Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

LIZDA vēršas pie Valsts darba inspekcijas par individuālo konsultāciju apmaksas apmēru pedagogiem

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) vērsusies pie Valsts darba inspekcijas, lūdzot izvērtēt situāciju ar virsstundu apmaksu pedagogiem. Arodbiedrība uzskata, ka individuālās konsultācijas, kas tiek sniegtas virs normālā nedēļas darba laika 40 stundu apmērā, būtu apmaksājamas saskaņā ar Darba likumu kā virsstundas t.i. dubultā, savukārt Izglītības ministrija uzskata, ka šādas konsultācijas apmaksājamas saskaņā ar valdības noteikumiem kā papildus darbs un par tām maksājama piemaksa līdz 30% apmērā no darba algas.

LIZDA priekšsēdētāja Inga Vanaga neslēpj, ka arodbiedrība vairākkārt centās ar Izglītības un zinātnes ministriju (IZM) vienoties par korektu normatīvo aktu interpretāciju par virsstundu apmaksu pedagogiem, kuri sniedz individuālās konsultācijas skolēniem, taču pagaidām tas nav izdevies. “Diemžēl mēs viens otru nesadzirdam. Ministrija turpina skaidrot normatīvo aktu piemērošanu par sliktu pedagogiem, tādēļ bijām spiesti oficiāli vērsties Valsts darba inspekcijā, lai saņemtu skaidrojumu, kāpēc pedagogiem nevar maksāt dubultā par virsstundām, ja 40 stundu vietā ir jāstrādā 43 vai 45 stundas,” skaidro I. Vanaga. “Tāpat mēs aicinām savus biedrus saglabāt un iesniegt arodbiedrībai visus dokumentus par nostrādātajām stundām, fiksēt sniegto individuālo kontaktstundu skaitu, lai varam palīdzēt un vērsties tiesībsargājošās institūcijās. Mūsu pedagogi jau tā strādā lielāku slodzi attālināto mācību dēļ un šādos apstākļos viņiem ir jāsniedz vēl lielāks atbalsts un nav pieļaujama Darba likuma normu neievērošana,” uzsver arodbiedrības vadītāja.

Jāatgādina, ka ar 2021. gada 5. februāra rīkojumu Nr.74 “Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 6. novembra rīkojumā Nr.655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” izglītības iestādēs ir atļauts sniegt individuālas konsultācijas noteiktai izglītojamo grupai. Ar 2021. gada 23. februāra Ministru kabineta rīkojumu Nr.110 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” ir piešķirts finansējums šo papildu individuālo konsultāciju apmaksai. Finansējums ir piešķirts, uzliekot izglītības iestādēm pienākumu par to atskaitīties, norādot papildu sniegto individuālo konsultāciju stundas (papildu darba laika uzskaite).

Ministru kabineta noteikumi nosaka, ka pedagoga darba slodze – kopējais tarificēto stundu skaits nedēļā – nedrīkst pārsniegt Darba likumā noteikto normālo nedēļas darba laiku – 40 stundas nedēļā, neskaitot promesoša pedagoga aizvietošanu. Taču daudziem pedagogiem jau bez individuālo konsultāciju sniegšanas tarificēto un arī nostrādāto darba stundu apjoms ir tuvu 40 stundām vai pat 40 stundas. Līdz ar to papildu sniegto individuālo konsultāciju stundas saskaņā ar Darba likuma 136. panta pirmo daļu izveidojas kā virsstundas.

Tādējādi LIZDA šonedēļ ir vērsusies pie Valsts darba inspekcijas ar lūgumu sniegt skaidrojumu vai pedagogiem šīs papildu tarificētajai darba slodzei sniegtās konsultācijas ir papildu darbs saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi” 25. punktu un attiecīgi par tām ir maksājama piemaksa vai arī šīs papildus novadītās konsultāciju stundas būtu uzskaitāmas kā virsstundu darbs (ja skolotājam tarificētā darba slodze jau ir 40 stundas) saskaņā ar Darba likuma 136.panta pirmo daļu un attiecīgi arī apmaksājamas saskaņā ar Darba likuma 68.panta pirmo daļu.

Tāpat LIZDA ir vērsusies arī pie Izglītības un zinātnes ministrijas ar lūgumu veikt grozījumus normatīvajos aktos, norādot, ka individuālās konsultācijas ir iespējamas gan klātienē, gan arī attālināti. Patreiz normatīvie akti nosaka, ka attālinātas individuālās konsultācijas attālināti var sniegt vienīgi atsevišķos gadījumos kā tas minēts 2021. gada 18. februārī Ministru kabineta (MK) sēdē apstiprinātajā informatīvajā ziņojumā “Par skolotāju un atbalsta personāla individuālo konsultāciju apmaksu mācību satura apguvei Covid-19 pandēmijas laikā”.

LIZDA uzskata, ka ir jādod iespēja pašiem pedagogiem izvērtēt konsultāciju sniegšanas veidu. “Uzskatām, ka tas nepieciešams, ņemot vērā gan nestabilo situāciju valstī, saistībā ar augsto saslimstības risku ar Covid-19, gan citus faktorus – piemēram, izglītojamā iespējas nokļūt skolā līdz darba dienas beigām, jo nav pieejams transports vai vecākiem nav iespēju nogādāt bērnu skolā,” pauž arodbiedrība.