējuši viens otru nu jau gandrīz divu gadu garumā, kopš ministres pilnvarām. Mēs gaidīsim oficiālu atbildi līdz 23. novembrim un no šīm atbildēm būs arī atkarīgs LIZDA Padomes lēmums 25. novembrī. Pēc tikšanās ar ministri Padomes pārstāvji pauda viedokli, ka ir vīlušies ministres izpratnē par reālo situāciju, ka joprojām runājam divās valodās un virzība uz dialogu nebūs viegla. Ja nozares ministre atļaujas pateikt, ka atbildēs uz tiem jautājumiem, kurus uzskatīs var vajadzīgiem, tad varam izdarīt kārtējo reizi secinājumus par sociālā dialoga kultūras izpratni.”

LIZDA papildinātais prasību saraksts:

 1. Dialoga uzlabošana ar LIZDA, nozares organizācijām. Rīkot starpinstitūciju saskaņošanas sanāksmes un iesaistīt sociālos, sadarbības partnerus reformu izstrādē, nodrošinot reformu īstenošanai atbilstošus resursus.
 2. Grozījumu atcelšana MK noteikumos Nr. 583 «Kritēriji un kārtība, kādā valsts piedalās vispārējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksas finansēšanā vidējās izglītības pakāpē». Neveikt grozījumus par kvalitatīvo un kvantitatīvo kritēriju maiņu, pārskatīt OCE indeksa aprēķina formulu.
 3. Ja netiek izpildīts punkts nr.2, tad pārskatīt pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafiku un veikt attiecīgus grozījumus MK noteikumos Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”, kas stātos spēkā no 01.09.2021.
 4. Grozījumu veikšana MK noteikumos Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”, kas paredzētu pirmsskolas izglītības iestāžu un augstskolu asistentu zemākās darba algas likmes paaugstināšanu no 01.09.2020.
 5. Nodrošināt finansējumu MK noteikumu Nr. 1316 “Kārtība, kādā aprēķina un piešķir bāzes finansējumu zinātniskajām institūcijām” 4.punkta izpildei, kas nosaka: “vienas zinātniskā personāla vienības (pilna darba laika ekvivalenta izteiksmē) bāzes atalgojums mēnesī, kas atbilst 50 procentiem no profesora zemākās mēneša darba algas likmes saskaņā ar normatīviem par pedagogu darba samaksu;”.
 6. Iesniegt Saeimā alternatīvo, apvienoto likumprojektu par augstāko izglītību un zinātni vai veikt grozījumus likumprojektā “Grozījumi Augstskolu likums”:
 • atsaukt grozījumus, kas nosaka minimālo studējošo skaitu;
 • noteikt, ka koledžas ir augstākās izglītības iestādes;
 • pārskatīt augstskolu padomes funkcijas.
 1. Likumprojektā grozījumi Izglītības likumā:
 •  atsaukt grozījumus, kas paredz līgumu slēgšanu starp izglītības iestādēm, privātskolu uzturēšanas izdevumu finansēšanu no pašvaldību budžeta, papildus jaunus izdevumus no valsts un pašvaldību budžeta digitalizācijai;
 • attālinātas mācības noteikt kā pagaidu risinājumu Covid-19 ietvaros un turpināt darbu pie normatīvo aktu grozījumiem par attālinātajām mācībām;
 • atsaukt grozījumus par obligātu privātskolu uzturēšanas izdevumu segšanu;
 • atbalstīt/iesniegt grozījumus par pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu daļējas darba samaksas nodrošināšanu no valsts budžeta;
 • atbalstīt/iesniegt grozījumus par sociālās atbalsta programmas turpināšanu, saņēmēju loka paplašināšanu no 01.01.2021.
 1. Nodrošināt kvalitatīvus un visos mācību priekšmetos mācību līdzekļus 2020./2021.m.g. līdz decembra vidum. Nodrošināt piemaksas no valsts budžeta par papildus pienākumu veikšanu pedagogiem, kuri realizē jauno saturu 1., 4., 7., 10.kalsei. Ja tas netiek nodrošināts, pārtraukt jaunā, kompetencēs balstītā mācību satura ieviešanu, paziņojot, ka tagad ir pilotprojekts.
 2. Attālināto mācību/darba laikā nodrošināt pedagogiem metodisko atbalstu, profesionālās supervīzijas, valsts apmaksātas psihologu konsultācijas, IKT, programmu iegādes izdevumu kompensēšanu, siekalu testu veikšanu Covid-19 izplatībai palielinoties attiecīgajā pašvaldībā. Vai un kad būs kompensācijas, kas tika izskatītas Saeimas Budžeta, finanšu un nodokļu komisijā?
 3. Nodrošināt piemaksas pedagogiem un tehniskajiem darbiniekiem par darbu paaugstināta riska apstākļos Covid-19 laikā, īpaši pirmsskolas izglītības iestāžu, 1.-6.klases pedagogiem, zinātniekiem un tiem, kuri attālinātās mācības/darbu īsteno no darba vietas. Izstrādāt kārtību, kādā tiek uzskaitīti izdevumi Covid-19 dēļ – kas, kā, par ko fiksē izdevumus, kāda ir apmaksas kārtība, kas sedz izdevumus?
 4. Iesniegt grozījumus Vispārējās izglītības likumā, kas paredzētu visiem pedagogiem saīsinātu pirms svētku darba dienu un novērstu normatīvo aktu atšķirīgu interpretāciju;

Spēkā esošas normas:

 • 35. pants. Mācību stundas ilgums un mācību organizācijas formas pamatizglītības programmās

(1) Mācību stundas ilgums no 1. klases līdz 9. klasei ir 40 minūtes. Mācību stundas ilgums pirms svētku dienām ir 30 minūtes.

 • 57. pants. Mācību stundas ilgums un mācību organizācijas formas speciālās izglītības programmās
 1. Mācību stundas ilgums speciālās izglītības programmās ir 40 minūtes. Mācību stundas ilgums pirms svētku dienām ir 30 minūtes. Mācību stundas ilgums speciālās izglītības programmās izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem no 1. klases līdz 9. klasei ir 30 minūtes. Mācību stundas ilgums pirms svētku dienām ir 20 minūtes.
 1. Augstskolu likuma un Zinātniskās darbības likuma normu izpilde par bāzes finansējuma nodrošināšanu saskaņā ar Valdības rīcības plānu (izpildes termiņš 31.05.2019.).
 2. Iesniegt precizētu informāciju par mērķdotācijas apmēru valsts ģimnāzijām, ņemot vērā piemērotā koeficienta maiņu no 1,1 uz 1,22. Kāds būtu mērķdotācijas apmērs, ja nebūtu piešķirts finansējums pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafika izpildei no 01.09.2020. Sniegt atbildi par kritērijiem, kas tiek ņemti vērā piešķirot finansējumu metodiskā un tālākizglītības centra funkciju nodrošināšanai.
 3. Noteikt attiecīgajā pašvaldības teritorijā privātām izglītības iestādēm un pašvaldību dibinātajām izglītības iestādēm vienādu minimālo skolēnu skaitu.
 4. LIZDA novērotāja statusa saglabāšana (MK noteikumi “Studiju virzienu atvēršanas un akreditācijas noteikumi”, “Augstskolu un koledžu akreditācijas noteikumi” un “Studiju programmu licencēšanas noteikumi”)

LIZDA prezentāciju par prasībām un pamatojumu tām skatīt šeit!

Foto no LIZDA arhīva