Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

LIZDA turpina iestāties par priekšlikumiem pedagogu darba samaksas finansēšanas modeļa pilnveidošanai

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība 19. maijā rīkos padomes ārkārtas sēdi, lai vērtētu pedagogu darba samaksas un slodzes jaunā modeļa projektu. Padomes ārkārtas sēdē aicināti piedalīties arī Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) pārstāvji, Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas deputāti, Latvijas izglītības vadītāju asociācijas (LIVA) un Latvijas Pašvaldību savienības pārstāvji. Savukārt 12. maijā plkst.12.30 arodbiedrībai ir plānota tikšanās ar Ministru prezidentu Krišjāni Kariņu (JV) un finanšu ministru Jāni Reiru (JV) par pirmsskolas pedagogu atalgojumu.

Tāpat LIZDA ir vērsusies pie Izglītības un zinātnes ministrijas, Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas, Latvijas Pašvaldību savienības un citām nozares organizācijām, atualizējot savu pozīciju.

LZDA rosina:

Vispārējā izglītība

  1. Atkārtoti izvērtēt 35 stundu darba nedēļas noteikšanu pedagogiem, to pozitīvi un negatīvi ietekmējošos faktorus no valsts, pašvaldību, izglītības iestāžu un pedagogu perspektīvas. 40 stundu darba nedēļas noteikšanai LIZDA piekrīt TIKAI pie nosacījuma, JA darba slodzes sadalījuma proporcija tiek noteikta LĪDZ 60% (mācību stundu/nodarbību vadīšanai) un 40% (stundām citiem pienākumiem). Proporcionāli darba stundu palielinājumam par 10 stundām nedēļā tiek palielināta normatīvajos tiesību aktos noteiktā zemākā darba algas likme. LIZDA kategoriski iebilst pret mācību stundu/nodarbību vadīšanai un citu pienākumu veikšanai jebkādu proporcijas samazinājumu attiecībā pret stundām citiem pienākumiem (piem., 90/10 vai 80/20, vai 70/30). LIZDA pilnībā nav pieņemams Saeimas Izglītības, Kultūras un zinātnes komisijā (2021.gada 5.maijā) prezentētais pakāpeniskās pārejas uz proporciju 60 (mācību stundu/nodarbību vadīšanai) un 40% (stundām citiem pienākumiem) laika grafiks.
  2. Klases audzināšanas darbs pedagogiem ir nosakāms no 3 līdz 8 stundām nedēļā, stundu skaitu nosakot atbilstoši izglītojamo skaitam klasē.
  3. Sākumskolas 1.-3.klašu pedagogiem nodrošināt iespēju strādāt pilnu slodzi paredzot papildus individuālās konsultācijas izglītojamo atbalstam vai iespēju strādāt pagarinātajā dienas grupā. Pagarinātās dienas grupas pakalpojums ir pieprasīts, tāpēc nepieciešams normatīvajos aktos noteikt finansējuma avotu tam.
  4. Izglītības iestāžu direktora un vietnieku algas paaugstinājumu jānosaka proporcionāli pedagogu darba  algas likmes paaugstinājumam.

 

Pirmsskolas izglītība

  1. Pirmsskolas pedagoga vienas darba stundas izmaksas pielīdzināt pārējo vispārējās izglītības skolotāju vienas darba stundas izmaksai pilnā apmērā no 2021.gada 1.septembra.
  2. Mainīt normatīvo regulējumu, nosakot, ka pirmsskolas pedagoga darba slodzē ne mazāk kā 10 darba stundas tiek apmaksātas par sagatavošanos mācību procesa vadīšanai.
  3. Vispārizglītojošā pirmsskolas izglītības iestādē noteikt 21 – 24 izglītojamos uz vienu skolotāja logopēda amata slodzi.
  4. Speciālās pirmsskolas izglītības iestādē/grupā vai vispārizglītojošā pirmsskolas izglītības iestādē integrētiem/iekļautiem izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām noteikt 12 – 14 izglītojamos uz vienu skolotāja logopēda amata slodzi.
  5. Pirmsskolas izglītības iestādēm aprēķinot finansējumu mērķdotācijai no valsts budžeta noteikt vienu skolotāja logopēda amata likmi uz 100 bērniem no piecu gadu vecuma līdz pamatizglītības uzsākšanai.