Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

LIZDA vēršas pie valsts augstākajām amatpersonām, izvirzot prasības un informējot par plānoto piketu

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) šonedēļ vērsusies pie Latvijas Republikas Saeimas priekšsēdētājas Ināras Mūrnieces, Ministru prezidenta Krišjāņa Kariņa, Izglītības un zinātnes ministres Anitas Muižnieces, kā arī pie politiskajām partijām, informējot par LIZDA organizēto piketu.

 

LIZDA argumentē, ka arodbiedrība vairākkārtīgi ir vērsusies pie Izglītības un zinātnes ministrijas, valdības, Saeimas, aktualizējot pedagogu darba slodzes sabalansēšanas un darba samaksas paaugstināšanas nepieciešamību. Par darba slodzes problēmjautājumiem savos ziņojumos norāda arī Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (OECD) un Eiropas Padome, tos apstiprina arī LIZDA, Latvijas Pašvaldību savienības, Latvijas Universitātes, Lielvārda un Edurio veiktie pētījumi, Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā izskatītie jautājumi. Tā kā norādītās problēmas netiek efektīvi risinātas, ko pierāda lielais vakanču skaits, pedagogu pārslodze un augsta profesionālā izdegšana, LIZDA vērš uzmanību, ka steidzama darba slodzes problēmu nerisināšana un konkurētspējīga atalgojuma nenodrošināšana būtiski ietekmēs izglītības kvalitāti, pieejamību, kā arī radīs papildu izdevumus valsts sociālās apdrošināšanas speciālajam budžetam un veselības nozares budžetam.

 

Tāpat LIZDA atgādina, ka Izglītības un zinātnes ministrija ir izstrādājusi jaunu kārtību valsts budžeta mērķdotācijas pedagogu darba samaksai aprēķinam un sadalei (MK noteikumu projekts “Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pedagoga darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs”), kurā ir iestrādāti principi, kas būtiski pasliktina nodarbinātības situāciju lielai daļai pedagogu. LIZDA uz to ir vērsusi uzmanību gan sniegtajos atzinumos, gan saskaņošanas sanāksmē, bet LIZDA iebildumi un priekšlikumi nav ņemti vērā. Turklāt MK sēdes protokollēmuma punkti paredz, ka netiks piešķirts finansējums, lai tiktu pildītas Izglītības attīstības pamatnostādnes 2021.-2027.gadam par atalgojuma palielinājuma principiem, kā arī no valsts budžeta netiks palielināts mērķdotācijas apmērs uz vienu izglītojamo.

 

Ņemot vērā jau ilgstoši aktualizētos jautājumus par pedagogu darba samaksas paaugstināšanu  un darba slodzes sabalansēšanu, kā arī to, ka Izglītības un zinātnes ministrija neņem vērā LIZDA priekšlikumus un iebildumus 2022.gada 1. jūnija  LIZDA Padomes ārkārtas sēdē tika lemts 2022. gada 16.jūnijā no plkst. 12.00 līdz plkst. 15.00 pie Latvijas Republikas Saeimas organizēt izglītības un zinātnes darbinieku piketu.

 

Piketējot LIZDA Saeimai un valdībai izvirza sekojošas prasības:

  1. pildīt Izglītības likuma 53.panta trešo daļu, kas nosaka, ka pedagoga mēnešalga par vienu slodzi nav zemāka par Ministru kabineta apstiprināto pedagogu darba samaksas grafikā noteikto mēnešalgu attiecīgajā laikposmā, izstrādājot un apstiprinot  pedagogu darba samaksas grafiku nākamo piecu gadu periodam sākot no 2023.gada;
  2. sabalansēt darba slodzi skolotājiem, nodrošinot darba slodzes sadali proporcijā ne vairāk kā 60% darba laika kontaktstundām un ne mazāk kā 40% darba laika pārējo pienākumu izpildei;
  3. sabalansēt darba slodzi pirmsskolas izglītības pedagogiem, nodrošinot no 40 stundu nedēļas slodzes ne vairāk kā 30 stundas nedēļā kontaktstundām un ne mazāk kā 10 stundas nedēļā citu pienākumu izpildei;
  4. ņemt vērā LIZDA prasības un iebildumus par MK noteikumu projektu “Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pedagoga darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs” (1.pielikums).

 

Pamatojoties uz iepriekš izklāstīto, LIZDA aicina valsts augstākās amatpersonas rast iespēju 16.jūnijā, piketa norises laikā  tikties ar LIZDA pārstāvjiem (LIZDA priekšsēdētāju Ingu Vanagu, LIZDA Rēzeknes arodorganizācijas priekšsēdētāju Janīnu Staudžu, LIZDA Liepājas arodorganizācijas priekšsēdētāju Simonu Petrovicu, LIZDA Jēkabpils novada arodorganizācijas priekšsēdētāju Ingu Ermansoni, LIZDA Jūrmalas arodorganizācijas priekšsēdētāju Sandi Bērziņu, LIZDA Jauno pedagogu padomes priekšsēdētāju Matīsu Ļaudamu), lai konstruktīvi pārrunātu iespējamos risinājumus LIZDA organizētā piketa prasībām.