Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

LIZDA: pašvaldību atšķirīgā izpratne par nepieciešamo skolotāju skaitu uz vienu pirmsskolas izglītības iestādes grupiņu valsts līmenī var būtiski ietekmēt pirmsskolas izglītības kvalitāti

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA), atsaucoties uz informāciju no izglītības iestādēm par pašvaldību plānotajiem pasākumiem, no 2024.gada 1.janvāra samazinot pirmsskolas izglītības pedagogu darba slodzi, lūdz Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) palīdzību problēmas risināšanā.

LIZDA saprot, ka pirmsskolas izglītībā strādājošo pedagogu un pedagogu atbalsta personāla amatus un amata vienību skaitu nosaka izglītības iestādes dibinātājs, saskaņā ar Darba likumu, Ministru kabineta noteikumiem Nr.264, Nr.569, Nr.445 un Nr.376, kā arī ņemot vērā izglītības iestādes (grupu) darba laiku, pirmsskolas izglītības programmas, grupu un izglītojamo skaitu grupās.

LIZDA, ņemot vērā iepriekš minēto, kā arī apkopojot pieejamo informāciju no pašvaldībās izstrādātajām kārtībām par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai sadali, norāda, ka pašvaldībās ir ļoti atšķirīga izpratne par pirmsskolas izglītības programmu īstenošanai nepieciešamo pedagoģisko darbinieku amata vienību (likmju) skaitu, lai nodrošinātu Ministru kabineta noteikumos  noteikto pirmsskolas izglītības programmas obligātā satura apguvi un mācību procesa īstenošanas principu īstenošanu. Līdzīga situācija valstī izveidojās 2009.gadā, kad Administratīvi teritoriālās reformas rezultātā izveidojās 109 novadu un 9 republikas pilsētu pašvaldības un IZM, apzinoties problēmas nopietnību, 2010.gadā izstrādāja un pašvaldībām nosūtīja “Ieteicamās pirmsskolas izglītības pedagogu un pedagogu atbalsta personāla amatu vienības pirmsskolas izglītības programmu īstenošanai izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas” sarakstu.

LIZDA vērš uzmanību, ka arī šobrīd pašvaldību atšķirīgā izpratne par pirmsskolas izglītības skolotāju amata vienību skaitu uz grupu (šobrīd no 1 likmes līdz 2,2 likmēm) valsts līmenī var būtiski ietekmēm pirmsskolas izglītības programmu īstenošanas kvalitāti, Vadlīnijās noteikto mērķu un uzdevumu sasniegšanu, pirmsskolas izglītības programmas saturā iekļauto vērtību, tikumu, caurviju prasmju, zināšanu, izpratnes un pamatprasmju veidošanu, turklāt, pedagogu darba slodzes maiņa mācību gada laikā, ja nav mainījušies ārējie faktori (lēmums par izglītības iestādes reorganizāciju, liels izglītojamo skaita samazinājums, u.c.) ir pretrunā ar ārējiem normatīviem aktiem.

Ņemot vērā augstāk minēto, lai valsts līmenī veidotu pašvaldībām vienotu izpratni par pirmsskolas izglītības programmu īstenošanas kvalitāti un tam nepieciešamo pedagogu un pedagogu atbalsta personāla amatu un amata vienību skaitu, LIZDA lūdz IZM izstrādāt un nosūtīt pašvaldībām “Sarakstu ar ieteicamo pedagogu un atbalsta personāla amatu vienību skaitu pirmsskolas izglītības programmu īstenošanai”, apsverot iespēju to turpmāk iekļaut Vadlīnijās kā 5.pielikumu.