Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

LIZDA Padome diskutē par ikdienas darba jautājumiem un pēta ilgtspējīgas attīstības aspektus

Šodien Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) tiekas Padomes sēdē, gan risinot ikdienas darba jautājumus, gan pasakot “paldies” saviem ilggadējiem kolēģiem, gan arī pievēršoties tādiem ilgtspējīgiem jautājumiem kā sociālais dialogs, arodbiedrību galvenās vērtības un to stiprināšana nākotnē. Tāpat LIZDA Padomes biedriem pirms sēdes bija iespēja zinoša stāstītāja pavadībā izstaigāt Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības ēku Bruņinieku ielā 29, kurā patreiz atrodas arī LIZDA birojs, uzzinot interesantus faktus par ēkas vēsturi laikmeta griežos un tās transformācijām līdzi laikam.

 

Padomes sēdi atklāja LIZDA konkursa “Atspēriens” uzvarētāja, Latvijas Universitātes, Sociālo zinātņu fakultātes studente Adrija  Kindzule, izklāstot pamattēzes no sava maģistra darba “SOCIĀLAIS DIALOGS IZGLĪTĪBAS NOZARĒ: LIZDA GADĪJUMA IZPĒTE”.

 

Tāpat LIZDA Padomē ar ziņojumu par arodbiedrību vērtībām viesojās kolēģe Anda Grīnfelde no Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības. Ar gandarījumu jāatzīst, ka arī LIZDA Padomes sēdes laikā aizpildītā aptauja apliecināja, cik nozīmīgas mums visiem ir un paliek tādas pamatvērtības kā solidaritāte, vienotība, sadarbība.

 

Zīmīgi, ka tieši solidaritāte un vienotība ir tās vērtības, kas veido LIZDA reģionālo kodolu, kas vieno arodorganizāciju līderus, daudzi no kuriem savus pienākumus sekmīgi pilda gadu desmitiem. Draudzīgu, sirsnīgu “paldies” LIZDA Padome šoreiz teica Talsu novada AO ilggadējai vadītājai Intai Libreihai, kura savu vadītājas stafeti nodevusi tālāk Sarmītei Popenai.

 

LATVIJAS IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES DARBINIEKU ARODBIEDRĪBA

Padomes

SĒDES DARBA KĀRTĪBA

 

19.10.2022.                                                          Rīgā                                                        Protokols Nr. 28

Nr.

p.k.

Jautājums Ziņotājs
1.        LIZDA konkursa “Atspēriens” uzvarētājas –  Latvijas Universitātes, Sociālo zinātņu fakultātes studentes Adrijas  Kindzules ziņojums par maģistra darbu  “SOCIĀLAIS DIALOGS IZGLĪTĪBAS NOZARĒ: LIZDA GADĪJUMA IZPĒTE” A. Kindzule
2.        Anketas rezultātu apkopojums par  Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības vērtībām A.    Grīnfelde
3.        Par LIZDA Padomes 09.09.2022.  ārkārtas attālinātās  sēdes protokola Nr. 24 apstiprināšanu, par LIZDA Padomes 12.09.2022. ārkārtas attālinātās sēdes  protokola Nr.25 apstiprināšanu, par LIZDA Padomes 13.09.2022. ārkārtas attālinātās sēdes  protokola Nr.  26 apstiprināšanu, par LIZDA Padomes 16.09.2022. ārkārtas attālinātās sēdes  protokola Nr.  27 apstiprināšanu

 

E. Vārtukapteine – Salaka
4.        Par  LIZDA biedru naudas izlietojuma un uzkrājuma tāmes izpildi 2022. gada 3. ceturksnī

 

M. Saliņa
5.        Par 2022. gada LIZDA Padomes arodorganizāciju priekšsēdētāju motivācijas sistēmas kritērijiem I. Avdejeva
6.        Par LIZDA Nacionālā botāniskā dārza arodorganizācijas likvidāciju

 

I. Vanaga
7.        Par LIZDA priekšlikumiem Valdības rīcības plānam I. Vanaga
8.        Par  materiālo palīdzību LIZDA arodorganizāciju  priekšsēdētājiem I. Vanaga
9.        Par grozījumiem LIZDA konkursa “Atspēriens” nolikumā I. Vanaga
10.    Par grozījumiem  LIZDA 15.12.2021. Padomes attālinātās sēdes lēmumā Nr. 16/3 “Par balvām no LIZDA balvu fonda 2022. gadā” I. Vanaga
11.    Seminārs par biedru piesaisti un aktuālajiem jautājumiem tehnisko  darbinieku nodarbinātībā 02.11.2022.

 

I. Vanaga,

I. Avdejeva

12.    Par “Sociālā dialoga balvas” nolikumu I. Vanaga,

I. Avdejeva

13.    Par LIZDA Padomes izbraukuma semināru I. Vanaga,

I. Avdejeva

14.    Par ziedojumu vākšanu novembrī Ukrainas izglītības darbinieku arodbiedrībai

 

I. Vanaga
15.    Par  LIZDA un Saeimas Izglītības kultūras un zinātnes komisijas kopīgas  konference “Atbalsts  jaunajiem  pedagogiem” rīkošanu I. Vanaga
16.    Dažādi: