Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

LIZDA: Speciālās izglītības iestāžu darbinieki jāiekļauj augstākā prioritāri vakcinējamo personu grupā

Speciālās izglītības iestāžu darbinieki ir pauduši satraukumu par savu nepasargātību, pandēmijas apstākļos turpinot strādāt ar smagi slimām personām bez prioritāras vakcinēšanas, iekams līdzīgā sfērā strādājošie sociālās aprūpes centru darbinieki Covid-19 vakcīnas jau ir sākuši saņemt. Lai labotu nevienlīdzīgo situāciju, Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība rosina pārskatīt valdības noteikumus, iekļaujot speciālās izglītības iestāžu darbiniekus augstākā prioritāri vakcinējamo personu grupā.

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) vērsusies pie nozares ministrijām, rosinot izmaiņas Ministru kabineta noteikumu Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid – 19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 3. pielikumā “Prioritāri vakcinējamo personu grupas”, iekļaujot speciālās izglītības iestāžu darbiniekus augstākā prioritāri vakcinējamo personu grupā.

Šobrīd saskaņā ar MK noteikumiem Nr.360 noteikts, ka:

1) ilgstošas sociālās aprūpes centru darbinieki un klienti (un citi pielīdzināma riska pakalpojuma sniedzēji) tiek iekļauti II prioritāri vakcinējamo personu grupā;

2) pirmsskolas, speciālās izglītības iestāžu un 1.-6.klašu pedagogi un darbinieki, kas, veicot darba pienākumus, nonāk saskarē ar bērniem tiek iekļauti IV prioritāri vakcinējamo personu grupā.

Tai pat laikā LIZDA uzsver: saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto, pakalpojuma, ko sniedz ilgstošas sociālās aprūpes centri un speciālās izglītības iestādes, raksturs ir ļoti līdzīgs – abu veidu iestādes sniedz pakalpojumu personām ar attīstības traucējumiem, tajā skaitā, gan garīgās, gan fiziskās attīstības traucējumiem, kas ir ļoti specifiska pakalpojuma saņēmēju grupa un no darbiniekiem prasa papildu psiholoģisko un emocionālo noturību. Līdz ar to pakalpojums, ko sniedz speciālās izglītības iestādes, būtu vairāk pielīdzināms ilgstošas sociālās aprūpes centru sniegtajam pakalpojumam nekā pirmsskolas izglītības iestādes vai izglītības iestādes, kas nodrošina 1.-6.klašu apmācību, sniegtajam pakalpojumam, un vakcināciju speciālās izglītības iestāžu darbiniekiem būtu nepieciešams paredzēt vienā prioritātes grupā ar ilgstošas sociālās aprūpes iestāžu darbiniekiem.

Tāpat jāatgādina, ka Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 28.panta pirmā daļa nosaka: “Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas nodrošina klientam mājokli, nepieciešamā līmeņa sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju. Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcija var klientam nodrošināt arī ārstniecības personas noteikta ārstēšanas plāna izpildi. Šīs institūcijas pakalpojumus, ja nav medicīnisku kontrindikāciju to saņemšanai, ir tiesības saņemt:

1) bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, ja nav iespējams nodrošināt viņu aprūpi un audzināšanu audžuģimenē vai pie aizbildņa;

2) pensijas vecuma personām un personām ar funkcionāliem traucējumiem, ja nepieciešamais pakalpojuma apjoms pārsniedz aprūpei mājās vai dienas aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā noteikto apjomu;

3) bērniem ar smagiem funkcionāliem traucējumiem, ja nepieciešamais pakalpojuma apjoms pārsniedz aprūpei mājās vai dienas aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā noteikto apjomu;

4) pilngadīgām personām ar smagiem un ļoti smagiem garīga rakstura traucējumiem, kurām nav nepieciešama atrašanās specializētā ārstniecības iestādē un kuru stāvoklis neapdraud apkārtējos, ja nepieciešamā pakalpojuma apjoms pārsniedz aprūpei mājās, dienas aprūpes centrā

vai grupu mājā (dzīvoklī) noteikto sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma apjomu.”

Vispārējās izglītības likuma 51.panta piektā daļa nosaka: “Speciālās izglītības iestāde īsteno speciālās pamatizglītības programmas izglītojamiem ar garīgās veselības traucējumiem, garīgās attīstības traucējumiem, smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai ar vairākiem smagiem attīstības traucējumiem. Speciālās izglītības iestāde papildus ir tiesīga īstenot speciālās pirmsskolas izglītības, speciālās pamatizglītības un vidējās speciālās izglītības programmas izglītojamiem ar redzes vai dzirdes traucējumiem, bet speciālās pirmsskolas izglītības programmas — izglītojamiem ar jauktiem attīstības traucējumiem, garīgās veselības traucējumiem, garīgās attīstības traucējumiem, smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai ar vairākiem smagiem attīstības traucējumiem, kā arī šā likuma 50. panta ceturtajā daļā noteiktās profesionālās pamatizglītības programmas.”