Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

LIZDA vēršas pie valdības, aktualizējot atvaļinājumu un sejas masku jautājumus

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) vērsusies pie valdības ar lūgumu veikt šādus grozījumus Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”:

1) izteikt 6.2.6.punktu šādā redakcijā:

“6.2.6.pirmsskolas izglītības iestādēs un bērnu uzraudzības pakalpojumu sniegšanas vietās vienas grupas vai apvienoto grupu ietvaros, ņemot vērā Covid-19 izplatību attiecīgās pašvaldības teritorijā”.

Pamatojums: LIZDA rīcībā ir informācija, ka pirmsskolas izglītības iestādēs ir problemātiska ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu plānošana un nodrošināšana, jo MK noteikumu Nr.360 6.2.6.punkts paredz, ka pirmsskolas izglītības iestādēs un bērnu uzraudzības pakalpojumu sniegšanas vietās ir atļauts pulcēties vienas grupas ietvaros. Latvijā kopumā ir izteikta pirmsskolas izglītības iestāžu darbinieku vakanču problēma, kas ietekmē darba plānošanu un pilnvērtīgu attiecīgo izglītības iestāžu darbības nodrošināšanu. Vasaras periodā tiek veidotas apvienotās grupas, kurās iespējams pirmsskolas izglītības iestādi apmeklēt bērniem no dažādās grupām, tādā veidā nodrošinot pedagogiem iespēju izmantot ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu. LIZDA pētījums “Pedagogu darba algas, darba slodzes veidošanās principi un profesionālās izdegšanas riski”, apliecina, ka pedagogiem ir ļoti augsta profesionālās izdegšanas pakāpe. Vēršam uzmanību, ka, palielinot pedagogu darba slodzi un liedzot iespēju izmantot ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu, var radīt vēl lielāku pedagogu trūkumu nozarē un apdraudēt bērnu drošību. Uzskatām, ka situācijās, kad pedagogi ilgstoši spiesti aizvietot kolēģus un veikt darba pienākumus, kurus jāveic diviem pedagogiem, tiek apdraudēta kvalitatīva izglītības procesa īstenošana un veicināta pedagogu vēl lielāka profesionālā izdegšana. LIZDA lūdz ņemt vērā atšķirīgos Covid-19 izplatības rādītājus, pirmsskolas pedagogu pieejamību un ļaut pašvaldībām izvērtēt individuāli, vai darbs vasaras periodā pirmsskolas izglītības iestādēs tiks nodrošināts vienas grupas ietvaros vai apvienotajās grupās.

2) papildināt ar jaunu punktu:

“6.3.1.7. pirmsskolas izglītības iestāžu darbiniekus, ja personām pēdējo 72 stundu laikā pirms darba pienākumu uzsākšanas attiecīgajā pirmsskolas izglītības iestādē ir veikts Covid-19 tests un tas ir negatīvs. Covid-19 testu var neveikt personas, kas dokumentāri var pierādīt, ka pēdējo triju mēnešu laikā bijušas inficētas ar SARS CoV-2 un vairs nerada inficēšanās risku apkārtējiem.”

Pamatojums: LIZDA vērš uzmanību, ka, paaugstinoties gaisa temperatūrai ārā, pirmsskolas izglītības iestādes saskaras ar telpu vēdināšanas problēmām un ne visās pirmsskolas izglītības iestādēs ir atbilstoša zaļā zona, lai izglītības iestādes darbinieki un bērni varētu vairāk laika pavadīt ārā. Ir problemātiski telpās nodrošināt veselībai labvēlīgāku gaisa kvalitāti un darbiniekiem ir apgrūtinoši sejas maskās strādāt telpās, ja gaisa temperatūra ir vairāk kā +24 °C, jo savstarpējā komunikācija ar bērniem ir ļoti intensīva.

LIZDA atgādina, ka pirmsskolas izglītības iestāžu darbinieki kopš Covid-19 izplatības sākšanās nepārtraukti ir strādājuši klātienē, pirmsskolas izglītības iestādes bija slēgtas tikai situācijās, kad augstās Covid-19 izplatības dēļ kolektīvos nav bijusi iespēja nodrošināt pirmsskolas izglītības iestādes darbību. Darbinieku fiziskā un emocionālā darba slodze ir palielinājusies, tāpēc lūdzam rast iespēju veikt attiecīgos grozījumus, lai uzlabotu darba apstākļus un nodrošinātu iespēju darbiniekiem pirmsskolas izglītības iestādēs izmantot tiesības uz Darba likumā un Izglītības likumā noteikto ikgadējo atvaļinājumu.