Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

Arodbiedrība norāda, ka tiek plānota nepietiekama papildu atlīdzība par ilgstošu darbu palielinātas slodzes un paaugstināta riska apstākļos

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) ir saņēmusi un izskatījusi Izglītības un zinātnes ministrijas 2021.gada 10.janvārī uz e-pastu atsūtīto informatīvo ziņojumu par piemaksas piešķiršanu par izglītības pakalpojuma nepārtrauktības nodrošināšanu augsta epidemioloģiskā riska apstākļos.

Saskaņā ar informatīvajā ziņojumā norādīto informāciju piemaksas ir paredzētas par papildu darbu 2021./2022.mācību gada otrajā semestrī, tādejādi nenovērtējot pedagogu darbu pirmajā semestrī, lai gan tieši pirmajā semestrī bija gan lielāka fiziskā un psihoemocionālā slodze (jābūt gataviem jebkurā brīdī atkarībā no epidemioloģiskās situācijas pielāgo mācību procesu klātienes, attālinātam vai kombinētam režīmam, papildu darbs ar iepriekšējā attālinātā mācību gada sekām – izglītojamo zināšanu robiem un psihoemocionālo stāvokli, kompetencēs balstīta satura īstenošana), gan zemāka epidemioloģiskā drošība darba vidē (nebija tik augsta vakcinācijas aptvere ne darbiniekiem, ne izglītojamiem).

Papildus jāuzsver, ka izglītības procesa īstenošanai un komunikācijai izglītības nozares darbinieki ir izmantojuši un vēl joprojām izmanto privātās tehnoloģijas (datorus, mobilos telefonus) un citus privātos resursus (elektrību, internetu un arī personisko laiku, jo komunikācija ar vecākiem, skolēniem bieži vien notiek pēc pedagoga darba laika), kuru izmantošana darbiniekiem netiek kompensēta.

Ņemot vērā, ka vienreizēju finansējumu plānots piešķirt 10%, 15% vai 20% apjomā no kopējā tarifikācijās uzrādītā finansējuma apjoma vienam mēnesim, tad attiecīgi katram pedagogam būs iespēja saņemt vienreizēju piemaksu 10%, 15% vai 20% (atkarībā no izglītības iestādes) apmērā tikai vienu mēnesi.

Informatīvajā ziņojumā ir uzsvērts, ka pedagoģiskajam personālam ir aktuāli saņemt papildu atbalstu, lai pedagoģiskais personāls var turpināt nodrošināt izglītības pakalpojuma nepārtrauktību, jo pedagogu pārslodze, emocionālais un psiholoģiskais sagurums, entuziasma un motivācijas trūkums šajos paaugstināta epidemioloģiska riska apstākļos ietver arī nozīmīgi palielinātu pedagoģiskā darba apjomu. LIZDA uzskata, ka tā ir nepietiekama papildu atlīdzība par ilgstošu darbu palielinātas slodzes un paaugstināta riska apstākļos, vēl jo vairāk, ja citu nozaru speciālistiem par darbu palielinātas slodzes un paaugstināta riska apstākļos tiek nodrošinātas ikmēneša piemaksas.

Tā kā tiek plānots nodrošināt vienreizēju piemaksu, tad LIZDA pastāv uz šādu piemaksu apmēru no valsts budžeta līdzekļiem:

1) pirmsskolas un speciālās izglītības (gan speciālās izglītības iestādēs, gan vispārējās izglītības iestādēs speciālās izglītības programmās) pedagogiem, skolotāju palīgiem,

pedagogu palīgiem un asistentiem ne mazāk kā 75% apmērā no attiecīgajam darbiniekam noteiktās mēnešalgas;

2) vispārējo izglītības iestāžu, profesionālo izglītības iestāžu, profesionālās ievirzes un interešu izglītības pedagogiem ne mazāk kā 20% apmērā no attiecīgajam darbiniekam noteiktās mēnešalgas;

3) augstākās izglītības iestādēs piemaksu izmaksai akadēmiskajam personālam (gan vēlētajiem, gan nevēlētajiem) piešķirt finansējumu 300 EUR apmērā uz katru vēlēto amata slodzi.

Informatīvajā ziņojumā norādīts, ka pirmsskolas izglītības iestāžu darbiniekiem, kas nav pedagogi, t.i., skolotāju palīgiem un personām, kas sniedz bērnu uzraudzības (aukles) pakalpojumus, atbalsts būtu jāsniedz PII dibinātājam (5.lpp). LIZDA lūdz nodrošināt no valsts budžeta līdzekļiem arī piemaksas skolotāju palīgiem, pedagogu palīgiem un asistentiem, jo arī šo profesiju pārstāvji sniedz būtisku ieguldījumu izglītības procesa nodrošināšanā. Atgādinām, ka 2021.gadā, pamatojoties uz 28.01.2021. Ministru kabineta rīkojumu Nr.56 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem””, no valsts budžeta tika piešķirts finansējums piemaksām par darbu Covid-19 pandēmijas laikā ne tikai pedagogiem un pedagogu palīgiem, bet arī personām, kas sniedz aukles pakalpojumus (auklēm, skolotāju palīgiem) pirmsskolas izglītības iestādēs un specialās izglītības iestādēs, tādēļ nav pamata 2022.gadā šīs profesiju grupas izslēgt no to izglītības iestāžu darbinieku loka, kam tiek nodrošinātas piemaksas par darbu pandēmijas apstākļos.

Informatīvajā ziņojumā norādīts: “Vispārējās izglītības iestādes attālinātos apstākļos strādāja arī iepriekšējā mācību gadā un zināmā mērā mācību satura materiāli attālinātiem darba apstākļiem jau tika sagatavoti iepriekšējā gadā” (6.lpp.).

LIZDA uzskata, ka darbs un laiks mācību materiālu sagatavošanai nav samazinājies un lūdz izslēgt šo teikumu no informatīvā ziņojuma, jo:

1) mācību materiāli sagatavošana iepriekšējā mācību gadā notika strauji, ārkārtas apstākļos, bez atbilstoša metodiskā un tehniskā atbalsta;

2) ja pedagogs strādā atbilstoši kompetencēs balstītas pieejas principam, tad mācību materiāli regulāri tiek pilnveidoti atbilstoši klases un katra izglītojamā individuālajām mācību vajadzībām, lai nodrošinātu mācību darba diferenciāciju, individualizāciju un personalizāciju;

3) pedagogam ir nepieciešams papildu laiks, lai elektroniski sniegtu kvalitatīvu atgriezenisko saiti izglītojamam par paveikto;

4) šajā mācību gadā kompetencēs balstīta pieeja tika uzsākta jaunām klašu grupām, attiecīgi mācību materiāli ir jāgatavo no jauna gan klātienes mācību procesa nodrošināšanai, gan attālinātam un kombinētam mācību procesam.

Informatīvajā ziņojumā norādīts, ka valsts budžeta finansējums piemaksām tiek piešķirts 10%, 15% vai 20% apmērā no tarifikācijās uzrādītā finansējuma apmēra vienam mēnesim, tajā skaitā privātajām izglītības iestādēm arī no privātā dibinātāja tarificētā papildu finansējuma. LIZDA neiebilst, ka finansējums piemaksām tiek piešķirts privātajām izglītības iestādēm, bet uzskata, ka tas būtu piešķirams, balstoties tikai uz to finansējuma daļu, kas tiek nodrošināta no valsts vai pašvaldības budžeta arī ikdienā. Privātās izglītības iestādes ir vecāku, izglītojamo izvēle nevis nepieciešamība un mācību process šajās izglītības iestādēs netiek piedāvāts bez maksas (bez vecāku līdzfinansējuma), papildus tās ikdienā tiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem (nodrošinot minimālo darba samaksas fondu), gan no pašvaldības līdzekļiem (nodrošinot daļēju uzturēšanas izmaksu segšanu, ja tie izpildīti normatīvie akti).

Informatīvā ziņojuma sadaļā par piemaksu piešķiršanu, kā arī 1.pielikumā (aprēķini) nepieciešams precizēt:

1) vai finansējums tiek piešķirts, balstoties uz vēlētā akadēmiskā personāla unikālo personu skaitu (ar vienu unikālu personu saprotam nevis vienu pilnu slodzi, bet vienu cilvēku neatkarīgi no slodzes) vai balstoties uz pilna laika ekvivalentu;

2) vai piešķiramajā summā ir iekļauta darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu summa.