Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

LIZDA vēršas pie Labklājības ministrijas  par virsstundu apmaksu pedagogiem

Ņemot vērā, ka Labklājības ministrija ir vadošā valsts pārvaldes iestāde darba attiecību un darba aizsardzības jomā, Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība vērsusies pie tās pēc atbalsta un skaidrojuma, lai nodrošinātu pareizu normatīvo aktu piemērošanu pedagogu sniegto papildus individuālo konsultāciju uzskaitē un apmaksā.

Ar 2021. gada 23. februāra Ministru kabineta rīkojumu Nr.110 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” (turpmāk – MK rīkojums) ir piešķirts papildu finansējums 12 311 876 euro apmērā, lai nodrošinātu finansējumu samaksai par individuālajām konsultācijām vispārējās izglītības iestāžu skolotājiem un atbalsta personālam, kā arī profesionālās izglītības iestāžu vispārizglītojošo mācību priekšmetu skolotājiem, kas Covid-19 pandēmijas laikā sagatavo izglītojamos valsts pārbaudes darbiem. Finansējums ir piešķirts, uzliekot izglītības iestādēm pienākumu par to atskaitīties, norādot papildu sniegto individuālo konsultāciju stundas (papildu darba laika uzskaite).

Neskatoties uz to, ka ar MK rīkojumu noteikts veikt individuālo konsultāciju stundu atsevišķu uzskaiti, Izglītības un zinātnes ministrija uzstāj, ka konsultācijas tiek apmaksātas kā papilddarbs jeb darba apjoma palielināšanās, attiecīgi piemērojot Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumi Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi” 25.punktā noteikto piemaksu par darba apjoma palielināšanos.

LIZDA savukārt uzskata, ka individuālās konsultācijas būtu uzskatāmas par papildus nostrādātām stundām, jo šīs konsultācijas nav iespējams sniegt nolīgtā/tarificētā darba laika ietvaros, par ko pedagogs saņem pamatalgu. Tādejādi, ja, piemēram, pedagogam ir tarificētas 35 darba stundas nedēļā un papildus tiek sniegtas individuālās konsultācijas 8 stundas nedēļā, tad šīs papildus sniegtās konsultācijas būtu apmaksājamas kā samaksa par papildus nostrādātām stundām saskaņā ar pedagogam noteiktās algas stundas likmi. Ja šajā situācijā mēneša ietvaros izveidojas stundas, kas pārsniedz Darba likumā noteikto normālo darba laiku, jeb virsstundas, tad par tām attiecīgi papildus būtu maksājama piemaksa par virsstundām saskaņā ar Darba likuma 68.panta pirmo daļu vai piešķirama apmaksāta atpūta citā laikā atbilstoši nostrādāto virsstundu skaitam saskaņā ar Darba likuma 136.panta devīto daļu.

LIZDA 2021.gada 9.martā lūdza Izglītības un zinātnes ministrijai sniegt skaidrojumu par papildus individuālo konsultāciju apmaksas kārtību, papildus norādot, ka daudzi pedagogi jau strādā pilnu normālo nedēļas darba laiku, kas saskaņā ar Darba likumu ir 40 stundas nedēļā.

LIZDA uzskata, ka konsultācijas, kas kopsummā ar nolīgto un nostrādāto darba stundu skaitu pārsniedz normālo nedēļas darba laiku (40 stundas nedēļā) un kas tiek sniegtas, pamatojoties uz MK rīkojumu (ne vairāk kā 10 stundas nedēļā), uzskaitāmas kā virsstundas un par tām jānosaka piemaksa 100 procentu apmērā no darbiniekam noteiktās stundas vai dienas algas likmes saskaņā ar Darba likuma 68.panta pirmo daļu.

Izglītības un zinātnes ministrija sniedza atbildi: “Vēršam uzmanību, ka ministrija, veicot individuālajām konsultācijām nepieciešamā finansējuma aprēķinu, neiekļauj aprēķinu saistībā ar virsstundu darbu. Darba likuma 136.panta pirmā daļa nosaka, ka virsstundu darbs ir darbs, kuru darbinieks veic virs normālā darba laika, t.i., virs tarificētās 40 darba stundu slodzes. Pedagogu darba slodzes, kas atbilst vienai mēneša darba algas likmei, nosaka Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumi Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”. Minēto noteikumu 34. punkts arī nosaka, ka pedagoga darba slodze – kopējais tarificēto stundu skaits nedēļā – nedrīkst pārsniegt Darba likumā noteikto normālo nedēļas darba laiku – 40 stundas nedēļā, neskaitot promesoša pedagoga aizvietošanu. Izglītības iestādes vadītājs kā skolotāja darba devējs attiecībā uz skolotājiem, kuriem tarificētas 40 darba stundas nedēļā, var piemērot Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumi Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi” 25.punktā noteikto piemaksu par darba apjoma palielināšanos vai Darba likuma 136.panta regulējumu par virsstundu darbu. Ministrijas ieskatā atbilstoši Darba likuma 136.panta regulējumam izglītības iestādes vadītājam būtu jāapmaksā individuālās konsultācijas, kuras organizē skolotāji, kuru darba slodze ir 40 darba stundas nedēļā, pēc plkst. 17.00, t.i., pēc tarificētā darba laika. Ievērojot minēto, nav pamata runāt par virsstundu darbu, ja pedagogs vai atbalsta personāls papildu konsultācijas sniedz Darba likumā noteiktā normālā nedēļas darba laika ietvaros. Savukārt, tas, kādā apjomā pedagogi un atbalsta personāls sniedz papildu konsultācijas, ir izglītības iestāžu un to dibinātāju kompetences jautājums.”

***

LIZDA lūdz sniegt skaidrojumu:

1. Vai iepriekš norādītās papildus individuālās konsultācijas, kuras nav iespējams sniegt pedagoga nolīgtā/tarificētā darba laika ietvaros, veicot darbu ar augstāku intensitāti, ir apmaksājamas, veicot piemaksu par papildu darbu? Vai tomēr šīs individuālās konsultācijas būtu uzskaitāmas kā papildus nostrādātās stundas un apmaksājamas saskaņā ar attiecīgajam pedagogam noteikto stundas likmi?

LIZDA uzsver, ka tarificētajās darba stundās pedagogam ietilpst gan kontaktstundu vadīšana, gan gatavošanās kontaktstundām, gan izglītojamo iesniegto mājasdarbu un pārbaudes darbu labošana, gan citi pienākumi, kuru izpildes laikā nav iespējams paralēli nodrošināt individuālo konsultāciju sniegšanu izglītojamam.

2. Vai par normālo darba laiku būtu uzskatāms darbs līdz pl.17.00, kā norādīts Izglītības un zinātnes ministrijas vēstulē, nevis Darba likumā noteiktais normālā darba laika stundu skaits (40 stundas nedēļā) neatkarīgi no tā, no cikiem un līdz cikiem darbs tiek veikts?

LIZDA uzsver, ka pedagogi visticamāk nesniedz individuālās konsultācijas pēc pl.17.00, bet pārkārto darba laiku, lai individuālās konsultācijas sniegtu dienas laikā un attiecīgo skaitu nolīgtās/tarificētās stundas, kas ir paredzētas kontaktstundu sagatavošanai, dažādu izglītojamo iesniegto darbu pārbaudei un citiem pienākumiem, kas nav saistīti ar tiešu kontaktu ar skolēnu, nostrādā pēc individuālo konsultāciju sniegšanas, kas atkarībā no attiecīgajā izglītības iestādē noteiktā darba laika vai pedagoga darba grafika var būt ne tikai pēc pl.17.00, bet arī, piemēram, pēc pl.18.00 vai pl.19.00. Tāpat jānorāda, ka ne visiem pedagogiem tarificētais darba laiks ir līdz pl.17.00, jo ir pedagogi, kas vada tālmācības un neklātienes skolu nodarbības, kas lielākoties ir pēc pl.17.00.

3. Vai par tām stundām, kuras mēneša ietvaros pārsniedz Darba likumā noteikto normālo darba laiku (40 stundas nedēļā), pedagogam ir papildus jāveic piemaksa par virsstundu darbu saskaņā ar Darba likuma 68.panta pirmo daļu vai jāpiešķir apmaksāta atpūta citā laikā atbilstoši nostrādāto virsstundu skaitam saskaņā ar Darba likuma 136.panta devīto daļu?