Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

LIZDA rosina valsts budžeta likumprojektos paredzēt finansējumu vairākiem nozarei būtiskiem mērķiem

Ņemot vērā, ka Ministru kabinetā noris darbs pie valsts budžeta normatīvo aktu projektu izstrādes, Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība lūdz rosināt likumprojektos “Par valsts budžetu 2023. gadam” un “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam” paredzēt finansējumu šādiem pasākumiem:

 • pedagogu, tostarp augstskolu mācībspēku, darba samaksas paaugstināšanai no 2023.gada 1.septembra, vienlaikus nodrošinot arī jauna pedagogu darba samaksas grafika izstrādi un saskaņošanu laika periodam no 2023.gada 1.septembra līdz 2025.gada 31.decembrim;
 • augstskolu asistenta amata zemākās darba algas likmes pielīdzināšanai vispārējās izglītības pedagogu zemākai darba algas likmei;
 • pedagogu darba slodzes sabalansēšanai;
 • lai pilnībā novērstu nevienlīdzību darba samaksā starp pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksu un pārējo izglītības pakāpju un izglītības veidu pedagogiem;
 • lai nodrošinātu pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu darba samaksas finansēšanu no valsts budžeta bērnu no 1,5 gadu vecuma nodarbinātajiem pedagogiem;
 • pirmsskolas un citu izglītības iestāžu pedagogiem, kuri veic skolotāja mentora pienākumus, atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” 5.1 punktam, kurš stājās spēkā 2020.gada 1.decembrī;
 • lai pilnā apmērā tiktu nodrošināts finansējums valsts akreditēto profesionālās un profesionālās ievirzes izglītības programmu īstenošanai;
 • ikgadējam finansējuma pieaugumam augstākajai izglītībai un zinātniskajai darbībai, jo jau gadā ES dalībvalstis, ieskaitot Latviju, izveidoja vienotu Eiropas pētniecības telpu, kurā vienojās pētniecībā un attīstībā ieguldīt vismaz 3% no IKP;
 • Valsts pētījumu programmām no attiecīgās nozares ministrijas atbilstoši Zinātniskās darbības likuma panta 2.daļā noteiktajam;
 • lai katrai izglītības iestādei nepieciešamā apjomā nodrošinātu Valsts mērķdotācijas paredzēto finansējumu digitālo mācību līdzekļu platformu, kurās ir iekļauts izglītības procesa īstenošanai nepieciešamais saturs un tā dažādas apguves iespējas, piemēram, soma.lv un uzdevumi.lv abonēšanai, lai izglītojamajiem un pedagogiem būtu pieejami visi nepieciešamie resursi kvalitatīva un mūsdienīga izglītības procesa īstenošanai, jo pašvaldību iespējas ir atšķirīgas šādu platformu abonēšanas nodrošināšanai izglītības iestādēs;
 • lai turpinātu īstenot sociālā atbalsta programmu pedagogiem, kuri zaudē darbu skolu tīkla optimizācijas rezultātā, kā arī paplašināt attiecīgās programmas saņēmēju loku;
 • pieprasīt papildus finansējumu un rosināt grozījumus normatīvajos aktos, lai nodrošinātu izdienas pensijas pirmsskolas, speciālās izglītības un sporta pedagogiem, pamatojoties uz Pārresoru koordinācijas centra izstrādāto izdienas pensiju reformu;
 • veselības apdrošināšanas polišu nodrošināšanai pedagogiem un zinātniekiem no valsts budžeta līdzekļiem;
 • pieprasīt papildus finansējumu un nodrošināt pedagoģijas studiju maksas segšanu no valsts budžeta līdzekļiem pedagogiem, kas vienlaicīgi ir studenta un darba ņēmēja – pedagoga statusā izglītības iestādē;
 • pieprasīt papildus finansējumu un rosināt grozījumus normatīvajos aktos, kas ļautu atsākt studiju kredītu dzēšanu no valsts budžeta līdzekļiem kredīta ņēmējiem, kas pēc studiju pabeigšanas kļūst par darba ņēmējiem – pedagogiem izglītības iestādēs.