Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

LIZDA vēršas pie vecāku organizācijām, aicinot iedziļināties izglītības sistēmas problēmjautājumos un atbalstīt pedagogu centienus panākt sabalansētu slodzi un konkurētspējīgu atalgojumu

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība vērsusies pie virknes vecāku organizāciju -Biedrība „Vecāku Alianse”, Vecāku organizācija „Mammām un tētiem”, Latvijas Daudzbērnu ģimeņu biedrību apvienība, Biedrība „Pilsoniskais dialogs”, Kustība „Vecāku balss”, Biedrība „Vecāku apvienība” u.c- lūdzot atbalstu pedagogu cīņai par godīgu atalgojumu un sabalansētu slodzi.

LIZDA aicina vecākus iedziļināties izglītības sistēmā esošajos problēmjautājumos, to cēloņos un atbalstīt pedagogu centienus panākt sabalansētu slodzi un konkurētspējīgu atalgojumu, lai nodrošinātu kvalitatīvu un iekļaujošu izglītību ikvienam bērnam. Gan skolotājam, gan vecākam ir svarīga katra bērna individuālā izaugsme un labsajūta izglītības iestādē.  Ikviens vecāks, uzticot savu bērnu pedagogam, jebkurā izglītības pakāpē vēlas, lai tieši viņa bērnam tiktu veltīta uzmanība pienācīgā daudzumā, tiktu sniegts nepieciešamais atbalsts, savlaicīgi ievērotas radušās grūtības vai šķēršļi, vai, gluži pretēji, talanta iezīmes, izglītības apguves vai pašizpausmes procesā, un tiktu sniegts nepieciešamais atbalsts šo grūtību pārvarēšanā vai talanta izkopšanā.

 Latvijas Izglītības un zinātnes arodbiedrība (LIZDA) vērš uzmanību uz to, ka Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) plāno virzīt pedagogu darba slodzes un samaksas jauno reformu. LIZDA bija iekļauta divās IZM organizētajās darba grupās, kurās dažus priekšlikumus atbalstīja, taču LIZDA nevar piekrist reformai, kas ievērojami pasliktina pedagogu nodarbinātības situāciju. Nav pieļaujama ievērojama darba slodzes palielināšana, neparedzot laiku ļoti būtisku pienākumu veikšanai.

LIZDA atgādina, ka, veicot darba pienākumus nesamērīgā laika ietvarā, var rasties situācijas, kas var nelabvēlīgi iespaidot  bērnus, negūstot nepieciešamo uzmanību un atbalstu, kas, savukārt, var atstāt ietekmi uz pedagogu iespēju pozitīvi veicināt bērnu individuālo attīstību, mācību satura apguves un vispārējas pilnveidošanās procesu. Ikviens, gan vecāki, gan bērni vēlas,lai skolā viņus sagaida gan pieredzējuši, gan jauni, smaidoši, augsti kvalificēti, profesionāli un motivēti pedagogi. Statistikas dati liecina, ka esošo pedagogu vidējais vecums ir 48 gadi, pedagogu saime noveco un daudzi jaunie pedagogi darbu izglītības iestādēs neizvēlas. Lai spētu motivēt šodien strādājošos pedagogus un arī piesaistīt darbam izglītības iestādēs profesionālus, augsti kvalificētus un radošus pedagogus, lai netiktu apdraudēts kvalitatīvas izglītības ieguves process un izglītojamo individuālās izaugsmes attīstība, ir jārisina sabalansētās slodzes un atalgojuma problēma.

LIZDA norāda, ka pedagogu nodarbinātībā ir svarīga darba slodzes sabalansētība, jo jāparedz pietiekams laiks visu pienākumu veikšanai, īpaši laiks katra skolēna individuālās izaugsmes veicināšanai. LIZDA neizdevās abās darba grupās pārliecināt IZM, ka nav pieļaujams turpmāk pedagogiem likt veikt darbus, kas nav tarificēti slodzē un kurus nav iespējams paveikt fiziski apmaksātajā darba laikā.

LIZDA uzskata, ka jaunās izmaiņas pedagogu darba slodzē un samaksā apdraud kompetencēs balstīta mācību satura kvalitatīvu īstenošanu, jo nav iespējams nodrošināt individuālu pieeju katra izglītojamā izaugsmei atbilstoši viņa spējām, ja netiek paredzēts atbilstošs laiks visu pedagoga pienākumu veikšanai. OECD Latvijas prasmju stratēģijas novērtējumā un rekomendācijās uzsvērts, ka prasmju attīstība agrīnā dzīves posmā ir būtiska investīcija valstu ekonomiskajā izaugsmē un labklājībā, ka skolotāji ir vissvarīgākais ar skolu saistītais faktors, kas nosaka skolēnu sasniegumus un ikvienai valstij, kuras mērķis ir starptautiski konkurētspējīga izglītības sistēma, ir nepieciešams pieņemt darbā, noturēt, attīstīt un veidot augstas kvalitātes mācībspēku saimi. Bez pietiekama pedagogu un skolotāju palīgu skaita, bez sabalansētas slodzes un cienīgas darba samaksas tiek apdraudēta valstī noteikto pirmsskolas izglītības vadlīniju, pamatizglītības, vidējās un profesionālās izglītības standartu īstenošana, tādā veidā graujot izglītības kvalitāti un valsts attīstību ilgtermiņā. LIZDA brīdina, ka šī nepārdomātā reforma novedīs pie katastrofas izglītības jomā.

 

LIZDA vērsusies pie IZM ar precizējošiem jautājumiem un priekšlikumiem:

  1. Izvērtēt 35 stundu darba nedēļas noteikšanu pedagogiem, to pozitīvi un negatīvi ietekmējošos faktorus no valsts, pašvaldību, izglītības iestāžu un pedagogu perspektīvas;
  2. Sniegt informāciju par skolēnu skaita uz vienu skolotāju proporcijas noteikšanas metodiku Latvijā salīdzinoši ar citām OECD valstīm, jo nav skaidrs vai aprēķini tiek veikti izmantojot pedagogu (unikālo personu) skaitu vai pedagoģisko likmju skaitu, vai aprēķinā iekļauj arī administrāciju, atbalsta personālu, pedagogu palīgus;
  3. Sniegt informāciju par kontaktstundu skaitu citās ES valstīs;
  4. Sniegt informāciju par 5,3% no IKP izglītības izdevumiem, precizējot,  kādi izdevumi tiek iekļauti Latvijā kopā izglītībai un salīdzinoši citās ES valstīs izglītības nozarē, kā arī pieprasīt, kāds ir kopējais finansējuma apmērs izglītībai un cik no tā tiek paredzēts pedagogu darba samaksai;
  5. Sniegt skaidrojumu, kurus no tiešajiem pedagoga darba pienākumiem primāri jāiekļauj darba slodzē, atbilstoši tos apmaksājot, un kurus darba pienākumus pedagogs var neveikt, ja tie netiek iekļauti darba slodzē un atbilstoši apmaksāti;
  6. Valsts izglītības satura centra īstenotā projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” (Skola2030) pārstāvjiem sniegt skaidrojumu par kompetencēs balstīta satura īstenošanai nepieciešamo pedagoga darba slodzes sadalījumu;
  7. Sniegt informāciju par pedagogu darba samaksas un valsts mērķdotācijas aprēķina plānoto izmaiņu ieguvumiem un zaudējumiem vidējās, lielās un mazās skolu grupās, papildinot ar informāciju par to, cik pedagogiem plānoto izmaiņu rezultātā vienas darba stundas izmaksas palielināsies, paliks esošajā līmenī vai samazināsies;
  8. Sniegt skaidru un nepārprotamu informāciju par pedagogu darba samaksas plānoto aprēķina metodiku (Excel vai citas programmas versijā), lai katra izglītības iestāde var pārliecināties par ieguvumiem vai zaudējumiem no pedagogu darba slodzes un samaksas pilnveidošanas rosinātajiem priekšlikumiem.

 

LIZDA augstu novērtē līdzšinējo vecāku organizāciju atbalstu pedagogiem. Lūdzam rast iespēju informēt vecākus par pedagoga darba specifiku, jo svarīga ir pilnvērtīga informācija, kas dod iespēju izprasts pedagogu nostāju noteiktas reformas izstrādē. Aicinām paust atbalstošu viedokli, lai kopīgā sadarbībā panāktu iespēju katram skolēnam saņemt pietiekami pedagoga profesionālā darba laika, kas veicinātu katra skolēna izaugsmi!